PL EN


2020 | 2(35) | 145-160
Article title

Działalność Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie na rzecz rehabilitacji osób z wadami słuchu

Content
Title variants
EN
Activities of the Provincial Branch of the Polish Society for the Fight Against Disability in Szczecin for the Rehabilitation of People with Hearing Impairments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wady słuchu mają różną patogenezę, ale w każdym przypadku są dotkliwą niepełnosprawnością. Oddział Wojewódzki TWK w Szczecinie niemal przez pół wieku z należytą troską otaczał opieką rewalidacyjną osoby z wadami słuchu, w każdym przedziale wiekowym, poprzez intensywną współpracę w zakresie procedur z Poradnią Rehabilitacyjną dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (późniejsza nazwa Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie) oraz poprzez aktywizację społeczną osób z wadą słuchu, także wolontariuszy wspierających ludzi z niepełnosprawnościami. Polska wiedzie prym wśród narodów Europy pod względem starzenia się społeczeństwa. 70% ludzi po ukończeniu 65. roku życia jest dotkniętych niedosłuchem (dane WHO) i jest to tendencja wzrostowa. A starzenie się komórek jest tylko jedną z przyczyn wad słuchu. Przed TWK stają ważne wyzwania, by służyć swoim beneficjentom z wadami słuchu na miarę wyzwań naszych czasów. Do najistotniejszych działań należą przesiewowe badania słuchu, najwcześniejsze ich zdiagnozowanie i objęcie opieką rewalidacyjną, podtrzymanie tendencji włączania dzieci i młodzieży z wadami słuchu w system edukacji w integracji ze słyszącymi rówieśnikami, prowadzenie skutecznej kampanii na rzecz tolerancji wobec tej niepełnosprawności oraz lobbowanie na rzecz instalacji pętli indukcyjnych w miejscach publicznych, jako sposobu obrony osób z wadami słuchu przed społeczną alienacją.
EN
Hearing defects have different pathogenesis, yet they are, in any case, an acute disability. For almost half a century, the Provincial Branch of PSFAD in Szczecin has provided revalidation care for people with hearing impairments, in all ages, through intensive cooperation in the field of procedures with the Rehabilitation Clinic for Children and Youth with a Hearing Deficiency (subsequently Maria Goralowna Diagnostic and Rehabilitation Centre for Children, Adolescents, and Adults with Hearing Deficiency of the Polish Association of Deaf in Szczecin). PSFAD also helped people with hearing impairments by social activation, which were also supported by its volunteers. Poland is the leading country among the nations of Europe in terms of population aging. 70% of people over the age of 65 are affected by hearing loss (according to WHO data). It is a growing trend, and one of the causes of hearing impairment is cell aging. PSFAD has a mission to serve its hearing-impaired beneficiaries to meet the challenges of our time. The crucial activities comprise hearing screening, early diagnosis, and providing revalidation care. It is also important to maintain the tendency to include children and adolescents with hearing impairments in the education system and integrate them with hearing peers. Moreover, it is also essential to conduct an effective campaign for tolerance towards this disability and lobbying for the installation of induction loops in public places as a way to protect people with hearing impairments from social alienation.
Year
Issue
Pages
145-160
Physical description
Dates
published
2020-11-16
Contributors
  • Społeczna Rada Naukowa TWK Oddział Wojewódzki TWK w Szczecinie
References
  • 50 lat drogi do integracji. Dziecko niesłyszące w społeczeństwie, red. Wlazło M., Stecewicz A., Szczecin, PZG Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny w Szczecinie, 2013
  • Dziecko z wadą słuchu i jego problemy. Materiały z VI Otikongresu, konferencji naukowej z okazji XXXV lat pracy Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego PZG w Szczecinie, red. Eckert U., Stecewicz A., Szczecin, PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 1998
  • Niepokonani mimo wszystko, red. Surma J., Szczecin, Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu im. Marii Góralówny w Szczecinie, wyd. II, 2006
  • Nowak B., Powstaje Bank Danych Osób Niepełnosprawnych, „Niedziela” 2007, Nr 38(701)
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w służbie rehabilitacyjnej i społecznej osobom z niepełnosprawnościami w latach 1972-2016 – prekursorzy przemian w środowisku osób niepełnosprawnych, red. Kwiatosiński J., Szczecin,wyd. A. Stecewicz i J. Kwiatosiński, 2019
  • Rodzice z Wileńszczyzny dziękują, ,,Świat Ciszy” 1996, Nr 10
  • Stecewicz A., Pomóżcie proszę niedosłyszącym dzieciom polskim z Litwy, ,,Świat Ciszy” 1996, Nr 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f01a7243-310f-4c30-9ef0-3bce71d7a15f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.