Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 43-57

Article title

Z najnowszych badań nad parlamentaryzmem szlacheckim Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

43-57

Physical description

Contributors

 • Instytut Historyczny, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław

References

 • Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, red. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013.
 • Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672–1698, wyd. J. Stolicki, Kraków 2002.
 • Akta sej¬mu walnego warszawskiego in Anno 1581 ad 22 Januarii naznaczonego, [w:] Sprawy wojenne króla Stefana Batorego dyjaryjusze, relacyje, listy i akta z lat 1576–1589, wyd. I. Polkowski, Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 11, Kraków 1887, s. 285-339.
 • Akta Stanów Prus Królewskich, vol. 1–8, Warszawa – Toruń 1955–1993.
 • Diariusz sejmu 1569, [w:] Lublinskaja unija ili poslijednije sojedinienie Litowskogo Kniażestwa z Polskim Korolestwom na Lublinskom Sejmie w 1569 godu, St. Petersburg 1863.
 • Diariusz sejmu 1572, wyd. S. Bodniak, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1947, z. 4.
 • Diariusz sejmu elekcyjnego 1648, red. J. Dąbrowski, Kraków 2013.
 • Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku, oprac. K. Przyboś, Kraków 2009.
 • Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
 • Diariusz sejmu lubelskiego 1566, wyd. I. Kaniewska, Wroc¬ław – Kraków 1980.
 • Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
 • Diariusz sejmu piotrkowskiego 1565, wyd. W. Chomę¬towski, Warszawa 1868.
 • Diariusz sejmu warszawskiego 1556/57, wyd. S. Bodniak, Kórnik 1939.
 • Diariusz sejmu zwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przy¬boś, M. Ferenc, Kraków 2005.
 • Diariusz sejmu zwyczajnego 1672 roku, oprac. K. Przyboś, Kraków 2007.
 • Diariusze sejmowe 1685, wyd. A. Czuczyński, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 18, Kraków 1901.
 • Diariusze sejmów koronnych 1548, 1563, 1570, wyd. J. Szujski, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. 1, Kraków 1862 .
 • Działyński T., Diariusze sejmowe z lat 1562/63, 1563/64 i 1569, [w:] Źródłopisma do dziejów Unii, cz. 2, oddział I oraz III, Poznań 1856.
 • Dzienniki Sejmów walnych koronnych 1555 i 1558, wyd. J.T. Lubomirski, Kraków 1869.
 • Jakub Sobieski, Dia¬riusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku, oprac. W. Kaczorowski przy współudz. J. Dorobisza i Z. Szczerbika, Opole 2008.
 • Kancelaria koronna a sejm wlany. Instructuarium, opr., tłum. i wstęp W. Krawczuk, War-szawa 1995.
 • Krótki rzeczy polskich sejmowych pamięci godnych komentarz, przez Jana Ponętowskiego z łęczyckiej ziemie roku 1569 uczyniony, wyd. K.I. Turowski, Kraków 1858.
 • Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. 1, Toruń 2001, t. 2, Toruń 2005, wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki.
 • Sejm zwyczajny w Warszawie 26 stycznia–14 marca 1672 roku, [w:] Między Lwowem a Wrocławiem.
 • Teki Pawińskiego, t. 6, Warszawa 1900.
 • Volumina Constitutionum, t. 1, vol. 1, Warszawa1996, t. 1, vol. 2, Warszawa 2000, t. 2, vol. 1, Warszawa 2005, t, 2, vol. 2, Warszawa 2008, t. 3, vol. 1, Warszawa 2010, t. 3, vol. 2, Warszawa 2013, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, S. Uruszczak, M. Kwiecień, A. Karabowicz.
 • Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. 1–4, wyd. W. Broel-Pla¬ter, Warszawa 1958-1859.
 • Achremczyk S., Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1999.
 • Bogdan D., Sejmik warmiński w latach 1660–1772, [w:] Prusy i Inflanty miedzy średniowieczem a no¬wożytnością. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. B. Dybaś, D. Makiłła, Toruń 2003, s. 139-158.
 • Bogdan D., Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII w., Olsztyn 1994.
 • Burkietowicz A., Sejmik sieradzki w la¬tach 1669–1717, Sieradz 2009.
 • Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
 • Chmielewska M., Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warsza¬wa 2006.
 • Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.
 • Ciara, S. Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław 1990.
 • Ciesielski T., Sejm brzeski 1653 roku, Toruń 2003.
 • Czapliński W., Anatomia sejmu 1640 roku, Bibliotek Ossolińskich, 18504/II, s. 1-73.
 • Czermak W., Plany wojny tureckiej Władysława IV, Kraków 1895.
 • Dąbrowski J. S., Senat Koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Ka¬zimierza, Kraków 2000.
 • Dybaś B., Sejm pacyfikacyjny w 1699 roku, Toruń 1991.
 • Dybaś, B. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–1717, Toruń 2004.
 • Dzieje parlamentaryzmu w Polsce XV–XVIII w. (Materiały bibliograficzne), oprac. K. Zie-liński, Warszawa 1985.
 • Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej czasów Władysława IV, Warszawa 1992. S. Hołdys, S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. I–II, Wrocław 2000.
 • Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne, elektorzy elekcje 1573–1674, Pułtusk 2003.
 • Górna B., Przygotowania do zwołania sejmu 1685 roku, [w:] Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, red. K. Matwijow¬ski,
 • Jako¬venko N., Posłowie województw wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej polowie XVII w. (Próba portretu zbiorowego), [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), red. J. Bardach, Warsza¬wa 1995, s. 88-93.
 • Jako¬venko N., Ukrains’ka šljachta z kinca XIV do seredyny XVII st. (Volyn’ i Central’na Ukrajina), Kyjiv 1993.
 • Jaźwa D., Sejmy z lat 1669–1670, Biblioteka Instytutu Historycz¬nego UWr. (niepublikowana praca doktorska).
 • Kaczorowski W., Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986.
 • Kaniewska I., Stan badań nad parlamentem polskim w latach 1506–1572, Zeszyty Nauko¬we Uniwersytetu Jagiellońskiego 1971, Prace Historyczne, z. 35, s. 49-58.
 • Ka¬niewski J., Problem wojny tureckiej na sejmie 1690 roku, [w:] Wojny polsko-tureckie w XVII w. Materiały z konferencji naukowej Kamieniec podolski 11–15 września 2000 r., Bibliote¬ka Przemyska, t. XXXVIII, s. 29-48.
 • Ka¬niewski J., Sapiehowie na sejmie 1690, [w:] Sapiehowie epo¬ki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 349-369.
 • Kaniewski J., Sejm z 1690 roku, maszynopis pracy doktorskiej, Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kaźmierczyk A., Dworski projekt reforma na sejmie grodzieńskim 1692–1693, [w:] Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego, red. K. Matwijowski, Wrocław 1992.
 • Kaźmierczyk A., Pomiędzy dwoma sejmami w 1693 r., Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 47 (1992), nr 1–2, s. 217-222.
 • Kaźmierczyk A., Sejm grodzieński 1 XII 1692 – 11 II 1693, Studia Historyczne 1990, z. 1, s. 20-36.
 • Kempa T., Wobec kontrreformacji. Protestanci i pra¬wosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej po¬łowie XVII wieku, Toruń 2007.
 • Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000.
 • Kłaczewski W., Abdykacja Jana Kaziemierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu po-litycznego lat 1667–1668, Lublin 1993.
 • Kołodziej R., „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.
 • Kołodziej R., Pierwszy sejm z 1637 roku, Toruń 2003.
 • Kołodziej R., Uwagi o procedurze parlamentarnej na przykładzie sejmu z 1638 roku, [w:] Cza-sy nowożytne. Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego w 100 rocznicę urodzin, red. K. Matwijowski, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace historyczne 38 (2005), s. 67-82.
 • Kołodziej R., Z najnowszych badań nad parlamentaryzmem szlacheckim Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 53-63.
 • Kołodziej R., Zwierzykowski M., Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlache¬ckiej, Poznań 2012.
