PL EN


2014 | 11 | 129-148
Article title

Działalność i zróżnicowanie euroregionów na terenie Polski

Content
Title variants
EN
The activity and diversity of euroregions in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The idea of the euroregions in Europe appeared together with the development of the integration trend among the European states. In time, the economic benefits resulting from such cooperation were recognized, and an interaction was estab-lished as a bridge uniting the continent not only in terms of social issues, but also of economic or cultural bases. Euroregions have not only become a specific form of the EU's regional policy, but they are also primarily an expression of the active opera-tions of the cross-border structures functioning in the integrated Europe. Thus, the new Member States are required to carry out and implement the idea of the func-tioning of euroregions in the community.
Year
Volume
11
Pages
129-148
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001.
 • Biel T., Potrzebny technokrata! Problemy Euroregionu Karpaty, „Nowa Europa” 1995, nr 80.
 • Borys T., Euroregiony a nowy układ jednostek terytorialnych Polski, [w:] Euroregiony – most do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
 • Borys T., Panasiewicz Z., Współpraca transgraniczna w Polsce – efekty i możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, Jelenia Góra 1996.
 • Dumała H., Czy istnieje model „polskiego” euroregionu, [w:] Euroregiony – most do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak,Warszawa 2000.
 • Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku, dotycząca jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich.
 • Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 roku, dotycząca jakości wody w kąpieliskach.
 • Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 roku w sprawie słodkich wód wymagających ochrony dla zachowania życia ryb.
 • Euroregion Bałtyk, „Przegląd Rządowy” 1998, nr 3.
 • Gierłowski W., Euroregiony, pogranicze Polski a integracja europejska, [w:] Państwa narodowe w integrującej się Europie – przeżytek czy przyszłość, red. J. Fiszer, C. Mojsiewicz, Poznań – Warszawa 1995.
 • Golak J., Czy będzie polsko-czeski Euroregion? Restrukturyzacja na pograniczu, „Ziemia Kłodzka” 1994, nr 53.
 • Golak J., Kalendarium „Euroregio Glacensis”, Wałbrzych 1996.
 • Iwanek M., Zarys dziejów obszarów wchodzących obecnie w skład Euroregionu „Nysa”, [w:] Euroregion „Nysa”. Trzy lata doświadczeń, red. F. Arwaczuk, Z. Przybyła, Warszawa 1994.
 • Jakubiec J., Euroregion „Nysa” – stan i główne problemy, Jelenia Góra 1994.
 • Jedlińska M., Gospodarka turystyczna – specjalność Euroregionu „Nysa”? [w:] Euroregion „Nysa”. Trzy lata doświadczeń, red. F. Arwaczuk, Z. Przybyła, Warszawa 1994.
 • Jesswein R., „Oderland”: emocje zamiast dyskusji. Demony pod parasolem, „Wprost” 1992, nr 3.
 • Koćwin L., Dziedzictwo wielokulturowości Grafschaft Glatz w perspektywie poszu-kiwań „małej ojczyzny” przez polskich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje, red. L. Głodyka, Zielona Góra 1999.
 • Koćwin L., Euroregiony w strefie Odry – Nysy Kłodzkiej. Transgraniczne polsko-niemieckie powiązania społeczno-gospodarcze, [w:] Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX w., red. K. Fiedor, Wrocław 1996.
 • Komornicki T., Euroregiony wschodniego pogranicza a oficjalna wymiana towaro-wa, [w:] Euroregiony wschodniego pogranicza – założenia i osiągnięcia, red. A. Stasiak, Białystok 2002.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Euro-pejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela 2009.
 • Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, DzU 1980, nr 18, poz. 64.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
