PL EN


2016 | 1 | 13-28
Article title

KILKA REFLEKSJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA ŚCIEŻKI WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

Authors
Content
Title variants
EN
SOME REFLECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO PLAN THEIR OWN CAREER PATH
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Troska o permanentny rozwój osobowości i posiadanie umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to jedno z podstawowych wyzwań kierowanych wobec każdej jednostki współczesnej cywilizacji. Potencjał intelektualny, którym jednostka dysponuje i umiejętność własnego nim gospodarowania w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych to podstawowe wyznaczniki dobrostanu jednostki. Umiejętności te dotyczą wszystkich czterech obszarów (planowania, organizowania, realizowania i kontrolowania) procesu zarządzania. Pierwszym - otwierającym obszarem czynności w tym procesie jest oczywiście planowane podejmowanie decyzji. To ten etap czynności uczyniono przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Skoncentrowano uwagę na czterech umiejętnościach, o których jednostka przystępując do planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego powinna pamiętać. Są to: umiejętności zgłębiania wiedzy o sobie, umiejętności planowania zadań rozwojowych adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości, umiejętności przewidywania skutków wywołanych zaplanowanymi działaniami prorozwojowymi i umiejętności dostrzegania możliwości poprawy jakości projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego.
EN
Concern for the permanent development of the personality and have the skills to manage their own professional development in the conditions of dynamically changing reality is one of the main challenges addressed to each unit of modern civilization. Intellectual potential, which the entity has the ability and the management of their own in various situations of life and work are the basic determinants of the welfare of the individual. These skills apply to all four areas (planning, organizing, implementing and controlling) the management process. First step - opening area of operations in this process is of course planning decisions. It is this phase of operations done under consideration in this article. Focused attention on the four skills, with which the individual joining the path planning your career should keep in mind. These are; explore the skills of self-knowledge, planning skills development tasks relevant to their needs and capabilities, the ability to predict the effects the planned development-oriented activities and the ability to see opportunities to improve the quality of the draft plans of their own professional development.
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, Warszawa 2001.
 • Barrow C., Barrow P., Business plan, Warszawa 1992.
 • Brzeziński A., Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na postępowanie, Kwartalnik Pedagogiczny 1973, nr 3.
 • Czerwiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów decyzyjnych, Gdańsk 1995.
 • Drwal R.K., Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria III. Metody badań psychologicznych, Warszawa 1978, t. 3.
 • Gromnicka D., Jak zbudować poczucie własnej wartości, Warszawa 2013.
 • Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Warszawa 2008.
 • Kanfer R., Wanberg C., Kantrowicz T., Job search and employment: A personality – motivational analysis and review, Journal of Applied Psychology, 2001, nr 86.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998.
 • Obuchowski K., Skuteczność i osobowość, „Literatura” 1976, nr 4.
 • Peirce P., Rewolucja w postrzeganiu rzeczywistości. Jak zdolność koncentracji może zmienić Twoje życie, Białystok 2014.
 • Pisula D., Poradnictwo karier przez całe życie, Warszawa 2009.
 • Plewka Cz., Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, Koszalin 2015.
 • Ray J.A., Nauka sukcesu. Jak osiągnąć harmonijny sukces dzięki sprawdzonym zasadom, przeł. K. Pawłowski, Warszawa 2006.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, Warszawa 1998.
 • Super D.E., Career development. Essays in vocational development, New York 1963.
 • Super D., Savickas M.L., Super C.M., A life-span, life-spance. Approach to careers,[w:] D. Brown, L. Brooks (red.), Career choice and Development: Applying Contemporary Theories to Pracice, San Francisco 1996.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 • Targalski J., Podejmowanie decyzji, [w:] A. Stabryła, J. Trzecieniecki (red.),Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1986.
 • Witek S., Jak osiągnąć sukces zawodowy, Kraków 2002.
 • Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f028939a-322d-410c-8411-728023b0d0bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.