PL EN


Journal
2019 | 2(58) | 85-94
Article title

Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej

Content
Title variants
EN
Augmented reality as a component of participation in shaping the architectural space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę prezentowania projektów architektonicznych w celu umożliwienia poddania osądowi zewnętrznej formy budynków w szerokim kręgu interesariuszy. Narzędziami stosowanymi w dotychczasowej praktyce były trójwymiarowe makiety, a od czasu upowszechnienia się technologii informatycznych również dwuwymiarowe wizualizacje. Autorzy uważają, że istnieje narzędzie mające zalety wcześniej wymienionych i pozbawione ich wad. Jest nim rzeczywistość rozszerzona. W pracy przybliżono jej pojęcie oraz zaprezentowano przegląd dostępnych metod wizualizowania obiektów w środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Wskazano typowe przykłady rozbieżności pomiędzy wyglądem zrealizowanego obiektu a jego prezentacją w fazie projektowania, których można by uniknąć, wykorzystując technologię BIM jako narzędzie projektowe, a rzeczywistość rozszerzoną jako medium transmitujące informację wizualną. Zwrócono uwagę na możliwości partycypacji społecznej w kształtowaniu form architektonicznych budynków, która mogłaby przyjmować formę bierną lub czynną.
EN
The article discusses the issue of presenting architectural designs in order to allow the external form of buildings to be judged by a wide range of stakeholders. The three-dimensional mock-ups, and since the dissemination of information technologies, also two-dimensional visualizations, have been the tools used in the hitherto practice. The authors believe that there is a tool that has the advantages of both previously mentioned and does not have their disadvantages. It is augmented reality. The article presents its concept and an overview of available methods of visualizing objects in the augmented reality environment. Typical examples of discrepancies between the appearance of the completed object and its presentation in the design phase, which could be avoided using BIM technology as a design tool, and augmented reality as a medium transmitting visual information, have been indicated. Attention was paid to the possibility of social participation in shaping the architectural forms of buildings, which could take the form of passive or active participation.
Journal
Year
Issue
Pages
85-94
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
 • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
References
 • Zatorski K., Wieżowiec przy Złotej 44 wygląda inaczej niż na projekcie. Internauci: „Za dużo Photoshopa?”, „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 6.08.2013.
 • Mazur R., Architektura nieprzerysowana, [w:] D. Kozłowski, M. Misiągiewicz (red.), Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, Oficyna Wydawnicza PK, Kraków 2013, 337–341.
 • Coulton J.J., Ancient Greek Architects at Work, Cornell University Press, New York 1977.
 • Kalitko K., Architektura między materialnością a wirtualnością, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • Caudell T.P., Mizell D.W., Augmented Reality: An Application of Heads-up Display Technology to Manual Manufacturing Processes, [w:] Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on System Sciences, Vol. 2, 659–669.
 • Milgram P., Kishino F., A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, „IEICE Transactions on Information Systems” 1994, No. 12, 1321–1329.
 • Azuma R., A Survey of Augmented Reality, „Teleoperators and Virtual Environments” 1997, No. 4, 355–385.
 • Konopacki J., Rozszerzona rzeczywistość – jako narzędzie wspomagające procesy analityczno-decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym, „Przestrzeń i Forma” 2014, Nr 21, 89–108.
 • Zapłata R., Autentyzm zabytkowej architektury i palimpsest w przestrzeni historycznej – nowe media a prezentacja dziedzictwa kulturowego, „Architectus” 2016, Nr 1(45), 97–114.
 • Asanowicz A., Systemy rzeczywistości wirtualnej w architekturze, „Architecturae et Artibus” 2012, Nr 4, 5–12.
 • Wiszniowski J., Czynniki kształtujące przestrzenie publiczne, „Architectus” 2016, Nr 2(46), 113–124.
 • Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 • Ching F., Architecture: Form, Space & Order, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 • Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1973.
 • Tarczewski R., Topologia form strukturalnych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2011.
 • Piekarski M., Structural system concept for twisted buildings, [w:] P.J.S. Cruz (ed.), Structures and Architecture: Beyond Their Limits, Taylor & Francis, London 2016, 1120–1127.
 • www.tylko.com [accessed: 4.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f04365eb-491d-46d8-bff2-85f2b7ac3bd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.