PL EN


2018 | 12 | 3 | 73-78
Article title

Ryzyko zawodowe w pracy fizjoterapeuty w ocenie studentów

Content
Title variants
EN
Occupational hazard in the profession of physiotherapists in the assessment of students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Efekty kształcenia na studiach o profilu praktycznym przewidują przygotowanie studentów i absolwentów do wykonywania wszystkich standardowych czynności zawodowych. Równie ważnym elementem tego przygotowania jest świadomość ryzyka i zagrożeń własnego zdrowia osób, które ten zawód wykonują. Stanowi ona podstawę działań profilaktycznych służących ochronie zdrowia określonej grupy profesjonalistów. W kontekście najnowszych normalizacji prawnych zawodu oraz studiów fizjoterapii warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia przedstawicieli tego zawodu medycznego. Materiał i metody. W niniejszym doniesieniu zaprezentowano sumaryczny wynik studenckiego projektu semestralnego w zakresie definiowania czynników ryzyka w zawodzie fizjoterapeuty. Studenci magisterskich studiów fizjoterapii (n=22) wykorzystali do tego zadania wzór pierwszej strony Karty Charakterystyk Zagrożeń Zawodowych, rekomendowanej przez właściwą agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyniki. Analiza pojedynczych projektów studenckich wskazuje na wysoki poziom świadomości ryzyka zawodowego w takich obszarach jak: niektóre czynniki fizyczne w pracowni fizykoterapii, zagrożenie epidemiologiczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz relacje międzyludzkie w zespołach terapeutycznych. Wnioski. Praktyczne studia fizjoterapii powinny w większym stopniu przygotowywać studentów do bezpiecznej pracy; wzmocnienia wymaga też przygotowanie do pracy w zespołach terapeutycznych.
EN
Introduction. Learning outcomes in academic education with prophylactic profile envisage preparation of students and graduates for all standard professional activities. An equally important element of this preparation is the awareness of the risks and threats to the health of people who perform this profession. It is the basis of preventive measures protecting the health of a specific group of professionals. In the context of the latest legal normalization of the profession and course of studies in the field of physiotherapy, it is worth paying attention to the occupational safety and health protection of the representatives of this medical profession. Material and methods. This report presents the total result of a one-semester-long student project in the area of defining risk factors in the physiotherapists’ profession. Students of master’s physiotherapy courses (n=22) used the model of the first page of the Occupational Hazard Card for this task, recommended by the relevant United Nations agency. Results. Analysis of individual student projects indicates a high level of occupational risk awareness in such areas as: some physical factors in the physiotherapeutic surgery, epidemiological threat in direct contact with the patient and interpersonal relationships in therapeutic teams. Conclusions. Practical physiotherapy studies should prepare students for performing work safely to a greater extent; preparation for work in therapeutic teams should be enhanced as well.
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
73-78
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Bugajska, J. (2000). Karty Charakterystyki Zawodów jako źródło informacji dla celów profilaktyki zdrowotnej. Medycyna Pracy, 51(6), 551-561.
 • Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii – wersja ostateczna, przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 4. czerwca 2003 roku w Barcelonie
 • Grooten, W.J., Wernstedt, P., Campo, M. (2011). Work-related musculoskeletal disorders in female Swedish physical therapists with more than 15 years of job experience: Prevalence and associations with work exposures. Physiother. Theory Pract, 27(3), 213–222. https://doi.org/10.3109/09593985.2010.481323
 • Karczewski, J.T., Rączkowski, B., Ziętkiewicz, K. (2002). Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Technik Fizjoterapii. Gdańsk: Wyd. ODDK.
 • Kowalska, J. (2011). Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów/Professional burnout in Polish physiotherapists. Advances in Rehabilitation, 25(3), 43-51. https://doi.org/10.2478/rehab-2013-0014
 • Kozajda, A., Zielińska-Jankiewicz, K., Szadkowska-Stańczyk, I. (2005). Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Część II. Medycyna Pracy, 57(3), 205-211.
 • Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Fizjoterapeuta (9223903). (2006). Specjaliści. Warszawa: Min. Pracy i Polityki Społ.
 • Kujawa, A., Kaczocha, M. (2014). BHP w służbie zdrowia. Szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Łastowiecka-Moras, E., Bugajska, J. (2013). Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby. BHP, 1, 28-30.
 • Marcinkowski, J.T., (2003). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
 • Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z: www.ciop.pl
 • Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z www.ciop.pl
 • Mikołajewska, E. (2013). Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5), 681–687.
 • Nowotny-Czupryna, O., Nowotny, J., Brzęk, A. (2003). Ergonomiczne aspekty pracy fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska, 3(4), 287-395.
 • Passier, L., McPhail, S. (2011). Work related musculoskeletal disorders amongst therapists in physically demanding roles: Qualitative analysis of risk factors and strategies for prevention. BMC Musculoskelet. Disord., 12, 24-27. https://doi.org/10.1186/1471-2474-12-24
 • Popko, B. (2010). Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w zawodzie fizjoterapeuty studentów ostatnich lat studiów. Praca magisterska. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 • Rozenfeld, V., Ribak, J., Danziger, J., Tsamir, J., Carmeli, E. (2010). Prevalence, risk factors and preventive strategies in work-related musculoskeletal disorders among Israeli physical therapists. Physiother. Res. Int., 15(3), 176–184. https://doi.org/10.1002/pri.440
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szczygielska, A. (2009). Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach-na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 4, 26-29.
 • Świątkowska, B. (2010). Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy i co możemy zrobić. Prob. Hig. Epidemiol, 91(4), 522-529.
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz.U.2015 poz.1994.
 • Wrzesińska, M., Rasmus, P., Wicherska, K., Krukowska, J. (2016). Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 13(3), 295–301.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f053bd93-1cbb-485c-b4ff-a41ff06122f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.