PL EN


2014 | 2 | 4-11
Article title

Chiny - światowe centrum offshoringu

Content
Title variants
EN
China - the World's Centre for Offshoring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chiny są największym na świecie eksporterem towarów i drugim największym po Stanach Zjednoczonych importerem. Wysoka dynamika chińskiego eksportu obserwowana od początku poprzedniej dekady, jak i jego rosnąca importochłonność wynikają z faktu, że Chiny po przystąpieniu do WTO (koniec 2001 r.) budowały swoją pozycję w gospodarce globalnej jako światowe centrum offshoringu. Korporacje międzynarodowe, dążąc do zwiększenia konkurencyjności i obniżenia kosztów produkcji, skoncentrowały w Chinach znaczną część procesów produkcyjnych. W efekcie (według danych Trade in Value Added, TiVA) w 2009 r. Chiny były największym „pośrednikiem" w handlu wartością dodaną, obejmując prawie 13% światowego importu zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w produkcji eksportowej. Duże różnice w strukturze importu i eksportu Chin zarówno według kategorii ekonomicznych, jak i według wartości dodanej wskazują, że kraj ten w dużym stopniu jest podwykonawcą oraz przeważnie ostatnim etapem w procesie produkcji (wskazuje na to duży udział w eksporcie dóbr gotowych). W artykule analizowane są skutki pełnienia przez Chiny roli światowego centrum offshoringu dla gospodarki światowej, a więc niezwykle dynamiczny rozwój branży elektronicznej, wzrost cen światowych cen surowców wywołany rosnącym popytem ze strony chińskiej gospodarki i w konsekwencji wzrost wydatków na inwestycje i badania.
EN
China is not only the world's largest exporter of goods but also the second largest, after the United States, importer. The rise of Chinese exports observed since the beginning of the previous decade, as well as its growing import-intensity stems from the fact that, following the accession to the WTO (end of 2001), China has built its position in the global economy as the world centre for offshoring. International corporations seeking to increase competitiveness and to reduce production costs have concentrated in China a significant part of the production processes. As a result, according to the Trade in Value Added (TiVA) data, in 2009, China was the largest "intermediary" in trade in added value, covering almost 13% of the world imports of foreign value added used in production for exports. Large differences in the structure of Chinese imports and exports both by economic category, as well as in terms of value added point out that China to a large extent functions as an intermediary, and usually is the final stage in the production process (as a large share of finished goods in exports indicates). The article examines the effects of world's offshoring centre status of China for the global economy, namely: the rapid development of the electronic industry, the increase in world prices of raw material caused by the growing demand from the Chinese economy, and as a consequence - the increase in spending on investments and research.
Year
Issue
2
Pages
4-11
Physical description
Dates
published
2014-03-2014-04
Contributors
  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa
References
  • Dołączona do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0223ee6-c358-46fb-a79e-81eafaccae06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.