PL EN


2016 | 45 | 195-203
Article title

The Marketing Strategies of Modern Cooperative Enterprises (as Illustrated by Cooperative Banks) INTRODUCTION

Authors
Content
Title variants
PL
Strategie marketingowe współczesnych przedsiębiorstw spółdzielczych (na przykładzie banków spółdzielczych)
RU
Маркетинговые стратегии современных кооперативных предприятий (на примере кооперативных банков)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the situation of cooperative banks in the light of the banking sector and the marketing strategy implemented by cooperative banks in order to strengthen their competitive position. The major advantages of cooperative banks over the competition of commercial banks include: customer trust in the bank, a good image of the bank, awareness of the local environment, Polish capital exclusively, lower propensity to risk compared to commercial entities. In their activ-ities, cooperative banks follow the fundamental principles and values of the cooperative such as honesty, responsibility, and also less pressure to maximise profits, which result from the coopera-tive forms of activity – this gives cooperatives greater financial stability. The results achieved by cooperative banks in recent years seem to imply their good position in an increasingly competitive market. Cooperative banks still face a number of challenges which they must cope with to retain their market positions. These include mainly the promotion and implementation of innovative solutions, electronic banking, which will affect their ability to compete with commercial banks. A properly prepared and implemented marketing strategy of the bank is a firm foundation of the development of cooperative banking, especially on the local level. The implementation of cutting-edge services and innovations, desired by the customer, gives cooperative banking entities the opportunity to compete with their commercial counterparts. Gaining advantage in the long run makes it necessary to continuously monitor and identify the needs of customers and shareholders, and to rapidly adjust the service package to their expectations.
PL
strategię marketingową realizowaną przez banki spółdzielcze w celu wzmocnienia własnej pozycji konkurencyjnej. Do atutów banków spółdzielczych w konkurencji z bankami komercyjnymi nale-ży zaliczyć: zaufanie klientów do banku, dobry wizerunek banku, znajomość lokalnego środowi-ska, wyłącznie polski kapitał, mniejszą skłonność do ryzyka w porównaniu do podmiotów komer-cyjnych. Banki spółdzielcze w swojej działalności kierują się podstawowymi zasadami i warto-ściami spółdzielczymi takimi jak uczciwość, odpowiedzialność, a także mniejsza presja na mak-symalizację zysku, wynikająca ze spółdzielczej formy działania, co daje spółdzielniom większą stabilność finansową. Wyniki, jakie osiągały banki spółdzielcze w ostatnich latach wskazują, że dobrze radzą sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Banki spółdzielcze borykają się z wie-loma problemami, którym muszą podołać, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Chodzi głównie o promocję, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, bankowości elektronicznej, co wpłynie na ich zdolność do podejmowania rywalizacji z bankowością komercyjną. Właściwie przygotowana i reali-zowana strategia marketingowa banku stanowi mocne podstawy dla rozwoju bankowości spółdziel-czej, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Wdrażanie nowszych usług i innowacji pożądanych przez klientów daje możliwość konkurowania bankowości spółdzielczej z bankowością komercyjną. Uzyskanie przewagi w dłuższej perspektywie powoduje konieczność ciągłego monitorowania i identyfikowania potrzeb klientów i udziałowców oraz szybkiego dostosowywania oferty do ich oczekiwań.
Year
Volume
45
Pages
195-203
Physical description
Contributors
author
 • Department of Marketing and Entrepreneurship Faculty of Economics University of Rzeszów
References
 • Alińska A., Pietrzak B., 2012, Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r., 2015, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [Polish Financial Supervision Authority], War-szawa.
 • Iwankiewicz M.W., Strategia i nowe media w komunikacji (Prezentacja-2014.01.28-KoBaSp).
 • Kołodziej E., 2008, Strategia banków spółdzielczych na konkurencyjnym rynku, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, No. 1(83), Wydawnictwo Spółdzielcze.
 • Kosiński B, Nowak A.Z, 2004, Bank depozytowo-kredytowy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szelągowska A., 2012, Współczesna bankowość spółdzielcza, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Szopiński W., 2013, Marketing bankowy na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 747, Problemy zarządzania, finansów i marketingu No. 28, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [Act of 7 December 2000 on the functioning of co-operative banks, their associations and associating banks], “Journal of Laws” No. 119, item 1252, as amended.
 • Węcławski J., 2010, Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, „Annales Universitatis Mariae Curie –Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, Vol. 44.
 • http://stat.gov.plmonitoring-bankow-2013 (download date 14.07.2015).
 • http://it-manager.pl/droga-banku-do-klienta (download date 14.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc15131-48e1-4662-9952-828199cec4df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.