PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Dochody i wydatki w budżetach rolnych polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013

Content
Title variants
EN
Income and expenditure in the polish agricultural budgets in past financial perspective 2007-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The introduction to the article points out the purpose of discussion, the time period and taken research methods and sources, used by the authors. Then the discussion focuses on the analysis of the structures and dynamics of the national income of the agricultural budget, both at the central level, also with its division into four main sections (agriculture, rural development, agricultural and fisheries markets), as well as the budgets of provincial governors. Subsequently, in the same convention the adopted budget expenditure in financial period 2007-2013 has been analysed. Decreases and increases in real detailed budget titles in an attempt to evaluate these phenomena are taken into considerations. Conclusions were brought, both for requests for changes that have occurred during the period primarily in the direction and dynamics of the expenditure.
PL
We wstępie artykułu wskazano na cel rozważań, ich zakres czasowy oraz przyjęte metody badawcze, a także źródła, z których korzystali autorzy. Rozważania skoncentrowano na analizie struktur i dynamiki dochodów krajowego budżetu rolnego, zarówno na poziomie centralnym, także z podziałem na cztery jego główne części (rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo), jak i budżetów wojewodów. Kolejno, w tej samej konwencji, zostały przebadane wydatki budżetowe w przyjętym okresie finansowania 2007-2013. Zidentyfikowano również realne spadki i wzrosty jego szczegółowych tytułów budżetowych, podejmując próbę oceny tych zjawisk. Konkluzje dotyczą zmian, które zaszły w badanym czasie w zakresie kierunków i dynamiki wydatkowanych środków oraz ich oceny i perspektywy.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Czyżewski A., 2007-2013. Opinie budżetu rolnego dla lat 2007-2013 sporządzonych przez A. Czyżewskiego w formie ekspertyz dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., 2011. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego. W: Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., 2012. Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie państwa i budżetach wojewodów w długim okresie 1996-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020. W: Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej w okresie 2014-2020. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efcac307-82d3-4608-8bce-25aebcf76acf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.