PL EN


2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 33-40
Article title

Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “The Social Conditions”

Authors
Title variants
PL
Działalność społeczna jako sposób wielokulturowej posługi w parafii z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. „Uwarunkowania społeczne”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After the Velvet Revolution and twenty free years of Slovak society and the Catholic Church in Slovakia the Church looks for the new way for a pastoral work. He decided make the pastoral plan for the next decade of these years and now we have the second “ver­sion” of it. The new Pastoral Plan of Catholic Church in Slovakia for years 2007-2013 asks for the new potential especially in the field of social work in our parishes. It makes some conclusions about the situation and shows new forms of work for some groups of the structure of the Slovak society. This article shows the situation which was before the Plan was made and shows some conditions which the plan is going to change. All this situation is just the beginning for the next step in the new dimension of the pastoral help, and pastoral care, in the multicultural community like our society already is.
PL
Po aksamitnej rewolucji i dwudziestu latach wolności słowackiego społeczeństwa Kościół katolicki na Słowacji dostrzega potrzebę odnowy stylu pracy duszpasterskiej. Postanowił przygotować plan duszpasterski na kolejną dekadę, przy czym obecnie obowiązuje już druga wersja powyższego planu. Plan duszpasterski Kościoła katolickiego na Słowacji na lata 2007-2013 zawiera nowe możliwości działania, zwłaszcza w zakresie pracy charytatywno-socjalnej w pa­rafiach. Wyciągnięte zostały wnioski z diagonozy sytuacji społeczno-kulturowej społeczeń­stwa słowackiego oraz wskazano nowe formy pracy pastoralnej dla niektórych grup struktury społe­czeństwa słowackiego. Ten artykuł przedstawia sytuację społeczną, która wymusiła korek­tę planu duszpasterskiego, oraz pokazuje główne kierunki zmian strategii duszpasterskiej. Zarysowana sytuacja społeczna jest punktem wyjścia do poszukiwania nowych form działalności duszpasterskiej w wielokulturowej społeczności, którą społeczeństwo słowackie de facto już się stało.
Contributors
author
  • Catholic University of Ružomberok; Theology Faculty of Košice
References
  • Lentz Ladislav: Výskum religiosity pomáha čítať znamenia čias. In: Communio (Internet edition) 3(2007) − http://www.communio. sk/index.php?issue=32
  • Sitarčík Marián: Akamene rastú. In: M. Sitarčík, F. Šándor, J. Šechný (ed.). Akamene rastú – naše nové kostoly. Prešov: Anna Nagyová 1995.
  • Uhál' Martin: Morálny imperativ v službe kňaza farára. In: L. Lešková (ed.). Osobnosť dobrovol'níka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi. Košice: Vienala 2011, pp.33-47.
  • Uhál' Martin: Otázka sociálnej pomoci prostredníctvom dobrovoľníctva vpastoračných aktivitách katolíckej Cirkvi. In: L. Lešková (ed.). Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným. Košice: Vienala 2010 pp.11-17.
  • Uhál' Martin: Otázka dobrovol'níctva v pohl'ade pastoračného plánu Katolíckej Cirkvi na roky 2007-2013. In: L. Lešková (ed.). Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudob¬ným. Košice: Vienala 2010 pp.17-23.
  • Uhál' Martin: Riešenie siet'ovania a koperácie rôznych sociálnych aktivít prostredníctvom Sociálnych klubov. In: M. Lukáč, B. Frk (ed.). Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti – Výzvy a trendy. Prešov: OZ-Potenciál 2010 pp. 20-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef93e6fa-58e1-4644-9854-3089c3f4cc46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.