PL EN


2018 | 86 | 3 | 403-422
Article title

Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Visual Analysis of Book Cover Layouts by Means of Eye-Tracking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – Okładki książek są jednoznacznym, wizualnym identyfikatorem konkretnej pozycji wydawniczej. Umieszczenie większej liczby okładek w ograniczonym obszarze prezentacyjnym tworzy więc kompozycję graficzną, którą możemy traktować jako jeden obraz. Celem pracy jest określenie preferencji wizualnych obserwatorów, potencjalnych czytelników, obserwujących tak skomponowane obrazy. Metoda badań – W eksperymencie zastosowano metodologię syntetyczną, traktując pojęcie neuroestetyki w ujęciu Ramachandrana, jako wyznacznik określający preferencje wizualne obserwatorów. W tym celu zastosowano eksperymentalną metodę eye trackingu, traktując obrazy graficzne tak samo jak malarskie dzieła artystyczne. Analizowane obrazy skomponowano z kilku zbiorów okładek. Wyniki – Uzyskano wyniki potwierdzające słuszność stosowania sprawdzonych, uniwersalnych kodów kompozycyjnych, które okazały się skuteczne analiza wizualna układów kompozycyjnych w promowaniu konkretnej książki w środowisku naukowym. Opracowano analizę jakościowo-ilościową, odnoszącą się bezpośrednio do strategii postrzegania różnych kompozycji okładek książek. Określono również wpływ predefiniowanego stylu graficznego na percepcję wizualną obserwatorów. Wnioski – Tworzenie układów graficznych złożonych z okładek książek powinno uwzględniać przede wszystkim kompozycję barwną. Wykazano, że szczególne znaczenie mają właściwe dobrane pozycje o odcieniach barwy czerwonej, współczynniki kontrastu barwnego oraz występujące na okładkach grafiki o kształcie ludzkiej twarzy.
EN
Thesis/Objective – Book covers are unambiguous visual identifiers of publications. Several book covers placed in a limited presentation area become a graphic composition that may be treated as one picture. The aim of this study is to specify the visual preferences of the observers, i.e. the potential readers, watching such compositions. Research methods – The authors used a synthetic methodology, treating a concept of neuroesthetics provided by Ramachandran as an indicator of observers’ visual preferences. The experimental method of eye-tracking was used for that purpose and graphics were treated the same way as artistic paintings. The analyzed pictures were composed of several sets of book covers. Results – The results confirmed the usefulness of employing well-tested, universal composition codes that proved to be efficient in marketing specific books within the research community. The authors prepared a qualitative and quantitative analysis of perception strategies applied to different compositions of book covers. They also defined an impact of predefined graphic style on observers’ visual perception. Conclusions – The construction of graphic compositions made of book covers should be based primarily on the color composition. The most important factors were proven to be covers of various shades of red color, contrast coefficients and book cover graphics including the shape of human face.
Year
Volume
86
Issue
3
Pages
403-422
Physical description
Contributors
 • Instytut Informatyki Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Ambrose, Gavin; Harris, Paul (2011). Layout. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing.
 • Book Cover Design [online], [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <http://theworldsgreatestbook.com/judging-book-cover-design-1/>.
 • Book Cover Design Mastery [online], [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <https://kindlepreneur.com/book-cover-design/>.
 • Bottom-Up Visual Attention Home Page [online], [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <http://ilab.usc.edu/bu/>.
 • Carr, Nicholas (2013). Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
 • Elam, Kimberly (2011). Geometry of Design. 2 ed. New York, USA: Princeton Architectural Press.
 • Francuz, Piotr (2014). Imagia: w kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: KUL.
 • Hockney, David (2001). Wiedza tajemna: sekrety technik malarskich dawnych mistrzów. Kraków: Universitas.
 • Howells, Richard; Negreiros, Joaquim (2013). Visual Culture. 2 ed., Cambridge, USA: Polity Press.
 • Mazur, Roman (2017). Neurologia kliniczna w praktyce. Inowrocław: Aspektpress.
 • McGee, Thomas (2016). An In-Depth Look at Today’s Trends in Book Cover Design. [online], [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <https://rightlydesigned.com/current-trendsand-practices-in-book-cover-design/>.
 • Narbutowicz, Przemysław (2012). Sprzedać książkę po okładce, techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Norma PN-78/N-01222/08. Kompozycja wydawnicza książki: okładka i obwoluta (1978). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Voßkühler, Adrian (2015). OGAMA. Open Gaze And Mouse Analyzer Open Gaze and Mouse Analyzer [online], [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <http://www.ogama.net/>.
 • Osińska, Veslava (2016). Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Osińska, Veslava; Osiński, Grzegorz (2018). Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. IGI Global.
 • Pawluczuk, Andrzej (2014). Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy [online]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 15, nr 6, cz. 1 [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-6-1.pdf>, s. 353-363.
 • Ramachandran, Vilayanur (2012). Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rychlewski, Marcin (2013). Książka jako towar, książka jako znak: studia z socjologii literatury, Gdańsk: Wydaw. Naukowe Katedra.
 • Sopyło, Małgorzata (2008). Estetyka książki elektronicznej. Gdynia: Novae Res.
 • Strzemiński, Władysław (2017). Teoria widzenia. Łódź: Muzeum Sztuki.
 • Tufte, Edward (1990). Envivioning information. Cheshire, CT, US: Graphics Press.
 • Ware, Colin (2013). Information visualization: perception for design. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Weichbroth, Paweł, Redlarski, Krzysztof i Garnik Igor (2017). Eye-tracking Web Usability Research. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 1681–1684.
 • Zeki, Semir (2012). Blaski i cienie pracy mózgu. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ziemba, Piotr, Wątróbski, Jarosław, Karczmarczyk, Artur, Jankowski, Jarosław i Wolski, Waldemar (2017). Integrated Approach to e-commerce Websites Evaluation with the Use of Surveys and Eye-Tracking Based Experiments, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems.
 • Zilles, Weiner (2015). The anatomical and functional specialization of the fusiform gyrus. [online] Neuropsychologia. [dostęp: 08.04.2018]. Dostępny w WWW: <doi:10.1016/j.neuropsychologia.2015.06.033>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eff46e09-8927-4969-9870-8ec3b7e11b86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.