PL EN


2013 | 1 | 1 | 83-92
Article title

Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Coopetition in innovative forms of integration processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat koopetycji i jej możliwości implementacji w innowacyjnych formach powiązań integracyjnych. Zaprezentowano problematykę zespolenia się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji, który jest cechą charakterystyczną dla systemów gospodarczych, takich jak klastry. Wydaje się, że połączenie konkurencji i współpracy prowadzi do wyłonienia się nowego sposobu regulacji zachowań podmiotów gospodarczych –koopetycji.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
83-92
Physical description
Contributors
author
 • Dr inż., Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Babiak J. (2011), Klastry jako forma rozwoju innowacyjności w skali lokalnej, w: Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, Babiak J., Baczko T. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa-Bruksela.
 • Benchmarking klastrów w Polsce –2010. Raport z badania PARP, Warszawa 2010.
 • Bengtsson M., Hinttu S., Kock S. (2003), Relationships of Cooperation and Competition Between Competitors, Work-in-Progress Paper sub-mitted to the 19thAnnual IMP Conference, September 4-6, Lugano, Switzerland, http://www.impgroup.org/uploads/papers/4294.pdf, dostęp dnia 03.01.2013r.
 • Bojar E., Bojar M., Pylak K. (2008), Zarządzanie rozwojem klastra na przykładzie Doliny Ekologicznej Żywności”, „Przegląd Organizacji” nr 10.
 • Bojar E., Bojar M., Żminda T. (2007), Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10.
 • Communication from the Commission to theEuropean Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Brussels 6.10.2010, COM(2010) 546 final.Gancarczyk M., Gancarczyk J. (2002), Współpraca przedsiębiorstw w układzie regionalnym, na przykładzie klasteru, w: Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. (red.), EuroExpert, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Jarus T. (2008), Wiek kooperacji, w: Wielkopolska konkuruje wiedzą a nie biedą, http://www.funduszeonline.pl/files/SDI_2008.pdf, dostęp dnia 30.12.2012r.
 • Ketels Ch. (2003), The Development of the cluster concept –present expe-riences and further developments, Prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany.
 • Klastry w Polsce, Katalog, PARP, Warszawa 2012.
 • Klastry w województwie podkarpackim, PARP, Warszawa 2012.
 • Koopetycja i klastry, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86199.asp, dostęp dnia 27.12.2012r.
 • OECD, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, OECD/Eurostat 2005, http://www.eurofundsnews.pl/publikacje/europejskie_ innowacje.pdf, dostęp dnia 29.12.2012r.
 • Olejniczak K. (2003), Apetyt na grona? Koncepcje gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, “Studia Regionalne i Lokalne” nr 2.
 • Plawgo B., Klimczuk B., Citkowski M. (2010), Raport. Klastry jako potencjał rozwoju –województwo podlaskie, Fundacja BFK, Białystok.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
 • Skowron S. (2008), Factors of Building Competitive Supremacy and In-novativeness in the Ecological Food Valley Cluster, (Czynniki budowania przewagi konkurencyjnej i innowacyjności w klastrze Doliny
 • Ekologicznej), w: The emergence and development of clusters in Poland, Bojar E., Olesiński Z. (red.), Wyd. Difin, Warszawa.
 • Ślepko M. (2012), Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0523fbf-0b02-47ff-841f-8315cd6bfcce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.