PL EN


2015 | 5 | 269-277
Article title

Neuro z pedagogiką

Content
Title variants
Neuro with Pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza zawiera krótką refleksję na temat dynamicznego rozwoju neuronauk, związanego z nowoczesnymi, bezinwazyjnymi metodami badania mózgu. Autor traktuje ten rozwój jako możliwość pogłębienia wiedzy i udoskonalenia dziedzin pedagogiki oraz dydaktyki. Uważa, że osoby, które dążą do osobistego rozwoju i podniesienia jakości procesu uczenia, mogą dzięki niemu uzyskać wiedzę o efektywnym uczeniu. Ponadto autor naświetla pojęcie neurodydaktyki, wskazuje, kiedy powstała i jakie ma znaczenie dla edukacji. W drugiej części dokładnie omówiono nauczanie przyjazne mózgowi. Autor wyjaśnia je, prezentując najważniejsze zasady działania ludzkiego mózgu. Następnie koncentruje uwagę na stylu oraz strategiach uczenia oraz na znaczeniu dominacji półkul mózgowych w procesie uczenia się. W dalszej części przybliża teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Omawia aktywności oraz zabawy, które stymulują rozwój mózgu, a także wpływ muzyki oraz nowych technologii na rozwój sieci neuronalnych. Ostatnia część artykułu to podsumowanie, w którym autor wyciąga wnioski, a także omawia wady i zalety nowoczesnych technik nauczania. Zwraca uwagę na szansę, którą jest dla polskiej edukacji wykorzystanie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu. Stawia hipotezę, że nauka stanie się dla wielu ludzi nie tylko przystępna, ale również atrakcyjna. Przestanie kojarzyć się z karkołomną i żmudną, często niedającą efektów pracą.
EN
The article is composed of three parts. The first contains a short reflection on the dynamic development of neuroscience, connected with modern non-invasive methods of brain research. The author treats this development as a possibility of increasing knowledge and improvement in the areas of pedagogy and didactics, and also considers that people who aspire to personal development and improve the quality of the learning process can gain knowledge concerning effective learning. Moreover the author highlights the concept of neuro-didactics, indicates when it was created and how significant it is for education. The second part discusses precisely what brain-friendly teaching is by explaining the most important principles of human brain activity. Next, the author focusses on style and learning strategies, and on the importance of brain hemisphere's dominance in the learning process. In the following part Howard Gardner's theory of multiple intelligences is dealt with. Activities and games which stimulate the development of brain are discussed, as well asthe influence of music and new technologies on the development of neuronal networks. The last part is a summary, in which the author draws conclusions and also discusses the advantages and disadvantages of modern teaching methods. Atterntion is drawn to the opportunity for education in Poland to take advantage of new knowledge on the brain's activity. The hypothesis is that for most people learning will not only be accessible but also attractive. It will cease to be associated with arduous back-breaking effort which often has no effect.
Year
Issue
5
Pages
269-277
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, 45-052 Opole
References
 • Bibliografia:
 • [1] Denison P. E., Denison G. E., Integracja mózgu, wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka, Warszawa 2004.
 • [2] Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003.
 • [3] Kaczmarzyk M., Zielony Mem, Mikołów 2012.
 • [4] Kubala-Kępińska A., Tajemnice ludzkiego mózgu, czyli słów kilka o neurodydaktyce, „Życie szkoły”, 2014, nr 8.
 • [5] Małek E., Dziecięce hip-hop. Zabawy stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka, Kraków 2000.
 • [6] Plewka C., Taraszkiewicz M., Uczymy się uczyć, Szczecin 2010.
 • [7] Petlak E., Zajacova J., Rola mózgu w uczeniu się, Kraków 2010.
 • [8] Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.
 • [9] Taraszkiewicz M., Rose C., Atlas efektywnego uczenia (się), nie tylko dla nauczycieli, cz. I, Warszawa 2006.
 • [10] Żylińska M., Neurodydaktyka, Toruń 2013.
 • Netografia:
 • [11] Peszko P., Jak korzystać z WebQuestu?, www.edunews.pl, 14.12.2014.
 • [12] Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrant, www.marcprensky.com, 14.12.2014.
 • [13] Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, [e-book, format MOBI], Słupsk 2013, dostępny w Internecie: http://virtualo.pl, 14.12.2014.
 • [14] Włodarski W., Jak przegrzewa się mózg, czyli Homo Sapiens na zakręcie, http://wyborcza.pl, 14.12.2014.
 • [15] www.geocaching.pl, 14.12.2014.
 • [16] www.google.pl/intl/pl/earth, 14.12.2014
 • [17] Żylińska M., Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, www.ore.edu.pl, 14.12.2014.
 • [18] Żylińska M., Rola sztuki w nauczaniu przyjaznym mózgowi, www.censa.pl, 14.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0488f6f-6b70-4a96-9083-48bd89915066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.