PL EN


Journal
2016 | 2 (24) | 51-61
Article title

Energia odnawialna a bezpieczeństwo Polaków

Content
Title variants
EN
Renewable energy and energy security of the Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia postaw społeczeństwa polskiego wobec wyzwań transformacji energetycznej – przejścia do energetyki niskoemisyjnej. Uwzględnia obecne i planowane działania w zakresie polskiej polityki energetycznej. Tekst jest analizą stanowiska Polaków w kwestii ich bezpośredniego udziału w produkcji i wykorzystaniu energii elektrycznej. Wskazuje najistotniejsze problemy legislacyjne, ekonomiczne i ich wymiar społeczny. Stanowi próbę przedstawienia uwarunkować polityczno-społecznych związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.
EN
The text examines the attitude of the Polish society to direct participation in the production and use of electricity, as well as the attitude towards the challenges of energy transition to low-carbon energy sources. It takes into account the current and planned actions in the field of Polish energy policy and presents the social and political condition related to the development of renewable energy sources. It indicates the most important legislative and economic issues and it’s social dimension.
Journal
Year
Issue
Pages
51-61
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
 • Bodzek K. (2016), Analiza symulacyjna możliwości pracy samowystarczalnego klastra energetycznego, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej, Gliwice, http://ilabepro.polsl.pl/bzep/static/uploads/Bodzek_K._Analiza_symulacyjna_vk2_rec..pdf
 • Borgosz-Koczwara M., Herlender K. (2008), Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” marzec
 • CBOS (2016), Polacy o przyszłości, komunikat z badań nr 28/2016, CBOS, Warszawa
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2015), Odmienić przyszłość energetyki: społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku, Warszawa
 • Instytut Energetyki Odnawialnej (2016), Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach energii – Inwestycje w mikroinstalacje OZE opłacalne tylko dla przedsiębiorców, http://ieo.pl/pl/aktualnosci/1090-opinia-instytutu-energetyki-odnawialnej-o-uchwalonej-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii-inwestycje-wmikroinstalacje-oze-oplacalne-tylko-dla-przedsiebiorcow [20.06.2017]
 • Kaczerowski M. (2016), Ustawa odległościowa vs. Development, Ambiens, Gliwice
 • Komisja Europejska (2015), Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, COM(2015) 293, Bruksela
 • Łanda K. (2016), Odpowiedź na interpelację nr 2744 w sprawie perspektyw i ograniczeń, szans i zagrożeń dla rozwoju budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, Sejm RP, Warszawa
 • OdnawialneŹródłaEnergii.pl (2015), Elektrownie wiatrowe wygenerowały 140 proc. zapotrzebowania Danii na energię, http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/1889-elektrownie-wiatrowe-wygenerowaly-140-proc-zapotrzebowaniadanii-na-energie [20.06.2017]
 • Paszcza H. (2012), Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” nr 83
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2016), Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup wytwórczych w miesiącu – sierpień 2016, Warszawa
 • PSEW (2011), Akceptacja dorosłych Polaków dla energetyki wiatrowej i innych OZE, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin
 • PSEW (2016), Energetyka wiatrowa w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin
 • Roberts J., Bodman F., Rybski R. (2015), Energetyka obywatelska: modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii, ClientEarth, Warszawa
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (2016), Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020, Kraków
 • TGE (2016), Indeksy dla zielonych certyfikatów, Towarowa Giełda Energii S.A, Warszawa
 • Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (2016), Dz.U. 2016, poz. 925 tom 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0258d0d-16d8-4d5c-a092-cd55150de871
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.