Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 2 | 69-84

Article title

Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” okręgu wołyńskiego (1922–1939)

Content

Title variants

EN
History of the Gymnastic Society “Sokół” [Falcon] of the Volhynian district (1922–1939)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” okręgu wołyńskiego prowadziło działalność w latach 1922–1939. Początkowo wchodziło w skład Dzielnicy Mazowieckiej, natomiast od 1929 r. w skład Dzielnicy Małopolskiej. „Sokół” rozwijał się zarówno w środowisku miejskim, jak również w środowisku wiejskim. Gniazda TG „Sokół” prowadziły aktywną działalność na polu wychowania fizycznego, sportu, przysposobienia wojskowego, turystyki, działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej. Brały udział w zlotach sokolich o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Wniosły istotny wkład w rozwój polskiej kultury fizycznej na Wołyniu. Celem naczelnym w zakresie aktywności fizycznej był wszechstronny rozwój członków. W „Sokole” rozwijano m.in. gimnastykę, kolarstwo, lekkoatletykę, strzelectwo i sporty wodne.
EN
The Gymnastic Society “Sokół” [“Falcon”] from the Volhynian district conducted its activity in the years 1922–1939. Initially it was a part of the Masovia District, and since 1929, the District of Lesser Poland. “Falcon” developed both in urban and rural communities. The nests of GS “Falcon” were active in the field of physical education, sport, military training, tourism, culture and education. They participated in Falcon rallies at local and national levels. Their contribution to the development of Polish physical culture in Volyn was significant. The principal aim within the scope of physical activity was comprehensive development of its members. In “Falcon” gymnastics, cycling, track and field events, archery and water sports were developed among others.

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

References

 • Drozdek-Małolepsza T., Activity of the Gymnastic Society „Sokół” of Mazovia District in the light of „Przegląd Sokoli” (1921–1924), „Scientific Review of Physical Culture” 2013, vol. 3, no. 4, p. 244–258.
 • Drozdek-Małolepsza T., Działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w świetle „Przeglądu Sokolego” (1921–1924), [w:] B. Woltmann (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 5, Gorzów Wlkp. 2002, s. 139–147.
 • Drozdek-Małolepsza T., Przyczynek do dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Dzielnicy Mazowieckiej (1906–1939), [w:] W. Cynarski, K. Obo- dyński, M. Mirkiewicz (red.), Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w 135 rocznicę powstania, Rzeszów 2004, s. 138–147.
 • Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Dzielnicy Mazowieckiej w latach 1919–1939, [w:] R. Wasztyl (red.), Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe” nr 85 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2002, s. 257–266.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki, [w:] R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., Gorzów Wlkp. 2016, s. 331–346.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Activity of Gymnastic Associations „Sokół” at North-East Borderlands of the Second Republic of Poland. Historical outline, „Scientific Review of Physical Culture” 2013, 3(4), s. 223– 243.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Piłka nożna w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2017, nr 59, s. 73–81.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. 16, nr 4, s. 11–26, http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.35.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Tsos A., Sport in Volyn in the years 1921–1939. Outline history, „Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк 2017, №3 (39), s. 73–81; https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-03-73-81.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Bakota D., Tsos A., Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. 16, nr 3, s. 69–84, http://dx.doi.org/ 10.16926/kf.2017.16.27.
 • Małolepszy E., Pawluczuk Z. (red.), Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, Częstochowa 2001.
 • Pawluczuk Z., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” okręgu lubelskiego w latach 1905–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2005, z. 6, s. 17–40.
 • Pinowski J.K., Z ptakami przez życie. Autoportret ornitologa ekologa, Warszawa [w druku].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ef8f656e-9d7f-4813-8198-aa3655767602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.