PL EN


2016 | 63 | 7: Teologia ekumeniczna | 15-25
Article title

Paschalna chrystologia Wacława Hryniewicza

Authors
Title variants
EN
Wacław Hryniewicz’s Paschal Christology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the key premises and features of Wacław Hryniewicz’s Christology. The presentation is done on the background of contemporary currents in Christology and their classification drawn up by Walter Cardinal Kasper. The sources of the article are limited to the Hryniewicz’s paschal trilogy: Christ, Our Passover (1982), Our Passover in Christ (1987), The Passover of Christ in the History of Man and Cosmos (1991). Deeply biblical, theological, historical and ecumenical investigations were aimed to show, that Hryniewicz’s paschal Christology managed to avoid unilateral presentation of various streams of kerygmatic and dogmatic Christology, as well as of Christologies focused solely on historical Jesus. Paschal Christology is also able to bring together purely theological concepts and the elements of spirituality.
Na tle zasadniczych nurtów współczesnej chrystologii i klasyfikacji sporządzonej przez kard. Waltera Kaspera przedstawiono kilka istotnych założeń i cech chrystologii Wacława Hryniewicza. Źródła artykułu ograniczono do jego paschalnej trylogii: Chrystus nasza Pascha (1982), Nasza Pascha w Chrystusie (1987), Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata (1991). Głęboko biblijne, teologiczno-historycznie i ekumenicznie rozważania starały się pokazać, że paschalna chrystologia Hryniewicza unika niebezpieczeństwa jednostronnych ujęć różnych kierunków chrystologii kerygmatyczno-dogmatycznej, jak i chrystologii ukierunkowanych wyłącznie na Jezusa historycznego. Paschalna chrystologia zdaje się ponadto godzić ujęcia ściśle teologiczne z elementami duchowości.
Contributors
 • Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
References
 • Bartnik Czesław: Dogmatyka, t. I, Lublin: RW KUL 1999.
 • Góźdź Krzysztof: Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Hryniewicz Wacław: Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, Lublin: TN KUL 1982.
 • Hryniewicz Wacław: Nasza Pascha w Chrystusie. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin: TN KUL 1987.
 • Hryniewicz Wacław: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin: TN KUL 1991.
 • Hryniewicz Wacław: Hermeneutyka w dialogu, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża 1998.
 • Kasper Walter: Jezus Chrystus, tłum. Bernard Białęcki, Warszawa: PAX 1983.
 • Kudasiewicz Józef: Spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej. Medytacje biblijno-liturgiczne, Kielce: Współczesna Ambona 2003.
 • Lekan Janusz: Eucharystia darem paschalnej ofiary, „Roczniki Teologiczne” 51(2004), z. 2, s. 185-207.
 • Lekka Dorota: Misteryjno-sakramentalne uczestnictwo w Passze Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI, „Teologia w Polsce” 9,2 (2015), s. 149-165.
 • Murawska Anna: Kosmiczny wymiar pełni zbawienia w Chrystusie paschalnym w ujęciu ks. Wacława Hryniewicza, „Teologia w Polsce” 9,2 (2015), s. 131-147.
 • Teilhard de Chardin Pierre: Środowisko Boże, tłum. Wanda Sukiennicka, Warszawa: PAX 1967.
 • Szymik Jerzy: Doctores Honoris Causa: prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Opole: RWWTUO 2014, s. 23-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef955ff4-9a8f-4724-a091-79d00da7ca55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.