PL EN


2018 | 2 | 209-221
Article title

Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa

Authors
Content
Title variants
EN
The Pomeranian teaching of Cardinal Józef Glemp, the primate of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kard. J. Glemp, jako prymas Polski, przejawiał głębokie zatroskanie o życie duchowe i społeczne wiernych na Pomorzu Zachodnim, tj. na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem. Świadczy o tym zarówno liczba wizyt w tym regionie, jak i waga słów, które kierował do wiernych w czasie tych spotkań. Wielokrotne przybywanie na te ziemie (29 razy, w tym 16 razy na teren archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i 13 razy na teren diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej) oraz ranga podejmowanych przez niego tematów w oficjalnych przemówieniach – takich, jak: potrzeba poznawania przez wiernych historii regionu i budowania na tym lokalnego patriotyzmu, konieczność wierności wartościom ewangelicznym jako sposób osiągnięcia szczęścia wiecznego i w końcu rozbudzanie regionalnych form nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny – aż nadto potwierdzają jego wrażliwość na sytuację materialną, społeczną i moralną ludzi tych ziem i jednoznacznie wskazują na jego poczucie odpowiedzialności za tożsamość narodową i duchową tego regionu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na północno-zachodnich jej rubieżach usytuowanych nad Odrą i Bałtykiem.
EN
Cardinal Józef Glemp, as the Primate of Poland, showed deep concern about the spiritual and social life of the faithful in Western Pomerania, i.e. the lands on the Odra River and the Baltic Sea. This is evidenced by both the number of His visits to the faithful of these lands and the gravity of the words He addressed to them during these meetings. Multiple arrivals to these lands (29 times, including 16 times to the Szczecin-Kamień Archdiocese and 13 times to the Koszalin-Kołobrzeg Diocese) and the gravity of the issues taken by Him in His official speeches, such as: the need to explore the region’s history and build on this the local patriotism by the faithful, and the need for fidelity to the Gospel values as a way of achieving eternal happiness, and finally awakening the regional forms of service in honour of the Blessed Virgin Mary, confirm more than enough His sensitivity to the material, social and moral situation of people of these lands and clearly show His sense of responsibility for the national and spiritual identity of this region of the Republic of Poland, i.e. on its north-western fringes located on the Odra River and the Baltic Sea.
Year
Issue
2
Pages
209-221
Physical description
References
  • Glemp J., Poznając przeszłość, lepiej rozumiemy teraźniejszość, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 11 (1990), s. 411–416.
  • Glemp J., Gdy powtórnie przyjdę, „Prezbiterium” 11–12 (1997), s. 350–354.
  • Glemp J., Czyńcie ziemię świętą, w: tegoż, Nauczanie Pasterskie 1985, Poznań 1989, s. 433–437.
  • Glemp J., Jesteśmy wspólnotą Jezusa Chrystusa, w: Nauczanie pasterskie 1981–1982, red. A.F. Dziuba, M.W. Komoń, J. Krokos, B. Milanowska, Poznań 1988, s. 496–497.
  • Glemp J., Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15), „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 9–10 (1984), s. 268–273.
  • Glemp J., Oddajcie cezarowi, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12, 17), w: tegoż, Nauczanie społeczne 1981–1986, Warszawa 1989, s. 123–128.
  • Glemp J., Idziemy ufni i pełni wiary, w: tegoż, Nauczanie pasterskie 1985, Poznań 1989, s. 429–432.
  • Glemp J., Przemiana z mocy Krzyża, w: Królowa narodu, red. A.Giese, Pelplin 2002, s. 152–153.
  • Glemp J., Trzeba umieć wejść na Kalwarię i stanąć pod krzyżem, w: tegoż, Nauczanie pasterskie 1981–1982, Poznań 1988, s. 503–506.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc524dc-07c2-467d-8af1-5b0d33da4e97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.