PL EN


2017 | 3(24) | 75-85
Article title

Szkoła inkluzyjna jako organizacja ucząca się

Authors
Content
Title variants
EN
Inclusive school as a learning organization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwość doskonalenia się nauczycieli edukacji inkluzyjnej z wykorzystaniem koncepcji organizacji uczącej się Petera Senge. Realizacja zadań edukacji inkluzyjnej wyznacza nowy kierunek postrzegania szkoły, która według założeń inkluzji powinna być przygotowana na przyjęcie i kształcenie każdego ucznia. Aby realizacja tych zadań przebiegała prawidłowo, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie zarówno szkoły, jak i jej kadry – nauczycieli. Toteż od współczesnego nauczyciela oczekuje się ciągłego doskonalenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w praktyce w celu przygotowania uczniów, szczególnie niepełnosprawnych, do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Lepszemu przygotowaniu może sprzyjać nie tylko osobisty rozwój zawodowy nauczycieli, ale także wspólna wizja szkoły realizowana przez wszystkich jej pracowników. Pomocne w osiągnięciu tych celów może być wykorzystanie zaproponowanej przez Petera Senge koncepcji organizacji uczącej się, tak by szkoła i jej nauczyciele mogli stać się szkołą uczącą się.
EN
This article presents the opportunity to improve the inclusive education teachers using the concept of a learning organization of Peter Senge. Implementation of tasks of inclusive education determines a new direction for the perception of a school, which according to the principles of inclusion should be prepared to accept and educate each student. To implement these tasks work properly it is necessary to the proper preparation of both the school and its stuff – teachers. Thus, the modern teacher is expected to continuous improvement of their qualifications and ability to apply the acquired knowledge into practice in order to specifically prepare students with disabilities for life in a rapidly changing reality. Favourable for better preparation can be not only the personal professional development of teachers, but also a common vision of the school implemented by all its employees. Helpful in achieving these objectives can be use of the concept of a learning organization as proposed by Peter Senge, so that the school and its teachers become learning school.
Year
Issue
Pages
75-85
Physical description
Dates
published
2017-12-05
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bartnikowska U., Wójcik M., Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła-rodzice-dziecko w kształceniu integracyjnym, [w:] Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. Gajdzica Z., Klinik A., Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2004
 • Chrzanowska I., Nauczanie inkluzyjne w doświadczeniach polskich – podstawy prawne i społeczne uwarunkowania, ,,Studia Edukacyjne” 2014, Nr 3
 • Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST, Warszawa, ORE, 2015
 • Gajdzica A., Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole, [w:] Gajdzica Z., Rottermund J., Klinik A., Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, Kraków, Impuls, 2008
 • Jakubowska A., Refleksje o edukacji włączającej – sfera publiczna czy sfera prywatna?, [w:] Między sferą prywatną a publiczną, red. Czubak-Koch M., Mikiewicz P., „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów”, Wrocław, PAN, Komitet Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014
 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Art. 24 – Edukacja, ONZ, 13 grudnia 2006
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika, red. Kwieciński Z., Śliwerski B., Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2011, t. II
 • Lechta V., Pedagogika integracyjna kontra edukacja inkluzyjna (włączająca): podobieństwa i różnice, [w:] Wyczesany J., Krakowska pedagogika specjalna, Kraków, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
 • Raport o stanie edukacji 2013, red. Fedorowicz M., Choińska-Mika J., Walczak D., Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 1998
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2012
 • Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej, Warszawa, Wyd. APS, 2010
 • Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, ,,Meritum” 2011, Nr 1(20)
 • Żółkowska T., Wybrane koncepcje edukacji integracyjnej, [w:] Janiszewska-Nieścioruk Z., Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Impuls, 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efb2c702-d96a-4ef6-b179-d61cf389069a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.