PL EN


2017 | 27 | 2 | 77-96
Article title

Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Authors
Title variants
EN
The Status of the Regional Conservator of Monuments in the Civil Procedure on the Basis of Article 95 of Protection and Guardianship of Monuments Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały rozważania na temat statusu procesowego wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym. Uprawnienia procesowe organu ochrony zabytków w procesie cywilnym określone zostały w art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jakkolwiek prawodawca określił pozycję wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym, dokonał tego jednak w sposób dość lapidarny i nieprecyzyjny. Pomimo węzłowego charakteru tego przepisu, stanowi on jednak obszerną płaszczyznę dla naukowej polemiki.
EN
In the paper considerations are presented on the processual status of Regional Conservator of Monuments in civil proceedings. Procedural rights of public authority to protect monuments in civil proceedings are set out in Article. 95 of the Protection and Guardianship of Monuments Act. However, the legislature strictly defined the position of the Regional Conservator of Monuments in civil proceedings, but did so in a rather concise and imprecise. Despite the nodal character of this regulation, it is a comprehensive platform for many scientific polemics.
Year
Volume
27
Issue
2
Pages
77-96
Physical description
Contributors
author
 • I Katedra Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Aniukiewicz Tomasz, Flaga–Gieruszyńska Kinga, Karwecka Katarzyna [i in.]: Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Barut–Skupień Barbara: Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014.
 • Berutowicz Włodzimierz: Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1957.
 • Błaszczak Łukasz: Wprowadzenie historyczne. Pojęcie i funkcja postępowania cywilnego, [w:] Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska–Krześ, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 3-6.
 • Bodio Joanna: Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie art. 7, 57 i 189 k.p.c., Palestra 1-2 (2015), s. 50 59.
 • Broniewicz Witold, Marciniak Andrzej, Kunicki Ireneusz: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa: LexisNexis 2014
 • Cioch Paweł, Studzińska Joanna: Postępowanie cywilne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Drela Monika: Dobro kultury jako przedmiot ochrony prawno rzeczowej, Państwo i Prawo 11 (2002), s. 56-65.
 • Flejszar Radosław: Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.
 • Gajda–Roszczynialska Katarzyna: Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane, Polski Proces Cywilny 3 (2015), s. 356-382.
 • Golat Rafał: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków: Zakamycze 2004.
 • Gredka Iwona: Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa: Wolters Kluwer – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, s. 441-450.
 • Gwoździewicz Paulina: Ograniczenia prawa własności zabytków, Roczniki Administracji i Prawa 2009, s. 111-130.
 • Jakubowski Olgierd: Wykorzystanie unormowań art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu narodowemu – propozycje rozwiązań, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 8 (2011), s. 45-52.
 • Jendrośka Jan, Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo CXLIII (1985), nr 857, s. 103-108.
 • Jodłowski Jerzy, Resich Zbigniew, Lapierre Jerzy [i in.]: Postępowanie cywilne, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.
 • Mokry Józef: Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993.
 • Płaszowska Renata: Organizacja organów ochrony zabytków, Przegląd Prawa Publicznego 6 (2016), s. 97-107.
 • Rylski Piotr: Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność, [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro, Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 69-86.
 • Schmidt Piotr: Organizacja organów ochrony zabytków jako antywartość systemu prawnej ochrony zabytków, [w:] Antywartość w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 214-228.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. A. Ginter, A. Michalak, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. M. Cherka, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Waligórski Marian: Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1952.
 • Waszkiewicz Robert: Zadania gmin w dziedzinie ochrony dóbr kultury, Annales UMCS 39 (1992), s. 317-324.
 • Zalasińska Katarzyna: Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Zieliński Andrzej: Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014.
 • Zeidler Kamil: Gmina, powiat, samorząd województwa jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury, Gdańskie Studia Prawnicze t. 34 (2015), s. 182-195.
 • Zeidler Kamil: Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa: Wolters Kluwer 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efa259da-7ee6-47f3-918a-91f7737a0f2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.