PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 68-92
Article title

Podejście do tworzenia wartości przedsiębiorstwa istotnym elementem procesu kształcenia menadżerów

Content
Title variants
EN
Approach to Creating Total Corporate Value as an Important Element of the Process of Manager Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem wartości przedsiębiorstwa, uwzględniającej potencjał społeczny tkwiący w interesariuszach, który do tej pory często był niewykorzystywany, a przecież stanowi ważny element stymulacji rozwoju biznesu. Zatem kształtowanie odmiennych niż dotychczas umiejętności menadżerów stanowi kolejne wyzwanie dla szkół nauczających biznesu, gdyż uwadze menadżerów często uchodziło to, jak ogromny wpływ na produktywność i innowacyjność przedsiębiorstwa, cechy decydujące o konkurencyjności, może mieć wykorzystanie potencjału otoczenia biznesowego, w którym dokonują się ich najważniejsze działania operacyjne. To nowe spojrzenie na proces zarządzania biznesem i rola, którą pełni w nim tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej, wymusza na szkołach biznesu nie tylko rozszerzenie programów nauczania w wielu dziedzinach, ale także zaadaptowanie nowych koncepcji i sposobów ich wdrażania o takie zagadnienia, jak: nowe myślenie o łańcuchach wartości aby efektywnie wykorzystywać wszelkiego rodzaju zasoby i lepiej gospodarować nimi czy też głębsza analiza potrzeb ludzkich i sposoby docierania do nietradycyjnych grup konsumentów.
EN
In their article, the authors presented the problems connected with creating total corporate value taking into account the social potential sticking in stakeholders, which so far has often not been exploited, though it is an important element of stimulation of business development. Therefore, shaping different than so far managerial skills is a further challenge for schools teaching business as managers were often missing how immense impact on enterprise’s productivity and innovativeness, the features deciding its competitiveness, may have the use of potential of the business environment where their most important operating activities take place. This new look at the process of business management and the role played in it by creation of the socio-economic value impels the business schools not only to extent their curricula in many fields but also adaptation of new concepts and ways of implementation thereof with such issues as new thinking of the value chains to effectively use assets of all types and to better manage them, or also a deeper analysis of human needs and ways of reaching non-traditional groups of consumers.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Bockstette V., Stamp M. (2015),Innowacje budujące wartość wspólną, „Harvard Business Review Polska”, lipiec-sierpień.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J. (1999), Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 • Brealey R., Myers S. (1991), Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, New York.
 • Chrzanowski A. R., Głażewska I. (2011), Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe POU – Zarządzanie Zmianami”, nr 3.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 • Dolan. S.L., Garcia S. (1999), Managing by Values in the Next Millennium: Cultural Redesign for Strategic Organizational Change, “Journal of Economics”, No. 5.
 • Drucker P.F. (2001), The next society. A survey of the near future, „The Economist”, November 3rd.
 • Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Gorzeń W., Piernicki K., Pniewski K. (2008), Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości, (w:) Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.),Value Based Management. koncepcje, narzędzia, przykład, Deloite, Poltext, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Krupa T., Siudak M. (red.) (1998), Nowe trendy i rozwiązania w organizacji produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, IOSPPW, Warszawa.
 • Laszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Leśniewska Z. (2010), Chronić firmę czy pomóc społeczności lokalnej?,„Harvard Business Review Polska”, lipiec-sierpień.
 • Nita B. (2006), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nogalski B., Bors K. (2000), Zarządzanie przez wartość, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Orechawa-Maliszewska, Paszkowski J. (red.) (2007), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Porter M., Kramer M. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska”, maj.
 • Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 • SJP (1981), Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa.
 • Suszyński C. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa (1964), Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).
 • Ustawa (2000), Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
 • Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.) (2008),Value Based Management. koncepcje, narzędzia, przykład, Deloite, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f03d0228-da38-430d-90b4-ef56d79983de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.