PL EN


2016 | 9 | 109-122
Article title

DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO – WSPÓŁCZESNE ODNIESIENIE

Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT – CONTEMPORARY REFERENCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena modeli programowania polityki rozwoju województw w Polsce. Konsekwencja szerokiego dyskursu w prezentowanym obszarze badań pojawiło się wiele koncepcji rozwoju regionalnego w odniesieniu do istniejących podziałów administracyjnych, ich dokumentów strategicznych oraz zasad ich finansowania, tak w kontekście narodowym jak i unijnym. Zweryfikowano i uporządkowano istniejące narzędzia pomiaru rozwoju oraz opracowano pakiet nowej generacji podstawowych dokumentów strategicznych zgodnie z zaprojektowanym modelem. Zbudowanie nowego modelu jest połączone ze strategia rozwoju cywilizacyjnego, planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planem gospodarki niskoemisyjnej. Jednak głównym dla powodzenia dalszych rozwiązań może być brak środków unijnych, których wykorzystaniu podporządkowana w dużym stopniu była dotychczasowa polityka.
EN
This article aims at presentation and estimation of programming models of the districts development policy in Poland. It was the wide discourse consequence in the research field of many concepts of regional development according to their existing administrative divisions, their strategic documents and financing principles in the context of national and European Union degree. Measurement instruments of existing development were identified and ordered. New generation package of basic strategic documents in accordance with the designed model was developed. Creating the new model associated with the strategy for civilization development, district spatial planning and low emission economy plan. However, the reason for further research may be a lack of means of EU, which, to a large extent, were the basis of the previous policy.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
author
 • Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Toruń 2001.
 • Bartosik K., Popyt na prace w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 3 (70).
 • Berezowski S., Regionalizacja społeczno-gospodarcza, Warszawa 1998.
 • Blakely E. J., Leigh N. G., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2010.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.
 • Bourne A. K., Regionalna Europa, [w:] Cini M. (red.), Dąbkowski G. (tłum.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007
 • Brol R., Rozwój regionalny – zakres pojęciowy, [w:] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław 2006.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa 2007. c.d. Tabela 1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Poznań 2013.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Warszawa 2005.
 • Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Warszawa 1997.
 • Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa 1966.
 • Gorzelak G. (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Warszawa 1989.
 • Grzelak A., Pająk K., Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, Poznań 2010.
 • Hołuj D., Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitarności, Kraków 2015.
 • Hettner A., Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden, Breslau 1927.
 • Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego?, „Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne” 2007, Vol. 2 (nr 1).
 • Jałowiecki B. (red.), Oblicza polskich regionów, Warszawa 1996.
 • Klamut M., Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, [w:] Winiarski W. B. (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Klasik A., Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej, Warszawa 1971.
 • Kosiedowski W. (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń 2005.
 • Kwiatkowski E., Suchecki B., Prognoza zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, Studia i Monografie, Warszawa 2014.
 • Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Warszawa 2013.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studium przypadków, Warszawa 2009.
 • Nazarczuk J. M., Marks-Bielska R., Wzrost i rozwój gospodarczy, [w:] Kisiel R. Marks-Bielska R. (red.), Polityka gospodarcza: zagadnienia wybrane, Olsztyn 2013.
 • Nelson A. C., Theories of regional development, [w:] Bingham R. D., Mier R. (red.), Theories of Local Economic Development: Perspectives from Across the Disciplines, Newbury Park, Canada 2013.
 • Nowak E., Dobór cech dla porównań wielokryterialnych, „Przegląd Statystyczny” 1985, nr 2.
 • Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków 2007.
 • Obrębalski M., Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena, [w:] Sobczak E. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław 2002.
 • Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, Warszawa 1972.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego, Poznań 2005.
 • Pająk K., Rozwój lokalny jako nowa kategoria ekonomiczna, Poznań 2010.
 • Podogrodzka M., Nowe uwarunkowanie demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 36, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015.
 • Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Toruń 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efa207f0-aed1-427d-9987-0a968aa5adab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.