PL EN


2016 | 10 | 2 | 129-140
Article title

Neoplatońska idea wyjścia i powrotu jako strukturalna zasada wyrażania prawd teologicznych i jej dekonstrukcyjna reinterpretacja

Content
Title variants
EN
The neo-platonic idea of procession and return as a structural rule of expressing theological truths and its deconstructional reinterpretation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metafi zyka sama z siebie nie jest w stanie zmieścić i wyrazić w pełni tajemnicy życia wewnętrznego Boga ani, co za tym idzie, nie jest w stanie kompletnie opisać zasad działania Jego ekonomii w świecie. Niemniej stanowi ona naturalny i konieczny język tegoż wyrazu oraz pewnego rodzaju intelektualną konstrukcję umożliwiającą taką refl eksję w granicach ludzkiego dyskursu. Dzięki odczytaniu Objawienia w kluczu konkretnego systemu metafi zycznego refl eksja teologiczna ujęta zostaje w konkretne i stabilne ramy ludzkiej myśli, co pozwala nam jaśniej i bardziej jaskrawo rozpoznać wzajemność Boga i człowieka.
EN
Every age requires that theology seek such a language that would allow the expression of the revealed truths adequately to the way of thinking of contemporary people. That is why theology benefi ts from the current philosophy. New philosophical tendencies however, expressing the way of thinking of a modern man, may raise doubts as to their theological contributes. It is so because e.g. some philosophical currents question previous philosophical narrations which may raise concerns that they controvert simultaneously the theological systems based upon them. This situation is particularly visible actually, when one asks about the legitimacy of the use of postmodernist philosophies in the sphere of theology. Nevertheless, there is a possibility of transposing (translating) of the basic categories of traditional philosophies and their theological implications to the categories of new and unverifi ed philosophical systems and this possibility proves the adequacy mentioned above. The present article attempts to verify whether the basic categories of deconstruction may be compatible with the categories built upon the Neo-platonic philosophy.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
129-140
Physical description
Contributors
 • doktor teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach
References
 • Balthasar H. Urs von, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 2: Modele teologiczne, cz. 1: Od Ireneusza do Bonawentury, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2007.
 • Baron A., Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Analiza anonimowego komentarza do „Parmenidesa” Platona na tle myśli plotyńsko-porfi riańskiej, Kraków 2005.
 • Baszczak B., Dotykanie egzystencji. Jeana-Luca Nancy’ego fi lozofi a dekonstrukcji, Kraków 2016.
 • Beierwaltes W., Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. P. Domański, Kęty 2003.
 • Derrida J., Różnia (différance), w: Drogi współczesnej fi lozofi i, red. M. Siemek, tłum. J. Skoczylas, Warszawa 1978, s. 374–411.
 • Derrida J., Pozycje, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, t. 1–3, s. 287–304.
 • Greshake G., Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tłum. J. Trawa, Wrocław 2009.
 • Johnson K.L., Erich Przywara’s Early Version ofthe Analogia Entis, „The Princeton Theological Review” 40 (2004) 15, s. 7–19.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „Teologii wyzwolenia” Libertatis nuntius, 1984, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_12.html (dostęp: 28.05.2016).
 • Kwiatkowski B.D., Fragmentaryzacja nadziei w kulturze ponowoczesnej, „Teologia w Polsce” 4 (2010) 1, s. 97–107.
 • Levering M., Pismo Święte i metafi zyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej, tłum. M. Romanek, Kraków 2016.
 • Mondin B., The Principle of Analogy in Protestant and Catholic Theology, Dordrecht 1963. Nancy J.-L., Être singulier pluriel, Paris 2013.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987.
 • Seckler M., Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza z Akwinu, tłum. W. Szymona, Kraków 2015.
 • Sesboüé B., Ewangelia i tradycja, tłum. A. Kuryś, Poznań 2012.
 • Strumiłowski J.P., Piękno zbawi świat?, Kraków 2016.
 • Strumiłowski J.P., Reinterpretacja dogmatu trynitarnego w świetle zasad współczesnych teorii literatury, „Teologia w Polsce” 10 (2016) 1, s. 135–149.
 • Szczurek J.D., Trójjedyny: traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, Kraków 2003.
 • Woźniak R.J., O wspólnym losie metafi zyki i teologii. Wprowadzenie do debaty u podstaw, w: Metafi zyka i teologia: debata u podstaw, red. R.J. Woźniak, Kraków 2008, s. 5–12.
 • Woźniak R.J., Metafi zyka i Trójca. Teo-ontologia trynitarna pomiędzy apofatyką i katafatyką, w: Metafi zyka i teologia: debata u podstaw, red. R.J. Woźniak, Kraków 2008, s. 270–304.
 • Woźniak R.J., Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efc9eb43-eb39-490c-a286-6e48adeec8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.