PL EN


2016 | Acta Iuris nr 14 |
Article title

Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym

Authors
Title variants
EN
Abdicatio hereditatis in iure Polonia renunciation of inheritance in polish legal order
Languages of publication
Abstracts
PL
Rzymska zasada prawnicza głosi: Semel heres, semper heres, jednak zrzeczenie się dziedziczenia jest jedną z niewielu instytucji prawa spadkowego, które nie były znane w prawie rzymskim. W życiu są sytuacje, w których spadkodawca chciałby pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w dobrych stosunkach. Gdy nie ma podstaw do wydziedziczenia dziecka, można spróbować, przekonać je do zrzeczenia się dziedziczenia. Tematem artykułu jest zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym. Autor zbada poszczególne elementy tej umowy. Spory w nim wspomniane mogą stanowić asumpt do dyskusji na temat potrzeby zmian w aktach normatywnych dotyczących problematyki badawczej.
EN
ccording to the Roman legal principle: “Semel heres semper heres”. However, the renunciation of inheritance is one of the few institutions of inheritance law, which were not known in Roman law. There are situations in life in which the testator would like to deprive the shares in the inheritance a person with whom he lives in the best possible relations. When there are no grounds for disinheritance of the child, you can try to persuade them to renounce their inheritance. This article is about renunciation of inheritance in Polish legal order. The author will examine in this article the individual elements constructing this agreement. Disputes outlined in considerations may be helped for a discussion on the need for changes in normative regulations on research issues.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007.
 • Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2003.
 • Doliwa A., Prawo spadkowe, Warszawa 2007.
 • Doliwa A., Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, w: System Prawa Prywatnego. Tom X Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009.
 • Gajda E., Lubińska B., Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, Toruń 2014.
 • Kosik J., System prawa cywilnego, T. IV, w: Prawo spadkowe, red. J. S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1986.
 • Kozak J., Umowa zrzeczenia się dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11–12.
 • Niedośpiał M., Swoboda testowania, Bielsko-Biała 2004.
 • Niezbecka E., Prawo spadkowe, Lublin 2000.
 • Oleszko A., Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 3.
 • Pazdan M., Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, „Rejent” 1997, nr 4.
 • Pazdan M, w: Kodeks cywilny, T. II, Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
 • Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 1973.
 • Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, wyd. 4 zaktualizował i uzupełnił B. Kordasiewicz, Warszawa 2003.
 • Radwański Z., w: System prawa prywatnego, T. II, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.
 • Rott-Pietrzyk E., Umowa dziedziczenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 3 (179).
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2008.
 • Sokala A., Witold Warkałło (1909–1983), w: Quinque Doctores. Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945–2000), pod red. A. Sokali, Toruń 2014.
 • Wołodkiewicz W., Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów, Warszawa 1990.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000.
 • Dekret z 8 października 1946 r. – Prawo spadowe (Dz. U. nr 60, poz. 328 ze zm.).
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. nr 22, poz. 91 ze zm.).
 • Wyrok SN z 20 marca 1984 r., sygn. III CRN 35/84, OSNCP 1984, nr 10, poz. 184.
 • Postanowienie SN z 20 maja 1984 r., sygn. III CRN 35/84, OSN 1984, nr 10, poz. 184.
 • Uchwała SN z 5 lutego 1993 r., sygn. III CZP 10/93, OSNC 1993, nr 9, poz. 147, OSP 1994, nr 5, poz. 83.
 • Lingua Latina, http://lingua-latina.go-longhorn.net/sentencja,opis,1493964,124497.html (15.11.2015).
 • Pierwszy Edykt Cesarski Stanowiący Prawo Miłościwie Panującego Cesarza Salima Rogera IV El Suf de Eghezee sporządzony w Pałacu Cesarskim w Cyncie, dnia 11 czerwca 1244 r., http://www.kruk.ayz.pl/cesarstwo/Edykt1.pdf (15.11.2015).
 • Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.rejent.com.pl/ (15.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f048f136-9f23-4a2d-b19d-d6bb02af1237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.