PL EN


2015 | 2 | 325-336
Article title

Ekonomiczne zmiany w przemyśle spożywczym w XXI wieku

Content
Title variants
EN
Economic changes in food industry in the 21st century
RU
Экономические изменения в продовольственной промышленности XXI века
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak polski przemysł spożywczy zmieniał się przed akcesją do Unii Europejskiej oraz w jej trakcie. Przedstawiono w nim szanse i zagrożenia dla przemysłu spożywczego oraz zaprezentowano jego mocne i słabe strony. Dokonane badania na temat stanu polskiego przemysłu spożywczego świadczą o jego dobrym stanie w okresie przedakcesyjnym oraz w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Modernizacja zakładów przetwórczych oraz wzrost jakości produktów przyczyniły się do wzrostu eksportu żywności na rynki państw należących do Unii Europejskiej oraz przekonania obywateli innych krajów do produktów pochodzących z naszego kraju. Unijne dofinansowanie, które miało na celu zmodernizowanie zakładów przetwórczych działających w sektorze rolno-spożywczym przyniosło pozytywny skutek. Polscy przedsiębiorcy mogą konkurować w sektorze rolno-spożywczym z przedsiębiorcami z państw należących do Unii Europejskiej. Metoda, która została zastosowana podczas pracy nad artykułem to metoda analityczno-opisowa.
EN
The aim of this study is to present how Polish food industry was changing before the accession to the European Union and during that accession. The chances and threats to the food industry are presented as well as its strong and weak points. The research carried out on the condition of Polish food industry shows its prospering condition before the accession and during the first years of the membership in the European Union. Modernization of the food-processing plants and increase of the quality of products contributed to the growth of export of food to the markets of the other European Union countries and the confidence of the citizens from these countries to our products. The European Union subsidies aimed at modernization of the food-processing plants in farm and food sector resulted in a lot of positive effects. Polish entrepreneurs can compete with the entrepreneurs from the EU countries in farm and food sector. The analytical-descriptive method is used in this article.
RU
Целью этой работы является представление изменений в польской продовольственной промышленности перед акцессией с Европейским Союзом, а также в её процессе. В публикации представлены возможности и опасения для развития продовольственной промышленности, а также ее сильные и слабые стороны. Проведенные исследования польской продовольственной промышленности свидетельствуют о ее положительном состоянии как в период перед акцессией, так и в первые годы членства в Европейском Союзе. Модернизация перерабатывающих предприятий, а также рост качества продуктов способствовали росту экспорта пищевых продуктов на рынки государств принадлежащих к Европейскому Союзу, а также убеждению граждан других стран в высоком качестве продуктов производимых нашей страной. Софинансирование ЕС, которое было нацелено на модернизирование перерабатывающих предприятий, действующих в продовольственном агросекторе, дало свои положительное последствия. Польские предприниматели могут конкурировать в продовольственном агросекторе с предпринимателями государств, принадлежащих к Европейскому Союзу. При разработке темы этой статьи был использован аналитически-описательный метод.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • CZYŻEWSKI A., SMĘDZIK-AMBROŻY K., 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • FIRLEJ K., 2010. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Z. 3, Warszawa – Poznań – Szczecin.
 • FIRLEJ K., Globalizacja i integracja europejska – szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 84 (2010), Warszawa 2010.
 • KNAP-STEFANIUK A., Przemysł spożywczy w Polsce. Cz. II Perspektywy i kierunki rozwoju , http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_knap12&nr=12 (dostęp: 27.05.2015).
 • ŁUKASIK W., 2011. Rynek rolno-spożywczy w Polsce. Dystrybucja w łańcuchu żywnościowym, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/497/11870.pdf.
 • MISALA J., 2005. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013, http://www.prow.sbrr.pl/index,5,75,pl.html (dostęp: 27.05.2015).
 • Programy unijne wdrażane w ubiegłych latach - SAPARD, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka/archiwum/programy-i-dzialania-wdrozone-w-poprzednich-latach/sapard.html (dostęp: 27.05.2015).
 • Programy unijne wdrażane w ubiegłych latach - Sektorowy Program Operacyjny - Rolnictwo 2004-2006, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka/archiwum/programy-i-dzialania-wdrozone-w-poprzednich-latach/spo-rolnictwo-2004-2006.html (dostęp: 27.05.2015).
 • SIKORSKA K., 2012, Wspólna Polityka Rolna w Polsce, http://uniaeuropejska.org/wspolna-polityka-rolna-w-polsce/ (dostęp: 27.05.15).
 • SIKORSKA K., 2012, Wspólna Polityka Rolna w Polsce, http://uniaeuropejska.org/wspolna-polityka-rolna-w-polsce/ (dostęp: 27.05.15).
 • TERESZCZUK M., 2013. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3) Potencjał konkurencyjny − wybrane elementy, IERiGŻ, Nr 73, Warszawa.
 • URBAN R., Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 27.05. 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f04a3d73-9c75-42aa-95b5-010a7635ea84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.