PL EN


2015 | 2 | 153-162
Article title

Wybrane aspekty ekonomiczno-prawne instytucji tzw. art rentalu

Content
Title variants
EN
Selected economic and legal aspects of the art rental institution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues discussed in this article concentrate on selected legal and economic aspects of the art rental institution. Civil Code regulations do not contain a specific art rental contract. It is shown in practice that temporary loans of historic objects (or, in a broader sense, culture goods) take place on the basis of a loan contract, leasing contract or a commodate. What is worth our attention is the fact that the art rental institution should be approached on two layers. The first one includes temporary loans of historic objects for display purposes in Poland, the other represents the promotion of the Polish culture abroad and participation of Polish historic objects in foreign exhibitions. From an economic point of view, the art rental services market is not identical with the art market. Consumers of these two markets differ greatly from one another, thus, they cannot be classified in conjunction. The market analysis carried out in this study indicated an increase in the number of companies specialised in temporary loans of historic objects, which allows us to speculate that there is certain demand for a given service. Is it true that a trend consisting in temporary loans of works of art for decorative purposes has found its way to Poland?
Year
Issue
2
Pages
153-162
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • prawnik
References
 • Antoniak P., Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Białynicka-Birula J., Morfologia rynku aukcyjnego dzieł sztuki, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych” 2002, nr 605.
 • Białynicka-Birula J., Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych” 2005, nr 680.
 • Bryan M.F., Beauty and the Bulls: The Investment Characteristics of Paintings, „Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland. 1 Quater” 1985.
 • Cherka M. (red.), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Chłodnicki M., Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów, Poznań 2004.
 • Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.
 • Dobosz P. i in. (red.), Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, Kraków 2015, w przygotowaniu.
 • Gadecki B., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108-120. Przepisy karne. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Zakamycze 2004.
 • Gołka M., Rynek sztuki, Poznań 1991.
 • Grabowska A., Inwestycje alternatywne na rynku sztuki, „Zeszyty Naukowe ZPSB. Firma i Rynek” 2012, nr 1.
 • Gutowska K. (red.), Dziedzictwo kulturowe – konteksty odpowiedzialności, Warszawa 2003.
 • Gwardzińska E., Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywozie poza obszar celny UE na podstawie karnetu ATA, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2013, nr 1.
 • Gwardzińska E. i in., Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, Szczecin 2014.
 • Gwardzińska Ż., Aspekty celno-podatkowe międzynarodowego wypożyczenia dóbr kultury, „Spotkania z Zabytkami” 2015, nr 5-6.
 • Gwardzińska Ż., Glosa do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 r. (XVII Am C 1145/09). Niedozwolone jest stosowanie w prawie ochrony konsumentów wzorców umownych zakazujących fotografowania i filmowania muzealiów bez zgody dyrektora muzeum i po wniesieniu opłaty, „Skarbniczka” 2014, z. 1.
 • Gwardzińska Ż., Procedura upadłości muzeów w Polsce – aspekty prawne a praktyka gospodarcza, w przygotowaniu.
 • Gwoździewicz-Matan P., Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym, Warszawa 2015.
 • Harasimowicz J., Art Rental – wypożyczanie dzieł sztuki, http://rynekisztuka.pl, dostęp: 4.03.2015 r.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 • Jakubowski O., Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część 2: Pozwolenia czasowe, „Człowiek i Dokumenty” 2012,
 • nr 27.
 • Jakubowski O., Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część 3: Inne dokumenty, „Człowiek i Dokumenty” 2013, nr 29.
 • Kenar P., Dzieła sztuki jako alternatywna klasa aktywów inwestycyjnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 2010.
 • Krochomal T., Problemy ochrony zabytków przed nielegalnym wywozem z kraju, Warszawa 2006.
 • Krokosińska-Surowiec E., Zakup eksponatów muzealnych, „Przetargi publiczne” 2009, nr 2 (39).
 • Laszuk M., Administracja celna w strukturze administracji publicznej, Białystok 2009.
 • Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.
 • Paczuski W., Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Zakamycze 2005.
 • Przęczek M., Problemy etyczne w zarządzaniu instytucją kultury (refleksje na tle własnych doświadczeń zawodowych), „Annales: etyka w życiu gospodarczym” 2006, nr 2.
 • Rottermund A., Muzeum w procesie przemian, „Spotkania z Zabytkami” 2010, nr 11-12.
 • Skoczylas A., Wywóz zabytków za granicę – zagadnienia administracyjnoprawne, [w:] Szafrański W. (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, Poznań 2007.
 • Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009.
 • Sobiecki R., Pietrewicz J.W. (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Warszawa 2012.
 • Sokólska T., Administracyjnoprawna regulacja ochrona dóbr kultury w Polsce – stan prawny de lege lata, „Opolskie Studia Administracyjno-prawne” 2011, nr 8.
 • Szafrański W., Mity i patologie obrotu dziełami sztuki, „Santander Art & Culture Law Review” 2015, nr 1.
 • Zalega T., Żelazna I., Zachowania nabywcze polskich konsumentów na rynku dzieł sztuki, „Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie” 2012, nr 2 (15).
 • Zeidler K. (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków, Warszawa 2010.
 • Zeidler K., Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, t. 21.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa-Kraków 2007.
 • Zeidler K., Prawo ochrony zabytków, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f028a16f-48f5-4593-af1e-a4ae98de54c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.