PL EN


2015 | 4(38) | 747-756
Article title

Zasoby i produktywność pracy przemysłu spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście konkurencyjności sektora

Content
Title variants
EN
Resources and labour productivity of food industry in member states of the European Union in the context of competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasoby pracy są ważnym czynnikiem decydują- cym o konkurencyjności sektora. Celem podjętych badań była ocena przestrzennego skupienia zasobów pracy, przewag wydajnościowych oraz przewag cenowo-kosztowych związanych z czynnikiem pracy w przemyśle spożywczym w krajach Unii Europejskiej w latach 2010–2012. Otrzymane wyniki wskazują, że największe skupienia zasobów pracy występują w Niemczech, Francji, Włoszech i w Polsce. Największe przewagi wydajnościowe odnotowano w krajach starej UE, głównie w Irlandii, Holandii, Belgii i Danii. Różnice w produktywności pracy w przemyśle spożywczym krajów nowej UE, w porównaniu ze starymi krajami członkowskimi, są jednak coraz mniejsze. Najbardziej znaczące przewagi kosztowo-cenowe zaobserwowano w Irlandii i Holandii oraz w wielu krajach nowej UE, które rekompensowały brak przewag wydajnościowych niższymi kosztami pracy. Należą do nich Polska, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Litwa, Węgry i Rumunia.
EN
Labour resources are an important factor in competitiveness of the sector. The aim of the study was to evaluate the spatial concentration of labour resources, performance advantages and cost-price advantages that are associated with the work factor in the food industry in the European Union in 2010–2012. The results indicate that the greatest concentration of labour resources exists in Germany, France, Italy and Poland. The biggest performance advantage was observed in the old EU countries, mainly in Ireland, the Netherlands, Belgium and Denmark. Diff erences in labour productivity in the food industry, the new EU countries, in relation to the old member states, are getting smaller. The most signifi cant cost-price advantage was observed in Ireland and the Netherlands, and many of the new EU countries, which compensated for the lack of performance advantages of lower labour costs. These include Poland, Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Hungary and Romania.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bartosik, K. (1999). Koszty pracy a atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych. Warszawa: INE PAN.
 • Eurostat (bez daty). Pobrano 27 października 2014 z: http:// ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/overview.
 • Figiel, S., Kuberska, D., Kufel, J. (2013). Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Raport. 92. Program Wieloletni 2011–2014. Warszawa: IERiGŻ.
 • Juchniewicz, M. (2013). Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego. W: I. Szczepaniak (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy (s. 83–100). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Juchniewicz, M., Łukiewska, K. (2012). Potencjał konkurencyjny przemysłu spożywczego. Zagad. Ekon. Roln., 1, 62–75.
 • Kusy, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekon. Menedż., 3, 57–66.
 • Lis, S. (red.). (1999). Vademecum produktywności. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligrafi czna Placet.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
 • Misala, J., Ślusarczyk, B. (1999). Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych. W: K. Budzkowski, S. Wydmus (red.), Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 • Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2013). Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 13(2), 51–58.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013a). The workforce and its productivity in the food economy of the EU countries. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 85–100.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013b). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, 15(4), 285–290.
 • Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP.
 • Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Szczepanik, I. (2014). System „konkurencyjność” – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. W: I. Szczepanik (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza (s. 9–24). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Uran, R. (2010). Przemysł spożywczy w procesie integrowania z Unią Europejską. W: R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek (red.). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza) (s. 29–34). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wysocki, F., Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego.
 • Zielińska-Głębocka, A. (2003). Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej. Gdańsk: Wyd. UG.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-efed852a-583e-46d7-92ff-887d95730d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.