PL EN


2015 | 1 | 229-251
Article title

Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура

Content
Title variants
PL
Lwowska szkoła historyczna Mychajły Hruszewskiego: powstanie, działalność, struktura
Languages of publication
Abstracts
EN
In this article the issue of establishing and in particular functioning of the Mychailo Hruszewski’s Lvov history school. Attention has been paid to its two-level structure. The significance of the scientific seminar conducted by the historian at the Lvov University has been notes as an institutional basis influencing research attitudes and creative interests of his students. Equally significant for the scientific development especially of young Ukrainian researchers were classes given in the historic-philosophical section of the Scientific Society named by Szewczenko. It has been stated that scientific-didactic activity of Hruszewski led to the preparation of young researchers of the Ukrainian science.
PL
W artykule poruszono kwestie powstania, a w szczególności funkcjonowania lwowskiej szkoły historycznej Mychajła Hruszewskiego. Zwrócono uwagę na jej dwustopniową strukturę. Dostrzeżono znaczenie prowadzonego przez historyka na Uniwersytecie Lwowskim seminarium naukowego jako podstawy instytucjonalnej rzutującej na postawy badawcze i zainteresowania twórcze studentów. Równie istotne dla rozwoju naukowego zwłaszcza młodych badaczy ukraińskich były zajęcia prowadzone w historyczno-filozoficznej sekcji Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki. Stwierdzono, że działalność naukowo-dydaktyczna Hruszewskiego prowadziła do przygotowania młodych badaczy ukraińskiej nauki.
Year
Issue
1
Pages
229-251
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
 • Дрогобич
 • Дрогобич
References
 • Винар Л. 1985. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934). У 50-ліття смерти. [Мюнхен].
 • Винар Л. 1995. Михайло Грушевський історик і будівничий нації: Статті і матеріали. Київ.
 • Гнатюк В. 1925. Наукове Товариство ім Шевченка у Львові. Літературно-науковий вістник, т. 87, с. 324-329. Львів.
 • Горинь В. Листи Івана Крип’якевича до Михайла Грушевського, [в:] Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред.: Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій, с. 378.
 • Грушевський М. 1898(a). Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в 1896 і 1897 р. Записка для загального збору 1898 р. Записки НТШ, т. 21.
 • Грушевський М. 1898(b). Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв. редакції "Діла"). Діло, число 137, с. 2.
 • Грушевський М. 1994. Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 р. [в:] Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції. Львів.
 • Грушевський М. 2005. Злобна напасть. [в:] Грушевський М.С. Твори: У 50 т., т. 3: Серія “Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)”. Львів.
 • Грушевський М. 2007. Від Комісії [Передмова до т. VIІІ "Жерел"]. [в:] Грушевський М.С. Твори: У 50 т., т. 8: Серія "Історичні студії та розвідки (1906-1916)". Львів.
 • Грушевський М.С. 1992. Автобіографія, 1906. [в:] Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. Київ.
 • Дашкевич Я. 1991. Михайло Грушевський і початки організації української науки. Вісник Академії наук УРСР, № 9, с. 52-60. Київ.
 • Maternicki Jerzy. 2005. Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w. [w:] Maternicki Jerzy, Zaszkilnik Leonid (red.). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w, t. ІII. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Кокорудз І. 1898. Секретарське справоздання з діяльности виділу Наукового Товариства ім. Шевченка за рік 1897. Записки НТШ, т. 21.
 • Кордуба М. 1916. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини). Вісник СВУ, ч. 128, с. 795.
 • Кордуба М. 1984. Грушевський як учений. Український історик, № 1-4, с. 41.
 • Крип‘якевич I. 1991. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894-1913 роках, “Записки НТШ”. Праці Історико-філософської секції, Львів, т. 222, с. 395.
 • Крип’якевич І. 2001. Спогади (Автобіографія). [в:] Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред.: Я. Ісаєвич, упорядник Ф. Стеблій, (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8), Львів.
 • Листування Михайла Грушевського, Київ, Нью-Йорк, Париж, Львів, Торонто 2001, т. 2, с. 252.
 • Листування Михайла Грушевського, т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори, Київ. 2008. Нью Йорк.
 • М. Грушевський, Записка предложена археографічній комісії проф. Грушевським в справі видання корпусу матеріалів до історії козаччини, “Хроніка НТШ”, 1905, ч. 24, с. 19.
 • Расевич В. 1995. Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік після прибуття до Львова. [в:] Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Нью–Йорк. Львів.
 • Чубатий М. 1975. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912-1914 рр. Український історик, число 3-4, с. 78-79.
 • Rutkowski Jan. 1948. Wspomnienia o seminarium historycznym prof. Ludwika Finkla. [w:] Rutkowski Jan (red.). Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa. Poznań, zeszyt I, s. 83-84.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eff648db-38a1-4015-a432-c5f315b66bf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.