PL EN


2018 | 1 | 139-153
Article title

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WYMIARACH ICH JAKOŚCI ŻYCIA W ŚWIETLE BADAŃ

Content
Title variants
EN
THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE DIMENSION OF THEIR QUALITY OF LIFE ACCORDING TO RESEARCHES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest opracowaniem empirycznym wykorzystującym w procesie weryfikacji analizę danych empirycznych zgromadzonym przez autora w ramach projektu finansowanego z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego nt.: „Prowadzenie badań dotyczących jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych”. Głównym celem procesu wyjaśniania prezentowanego opracowania jest identyfikacja znaczenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w procesie konstytuowania się ich jakości życia. Proces weryfikacji został oparty o model teoretyczny jakości życia E. Allarda. Przesłanką empiryczną procedury weryfikacji był zgromadzony przez autora, obszerny zbiór danych zagregowanych (2822 jednostkowe pomiary). Pozwolił on na sformułowanie wniosków zarówno odnoszących się do Allardowskich kategorii jakości życia, jak i roli pracy dla percypowania przez badanych różnorodnych jej wymiarów.
EN
The article is an empirical study using, in the verification process, the analysis of empirical data collected by the author as part of a project funded by the Marshal's Office of the West Pomeranian Voivodeship on the subject: „Conducting research on the quality of life and the needs of people with disabilities”. The main purpose of the process of explaining the presented study is to identify the importance of professional activity of people with disabilities in the process of constituting their quality of life. The verification process was based on the theoretical model of the quality of life by E. Allard. The empirical premise of the verification procedure was the extensive aggregate data collected by the author (2822 unit measurements). It allowed the formulation of conclusions which were referring to the quality of life categories by Allard as well as the role of work for the perceiving of its various dimensions by the respondents.
Year
Issue
1
Pages
139-153
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
 • Convers E., Rodgers W., Measuree of the Perceived Overall Quality of Life, ,,Social Indicators” 1975, nr 2.
 • Davis L.E., Chernsa A.B., The Quality of Working Life, New York 1975.
 • Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [06.12.2017].
 • Mc Call S., The Quality of Life in Large American Cities, ,,Social Indicators” 1975, nr 2.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002.
 • Urbanik W., Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście, Szczecin 2002.
 • Urbanik W., Postawy bezrobotnych wobec pracy, Zeszyty Naukowe „Studia Sociologica” 1998, nr 8.
 • Urbanik W., Ruchliwość edukacyjna bezrobotnych w społecznościach lokalnych na tle zjawiska substytucji pracy żywej, Zeszyty Naukowe „Studia Sociologica” 2002, nr 14.
 • Urbanik W., Wybrane aspekty życia bezrobotnych w społecznościach lokalnych, [w:] J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok 1997.
 • Urbanik W., Strategie dopasowań do bezrobocia zróżnicowanej podmiotowości. Studia nad bezrobociem w Szczecinku 1993-2016 (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0291797-4244-411f-aeda-d9ef37bc581e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.