 • Korytko A., Senat Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 64-79.
 • Kozyrski R., Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648–1717, Lublin 2006.
 • Krakowiak P., Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010.
 • Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku): geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
 • Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII w., Warszawa 1991.
 • Krupa J., Rady senatu za Jana III Sobieskiego (1674–1696), Studia Historyczne 35 (1992), z. 3, s. 307-329.
 • Księga jubileuszowa prof. Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, J. Maroń, Toruń 2006, s. 563-585.
 • Kulecki M., Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach pano-wania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997.
 • Lewandowska¬-Malec I., Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodaw¬czy (1587–1632), Kraków 2009.
 • Litwin H., Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, Warszawa 2009.
 • Marciniak R., Sejm piotrkowski 26 XII 1524 – 23 II 1525 (Próba analizy problematyki obrad), Czasopismo Prawno-Histo¬ryczne, 1974, z. 2, s. 193-214.
 • Marciniakv, Sejmiki szlacheckie w Kole, Kronika Wielko¬polski 30 (2002), nr 4, s. 25-40.
 • Maroń J., Sejmy z lat 1688–1689, maszynopis pracy doktorskiej, Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ma¬roń J., Senatorowie na sejmach za Jana III Sobieskiego, [w:] Z przeszłości Rzeczypospolitej w cza¬sach nowożytnych, red, K. Matwijowski, S. Ochmann-Staniszewska, B. Rok, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Historyczne 25 (1998), s. 43-63.
 • Matwijowski K., Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976.
 • Matwijowski K.,, Sejm grodzieński 1678–1679, Wrocław 1985.
 • Mazur K., W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Woły¬nia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006.
 • Mierzwa E. A., Bibliografia do dziejów sejmu i samorządu, Teki Sejmowe 1 (2010), s. 156-240.
 • Mróz M., Ostatnie zwycięstwo parlamentarne króla. Sejm 1690 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 1108, Historia 75, s. 101-113.
 • Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królew¬skich 1569–1772, Toruń 1992.
 • Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
 • Opaliński E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kuja¬wach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007.
 • Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.
 • Paradowski P., W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005.
 • Parlamenckìâ struktury ulady u sìstême dzâržaunaga kìravannâ Vâlìkaga knâstva Lìtouskaga i Rêčy Paspalìtaj u XV–XVIII stagod¬dzâh. Matêryâly mìžnarodnaj navukovaj kanferêncyì (Mìnsk – Navagradak, 23–24 lìstapada 2007 g.), Mìnsk 2008; Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce 2013.
 • Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach, przy współudz. W. Sudnik, Warszawa 1995.
 • Parlamentarzyści polscy do XVI do XX w. Stan badań i postulaty, red. J. Seredyka, D. Kur-piers-Schreiber, Opole 1999.
 • Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010.
 • Pirożyński J., Sejm warszawski 1570, Kraków 1972.
 • Płaza S., Sucheni-Grabowska A., Z badań nad parlamentaryzmem XVI w., Czasopismo Prawno-Historyczne 1974, z. 1, s. 59-83.
 • Polak W., O dobro wspólne i egzekucję praw. Sejm z 1565 r. w Piotrkowie, Toruń 2004.
 • Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013.
 • Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy, Wrocław 1991.
 • Przyboś K., Sejm nadzwyczajny w Warszawie 18 V – 30 VI 1672 r., Alma¬nach Historyczny 9 (2007), s. 185-195.
 • Przyboś K., Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 mar¬ca–19 kwietnia 1670 roku, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońsk Nr 1262, Prace Historyczne z. 130, s. 103-119.
 • Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.
 • Rok B., WUW, Prace Historyczne 33 (2003), s. 53-59.
 • Rybak P., Zjazd szlachty w Stꬿycy (maj–czerwiec 1575 r.) na tle drugiego bezkrólewia, Toruń 2002.
 • Sadowski W., Państwo i władza w oczach szlachty. Postawy polityczne obywateli woje-wództwa lubelskiego za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, Lublin – Radzyń Podlaski 2008.
 • Sokalski M., Miedzy królewskim majesta¬tem a szlachecką wolnością. Postawy polityczne szlachty małopolskiej w czasach Michała Ko¬rybuta Wiśniowieckiego, Kraków 2002.
 • Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parla-mentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.
 • Stolicki M., Egzulanci podolscy (1672–1699). Znaczenie uchodźców z Podola w życiu poli-tycznym Rzeczypospolitej, Kraków 1994.
 • Stolicki M., Wobec wolności i króla. Działalność poli¬tyczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Kraków 2007.
 • Sucheni-Grabowska A., O sejmiku ziemi liwskiej w latach 1542–1695, [w:] Między Wscho¬dem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI–XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1993, s. 29-38.
 • Szajnocha K., Dwa lata z dziejów naszych 1646–1648, Warszawa 1878.
 • Szczerbik Z., Sejm koronacyjny Władysława IV w 1633 roku, Kluczbork-Praszka 2001.
 • Trawicka Z., Sejm z roku 1639, Studia Historyczne 15 (1972), z. 4, s. 551-598.
 • Ujma M., Sejmik lubelski 1572–1696, Warszawa 2003; J. Ternes, Sejmik chełmski za Wazów (1587–1668), Lublin 2004.
 • Uruszczak W., „Aby nikogo pobór podatku nie ob¬ciążał ponad to, co słuszne”. Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1511 roku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięcio¬lecie urodzin, red. H. Dziewianowska, K. Dziewianowska-Stefańczyk, Warszawa 2004, s. 97-113.
 • Uruszczak W., „Onera omnibus communia communiter ferenda”. Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1510 r., [w:] Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Prof. J. Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. J. Do-robisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 323-336.
 • Uruszczak W., Sejm walny koronny w latach 1506–1540, Warszawa 1980.
 • Uruszczak W., Sejm walny w Krakowie (25 stycznia–22 luty 1508 roku), [w:] Studia z hi¬storii ustroju i prawa. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, red. H. Ol-szewski, Poznań 2002, s. 435-448.
 • Uruszczak W., Sejm walny w Krakowie i sejmik generalny w Kole w 1512 roku, [w:] Ustój – polityka – kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, red. J. Ma¬roń, R. Kołodziej, Wrocław 2011, s. 55-68.
 • Uruszczak, W., Sejm walny koronny w Piotrkowie w 1509 roku, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, red. W. Uruszczak, D. Malec, Kraków 2004, s. 61-68.
 • Wierzbicki L., O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005.
 • Wołoszyn J.W., Problematyka wyznaniowa w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej w latach 1648–1696, Warszawa 2003.
 • Wyczański A., Artykuły sejmiku sandomierskiego 1538, [w:] Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, red. K. Iwanicka, M. Skowronek, K. Stembrowicz, Warszawa 1996, s. 352-355.
 • Wyczański A., Postulaty poselskie 1545, [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej, red. F. Leśniak, Kraków 2000, s. 161-170.
 • Wyczański A., Wokół sejmu piotrkowskiego ze stycznia 1534 roku, Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Prof. J. Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. J. Do¬robisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 345-353.
 • Zakrzewski A.B., Osiągnięcia i problemy badań nad parlamentaryzmem Wielkiego Księ¬stwa Litewskiego, Taki Sejmowe 1 (2010), s. 40-52.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f03a0456-185b-4c42-ba07-be58c79a8cef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.