Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 94-122

Article title

Česká historiografie ve světle sjezdů historiků v letech 1993–2011

Authors

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

94-122

Physical description

Contributors

author
 • Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

References

 • 3. sjezd československých historiků v Praze ve dnech 16.–19. září 1959, Praha 1959.
 • Arnošt z Pardubic (1297–1364). Osobnost – okruh – dědictví/ Postać – środowisko – dziedzictwo, red. L. Bobková, R. Gładkie¬wicz, P.Vorel, Wrocław – Praha – Pardubice 2005.
 • České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století (Sborník příspěvků ze sekce církevních dě¬jin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.–12. září 1999), red. L. Jan, Historia ecclesiastica, sv. 5, Brno 2000.
 • Československá historická společnost v pu¬blikaci Akademická encyklopedie českých dějin, red. J. Pánek, III, Praha 2012.
 • Čeští králové, red. M. Ryantová, P. Vorel, Praha – Litomyšl 2008.
 • Confes¬sion and Nation in the Era of Reformations (Central Europe in comparative Perspective), red. E. Doležalová, J. Pánek, Prague 2011.
 • Deset let soudobých dějin – Jednání sekce Sou¬dobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků (10.–12. září 1999, Hradec Králové), red. J. Ko¬cian, O. Tůma, Praha 2001.
 • Dokoupil L., Lipowski R., Zářický A., Lexikon českých historiků počátku 21. sto¬letí, Ostrava 2012.
 • Hanzal J., Naše nynější krize, Zpravodaj Historické¬ho klubu 6, 1995, č. 1, s. 1-2.
 • Havel V., Pozdravný dopis prezidenta České republiky, [w:] VII. sjezd českých his¬toriků (Praha 24.–26. září 1993), red. Z. Pousta, Praha 1994, s. 11.
 • IX. sjezd českých historiků (Pardubice 6.–8. září 2006), svazek 2: Historie v kontextu ostatních vědních disciplín, red. J. Dvořák, T. Knoz, Brno – Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2008.
 • Kostlán A., Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho mís¬to ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948, Praha 1993.
 • Kostlán A., Obnovuje se Historický klub, Český časopis historický 88 (1990), s. 215-216.
 • Mandelová, Historická inspirace (Co není zapsáno, jako by nebylo) – Ohléd¬nutí za dvaceti lety Asociace učitelů dějepisu (UO HK – ASUD) 1990–2010, Milevsko 2010.
 • Nástin přednášek 2. sjezdu československých historiků, pořádaného Československou společností historickou ve dnech 5.–11. října 1947 v Praze, Praha 1947.
 • Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag/ Dresden 2008 – Die Vortäge der tschechischen Gastsekti¬on), Hrsg. J. Pešek, P. Vorel, Magdeburg 2011.
 • Nodl M., Krize české historiografie aneb minulost, která chce být zapomenuta, tam¬též, s. 99-106.
 • Pánek J., Raková S., Horčáková V., Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, sv. 1–3, Praha 2005.
 • Pá¬nek J., Sdružení historiků České republiky na sklonku tisíciletí (Bilance činnosti za léta 1996– 1999 pro valné shromáždění SHČR, Hradec Králové 10. září 1999), [w:] VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.–12. září 1999), red. J. Pešek, Praha 2000, s. 28-32.
 • Pánek J., Vorel P., Lexikon současných českých historiků, Pardubice – Praha 1999.
 • Pavlíček V., Malý K., Mýty a realita prezidentských dekretů, [w:] VIII. sjezd čes¬kých historiků, red. J. Pešek, s. 90-98.
 • Pešek J., Jeho nynější krize, Zpravodaj Historické¬ho klubu 7 (1996), č. 1, s. 18-21.
 • Petráň J., České dějiny ve znamení kultu¬ry, Pardubice 2010.
 • Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), Part I – Middle Ages and Early Modern Era, red. H. Manikowska, J. Pánek, Prague 2005.
 • První sjezd československých historiků 1937: přednášky a debaty, red. F. Kutnar, Praha 1958.
 • Šmahel F., Závěrečný projev na IX. sjezdu českých historiků v Pardubicích 8. září 2006, [w:] IX. sjezd českých historiků (Pardubice 6.–8. září 2006), svazek 1, red. Z. Beneš, J. Pešek, P.
 • Vorel, Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2007.
 • The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800–1914: contributions for the XVth World Economic History Congress in Utrecht, the Netherlands, from 3 to 7 August 2009 (Session I9: Public Activity of Businessmen at a Local and Countrywide Level in 1800–1914), red. A. Zářický, Ostrava 2009.
 • Usnesení VII. sjezdu českých historiků, [w:] VII. sjezd českých his¬toriků (Praha 24.–26. září 1993), red. Z. Pousta, Praha 1994,, s. 209-210.
 • Usnesení VII. sjezdu českých historiků, [w:] VII. sjezd českých historiků, red. Z. Pousta, s. 209-210.
 • V. Klaus, Zdravice sjezdu předsedy vlády České republiky, [w:] VII. sjezd českých histo¬riků, red. Z. Pousta, s. 15-16.
 • V. sjezd československých historiků, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Studia historica 23 (1981), sv. 5, Praha 1983.
 • V. sjezd československých historiků, Československý časo¬pis historický 30 (1982), s. 321-350.
 • VII. sjezd českých his¬toriků (Praha 24.–26. září 1993), red. Z. Pousta, Praha 1994.
 • VIII. sjezd českých histori¬ků (Hradec Králové 10.–12. září 1999) – Bibliografie, Zpravodaj Historické¬ho klubu 16 (2005), č. 1, s. 59-79.
 • VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.–12. září 1999), red. J. Pešek, Praha 2000.
 • Vorel P., Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prologomena), Český časopis historický 109 (2011), s. 193-217.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-efb7670a-4efc-4661-88cb-d7fd65f17fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.