Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 8(461) | 16-21

Article title

Aktywność zawodowa i aktywność społeczna – wzajemne powiązania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Work involvement and social involvement – how they are inteconnected?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niskie zaangażowanie ludności w działalność społeczną, odmiennie kształtującą się w zależności od statusu na rynku pracy, można tłumaczyć m.in. przeciążeniem pracą, a zwłaszcza pracą zawodową. Celem artykułu jest weryfikacja następujących hipotez badawczych: stopień subiektywnie odczuwanego przeciążenia pracą warunkuje odsetek osób podejmujących działalność społeczną oraz wpływa na długość czasu przeznaczonego na jej wykonywanie. Ponadto, im ten stopień wyższy, tym ten odsetek (czas) krótszy. Jednocześnie przez działalność społeczną rozumiemy wszelką nieodpłatną pomoc wykonywaną na rzecz organizacji społecznych oraz innych gospodarstwom domowym. Do weryfikacji tak postawionych hipotez badawczych wykorzystaliśmy jednoczynnikową analizę wariancji przyjmując, że zmienną objaśniającą jest subiektywnie odczuwane przeciążenia pracą, a zmienną objaśnianą udział osób deklarujących działalność społeczną lub długość czasu poświęconego na jej wykonywanie. W przypadku stwierdzenia występowania istotnych różnic w wartości oczekiwanej zmiennych opisujących zaangażowanie w działalność społeczną, określimy kierunek wpływu zmiennej grupującej tj. stopnia przeciążenia pracą. Badaną zbiorowością są osoby w wieku 15-60/64 lata według grup statusu na rynku pracy. W analizie wykorzystano informacje z Badania Budżetu Czasu 2003/04 zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Departament Statystyki Społecznej.
EN
The low involvement of the population in social activities, which forms differently depending on the status on the labour market, you can translate by overloading the work and, in particular, the work of a professional. The purpose of article is to verify the following hypothesis: the degree of perceived economic research determines the percentage of work overload of persons taking up social activities and the length of time of its execution. In addition, this degree of higher, including them, this percentage (the time) less. At the same time by the social activity performed to help understand the all-free social organisations and households. To verify the hypothesis that gave an analysis of the research so bet variances given that the explanatory variable is overload of persons and illustrate the variable congestion experienced at the share of persons who declare social activities or length of time spent on its implementation. In the case of significant differences in the expected value of variables that describe involvement in social activities, we determine the direction of the impact of a group variable of the degree of overload of work. In the analysis uses the information from the Research Budget of the Time realized by 2003/04 the Statistical Office in Warsaw, Department of Social Statistics.

Year

Volume

39

Issue

Pages

16-21

Physical description

Contributors

  • Instytut Statystyki i Demografii SGH

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eff5a246-1034-448f-9c03-7a4ca32fd7f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.