PL EN


2017 | 7 | 25-40
Article title

Twórczość pracownicza w ujęciu prawnoautorskim

Content
Title variants
EN
Employees’ work within the copyright perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie dotyczące sfery tworzenia utworów w ramach stosunków pracowniczych. Problematyka jest istotna z uwagi na szeroki zakres praktycznego zastosowania. Szczególnie istotna jest ona z perspektywy podmiotów, których dotyczy, a więc pracownika i pracodawcy. W związku z tym przytoczono ogólną zasadę, w myśl której prawo autorskie przysługuje twórcy utworu, a następnie powołano się na przepisy szczególne ustawy określające wyjątki od powyższej regulacji. Tematem rozważań uczyniono zatem twórczość pracowniczą w ujęciu ogólnym, a następnie dokonano jej konkretyzacji. Poruszono kwestię utworów naukowych stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy i przysługującego uczelni pierwszeństwa do publikacji takiego utworu, a także prawa przysługujące pracodawcy do programów komputerowych stworzonych również w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Analizie poddano zatem nie tylko przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale bazowano również na regulacjach obowiązującego Kodeksu Pracy.
EN
The article explores the aspect concerning the area of creating works within employment relationships. The issue is of substantial value due to its practical use. It is particularly meaningful within perspective of entities it relates to, i.e. employee and employer. Therefore, the general principle has been referred to on the basis of which the authors hold the copyright to the works they have created, and also special provisions of the act which set forth the exceptions to the abovementioned principle have been indicated. The employees’ work in general has been made the subject matter of the article, and then it has been specified. The issue of scientific works created as a result of performing the obligations under the employment relationship and the priority right of the university to publish such works, as well as the right of the employer to computer software created due to the employee’s obligation under the employment contract have been described. The subject of the analysis has been both the provisions of the copyright and related rights act and the regulations of the existing Labor Code.
Contributors
  • Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef90f0eb-4b06-4e29-83c3-7d9d64b8088f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.