PL EN


2016 | 4 | 115 - 127
Article title

Dyrektor publicznej placówki oświatowej: pedagog, menager czy zakładnik systemu?

Content
Title variants
EN
The Head of public educational institution: a teacher, a manager, or a hostage of the system?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie aktów prawnych szeregu instytucji publicznych do wymagań wspólnoty. Dotyczy to także regulacji prawnych związanych z systemem oświaty. Życie jednak pokazuje, że nie w każdym przypadku udało nam się dokonać na czas zmian, zapobiegając korupcjogennym i patologicznym mechanizmom społecznym. Wewnętrzna krytyka systemu edukacji nijak się ma do absolwentów polskich szkół średnich i uczelni wyższych, którzy doskonale radzą sobie na europejskim rynku pracy, a w wielu przypadkach są poszukiwani jako świetni fachowcy, wypierając przedstawicieli innych nacji. Zmieniająca się europejska rzeczywistość wymusza eksperymentowanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dających nadzieję na poprawę efektywności kształcenia młodego pokolenia. Bywa jednak i tak, że nowych rozwiązań nie toleruje środowisko nauczycieli nazbyt wiekowych, skostniałych, zadufanych w sobie oraz organy prowadzące placówki oświatowe, dla których zmiany zaburzają patologiczne układy charakteryzujące władze lokalne. Wieloaspektowe wyzwania dotyczą kształcenia młodych pokoleń ludzi odnajdujących się w bardzo skomplikowanej rzeczywistości społecznej. Są to wyzwania współczesnej pedeutologii oraz pedagogów i dyrektorów – menagerów placówek edukacyjnych. Przyszłość polskiej edukacji zależy od nauczycieli kreatywnych, zdolnych, odpowiedzialnych, nie bojących się wyzwań, wybieranych do zawodu na podstawie uczciwej procedury konkursowej. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będzie społeczna aprobata proponowanych zmian ustawodawczych
EN
The Polish accession to the European Union forced the adaptation of a series of acts of public institutions to EU requirements, which also applies to regulations relating to the system of education. Life, however, shows that not in all cases were we able to make a timely change preventing corruption-related and pathological mechanisms. The internal criticism of the Polish education system does not affect graduates from secondary schools and universities who are doing very well in the European labor market, and are in many cases wanted as great professionals displacing the representatives of other nations. The changing reality enforces the European experimentation and the introduction of innovative solutions giving hope to improving the effectiveness of education of the younger generation. Sometimes, however, new developments are not tolerated by the aged, rigid, selfcentered teachers as well as the authorities managing educational institutions, for whom changes interfere with pathological systems characterizing the local authorities. Multifaceted challenges relate to the training of young people who find their ways in a complex social reality. Those are the challenges of contemporary pedeutology, educators and heads – managers of educational institutions. The future of the Polish education depends on teachers who are creative, talented, responsible, not afraid of challenges, selected to the profession on the basis of a fair competition procedure. That will be possible only when there is a public approval of the proposed legislative changes.
Year
Volume
4
Pages
115 - 127
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Dawid J. W. 1959. O duszy nauczycielstwa. W Osobowość nauczyciela, red. Wincenty Okoń. Warszawa: Wydawnictwo PZWS
 • Delors J. 1998. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO
 • Duraj-Nowakowa K. 2000. Systemologiczne inspiracje pedeutologii. Kraków: Impuls
 • Gardner H. 2009. Pięć umysłów przyszłości. Warszawa: MT Biznes
 • Goriszewski W. 2000. Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. 1996. Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Pachociński R. 1994. Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku. Dz. U. Nr 184, poz. 1436
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.
 • Strykowski W. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo eMPi2
 • Szuman S., 1959. Talent pedagogiczny. W Osobowość nauczyciela, red. Wincenty Okoń Warszawa: Wydawnictwo PZWS
 • Ustawa – Karta Nauczyciela. Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f02419ea-10d3-4003-b563-3c827cc4aa4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.