PL EN


2020 | 108(164) | 61-87
Article title

Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
The application of the GRI 2016 standards in Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aspekty zrównoważonego rozwoju coraz częściej są ujmowane w raportach polskich przedsiębiorstw. Zakres informacji prezentowanych przez organizacje wynika z obowiązujących wytycznych, regulacji, jak również przyjętych dobrych praktyk. Najbardziej powszechnymi i kompleksowymi wytycznymi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju są standardy Global Reporting Initiative (GRI), stosowane przez liczne organizacje na całym świecie. Celem artykułu jest przedstawienie standardów GRI z 2016 roku i ich zastosowania w polskich przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrożyły je w swoich raportach. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści raportów wybranych polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonych badań, szczegółowe informacje związane ze zrównoważonym rozwojem nie są powszechnie ujawniane. W badanych raportach ujęto około 30% wymaganych informacji dotyczących aspektów ekonomicznych i społecznych oraz zaledwie 10% informacji na temat aspektów środowiskowych, co oznacza umiarkowany poziom w porównaniu do innych krajów. Badanie przyczyniło się do poznania obecnych praktyk raportowania zrównoważonego rozwoju według standardów GRI z 2016 roku w Polsce. Może pomóc innym organizacjom rozważyć wdrożenie GRI do swojego raportowania oraz być przydatne dla osób zajmujących się tego typu raportowaniem.
EN
Aspects of sustainable development are increasingly included in the reports of Polish enterprises. The scope of information presented by organizations results from applicable guidelines, regulations as well as accepted good practices. The most common and comprehensive guidelines in the field of sustainable development reporting are the Global Reporting Initiative standards, which used by numerous organisations around the world. The aim of the article is to present the GRI standards 2016 and their application in the first Polish enterprises to implement them in their reports. The research method used is the content analysis of reports of selected Polish enterprises. According to the research, detailed information related to sustainable development is not widely disclosed. Approximately 30% of the required information on eco-nomic and social aspects, and only 10% of information on environmental aspects, was included in the reports, which means a moderate level compared to other countries. The study contributes to the under-standing of current sustainable development reporting practices according to the GRI standards 2016 in Poland. It can help other organisations consider implementing GRI in their reporting, and it might be rele-vant for people dealing with this type of reporting.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f03a0549-20a7-4e95-bbb6-2fde26b0331f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.