 • Kurcz Z., Problemy na polskich pograniczach, [w:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na pograniczach polskich, red. W. Patrzałek, Wrocław 1996.
 • Lewandowski J., Z perspektywy pogranicza wschodniego, [w:] Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, red. A. Stasiak, K. Miros, Warszawa 1995.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000.
 • Mierosławska A., Uwarunkowania rozwoju i współpracy transgranicznej wschodnich regionów Polski, Warszawa 2000.
 • Miszczuk A., Pogranicze polsko-ukraińskie a polityka zagraniczna III RP, [w:] Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, red. R. Stemplowski, A. Żelazo, Warszawa 2002.
 • Palmowski T., Morska współpraca transgraniczna. Wybrane przykłady, [w:] Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, red. J. Runge, Katowice 2003.
 • Palmowski T., Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Gdańsk 2000.
 • Palmowski T., Wpływ współpracy transgranicznej na proces integracji Europy Bałtyckiej, [w:] Europa Bałtycka regionem współpracy i integracji, red. T. Palmowski, M. Pacuk, Gdańsk – Kopenhaga 2003.
 • Radek R., Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, Katowice 2007.
 • Rączaszek A., Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce, Katowice 2001.
 • Roszkowski J., Współpraca w Regionie Bałtyku Południowo-Zachodniego na przykładzie Four corners, „Zeszyty Bałtyckie” 1999, nr 2.
 • Sadowski A., Polsko-białoruskie pogranicze w warunkach Unii Europejskiej. Antycypacja przeobrażeń, [w:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2004.
 • Sobczyński M., Współczesne uwarunkowania powiązań transgranicznych, Łódź 2000.
 • Stasiak A., Problemy rozwoju polskiego pogranicza wschodniego, [w:] Euroregiony – most do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000, s. 110.
 • Stasiak A., Wstęp, [w:] Problematyka wschodniego obszaru pogranicza, „Biuletyn IGiPZ PAN” 1993, nr 2.
 • Szczepaniak M., Euroregion „Nysa” (1991–1996), „Studia Historica Slavo-Germanica” 1996, t. XXI.
 • Tuszyński K., Problemy obszarów pogranicza województwa podkarpackiego, [w:] Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski, red. R. Horodeński, Białystok 2000.
 • Umowa o małym ruchu granicznym, DzU 1996, nr 46, poz. 207.
 • Większa kolejka do Euroregionu, „Gazeta Lubuska”, 26.02. 1998.
 • Wojnowski E., Od obszaru zamkniętego do regionu współpracy. Obwód Kaliningradzki FR 1946–2006, Olsztyn 2006.
 • Ahner D., Unijna strategia dla regionu Morza Bałtyckiego – ku zrównoważonej, dostatniej przyszłości, www.ec.europa.eu (dostęp: 14.03.2013).
 • Backer H., Plan Bothnia, www.vasab.org (dostęp: 13.03.2013).
 • Bonus dla Bałtyku – nowy, wspólny program badań Morza Bałtyckiego zasilony stumilionowym budżetem, red. A. Summers, www.wrota.warmia.mazury.pl (dostęp: 20.03.2013).
 • Budzyńska I., Północny Wymiar w polityce Unii Europejskiej, www.biurose.sejm. gov.pl (dostęp: 14.03.2013).
 • Drupka K., Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, www.eksporter.pl (dostęp: 20.03.2013).
 • Feldmann B., Garnizony miast w Baltic Sea Area, www.balticworlds.com (dostęp: 13.03.2013).
 • Funch M., Rada Nordycka wzywa do wspólnego reagowania w przypadku katastrof, www.norden.org (dostęp: 13.03.2013).
 • Kawałko B., Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych, www.mrr.gov.pl (dostęp: 3.03.2013).
 • Przybylski R., Katastrofy tankowców, www.wosna5.pl (dostęp: 20.03.2013).
 • www.euroregion-glacensis.ng.pl (dostęp 15.02.2013).
 • www.euroregion-silesia.eu (dostęp: 17.02.2013).
 • www.geopolityka.org (dostęp: 5.03.2013).
 • www.info.wyborcza.biz (dostęp: 5.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efb092cc-8fd3-4b7d-ad4b-035c004ac2a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.