PL EN


2012 | 26 | 308-317
Article title

Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Role of Cooperative Movement for Building Socio-Economic Cohesion
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie spółdzielczości w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej. Globalny kapitalizm podnosi ogólne bogactwo świata, ale stawia w trudnej sytuacji znaczną część społeczeństwa. Obserwujemy zjawisko tzw. wykluczenia społecznego, a w konsekwencji rozwój różnego rodzaju patologii społecznych. Ze względu na wartości i zasady, jakimi kierują się w swojej działalności spółdzielnie, stanowią one szansę na aktywność społeczną i zawodową, na poprawę warunków materialnych dla wielu ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia. Można zatem stwierdzić, że spółdzielnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i spójności społeczno-ekonomicznej.
The paper presents the role of cooperative movement for building socio-economic cohesion. The global capitalism increases general wealth of the world but places a considerable part of society in a difficult situation. We observe a phenomenon of so-called social exclusion and consequently a development of different social pathologies. Cooperatives, which activities are guided by their values and principles, create an opportunity for many people to engage in social and professional activity as well as an improvement of material conditions. It can therefore be concluded that cooperatives do contribute to economic development and socio-economic cohesion.
Year
Volume
26
Pages
308-317
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamowicz M., 2009, IV Kongres Spółdzielczości jako drogowskaz działań i rozwoju w latach 2009–2013, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, nr 1.
 • Buko J., 2011, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, z. nr 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych, 2008, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Krupa J., 2007, Spółdzielczość w Unii Europejskie, „Handel Wewnętrzny”, nr 4–5.
 • Main Conclusions of the Lizbon Summit by the Portuguese Presidency of the EU, 2000, Lizbon.
 • Nałęcz S., Konieczna-Sałamatin J., 2008, Polska spółdzielczość na progu XXI wieku. Zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, nr 1.
 • Raport o spółdzielczości polskiej, Wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy kraju, Warszawa, styczeń 2010, http://krs.org.pl/home.php?d-id=2&m-id=191&idklocek=1107&poziom=1 (dostęp: 06.09.2010).
 • Spółdzielczość Polska, 2009, Wyd. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Woźniak M.G., Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
 • Uwarunkowania instytucjonalne, red. M.G. Woźniak, z. nr 15, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2011, Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008–2010 [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gosp
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0366687-6ca7-4383-8d8f-8bbaf3ad3caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.