PL EN


2019 | 101(157) | 111-132
Article title

The influence of culture on disclosures in financial statements prepared under International Financial Reporting Standards

Content
Title variants
PL
Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary objective of this article is to investigate the impact of culture (as measured by Hofstede) on disclosures in financial statements prepared under International Financial Reporting Standards (IFRS) by firms from different countries. The sample comprises 20112013 consolidated financial statements of stock companies (excluding banks, insurance, and other financial institutions) from four countries representing different cultural areas: the United Kingdom (Anglo), Germany (Germanic), Poland (Central Eastern Europe; CEE) and Kuwait (Arab). The research material came from 312 annual consolidated financial statements from 104 companies. The results reveal that cultural values have a significant impact on financial disclosures even after the use of IFRS. The paper is one of the few comparative studies attempting to assess the effects of culture on financial disclosures in Western Europe countries, CEE countries and Arab countries. Most of the international comparative studies in this research area have neglected CEE and Arab countries.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu uwarunkowań kulturowych (określonych przez Hofstedego) na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wybranych krajach świata. Przedmiotem badań empirycznych były roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych (z wyłączeniem banków, ubezpieczycieli oraz pozostałych instytucji finansowych) sporządzone za lata 2011–2013. Analiza obejmowała cztery kraje reprezentujące różne kręgi kulturowe, tj. Wielką Brytanię (kultura anglosaska), Niemcy (kultura germańska), Polskę (kultura Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Kuwejt (kultura arabska). Materiał do badań pochodził z 312 rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze 104 spółek. Wyniki badań wskazują, że czynniki kulturowe (określone przez Hofstedego) mają wpływ na zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF. Przeprowadzone przez autorów badanie jest jednym z niewielu, w którym oprócz krajów Europy Zachodniej uwzględniono również kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje arabskie. W większości opracowań zagranicznych dotyczących oddziaływania uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych kraje te były pomijane.
Keywords
EN
PL
Contributors
author
  • University of Gdańsk, Faculty of Management, Department of Accounting
  • University of Gdańsk, Faculty of Management, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efbbcbfb-18ce-45e4-9d56-d22ae6866bd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.