PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 93-98
Article title

Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego nad rzetelnością danych finansowych sporządzanych przez podmioty nadzorowane

Authors
Title variants
EN
Control of the Polish Financial Supervision Authority on the reliability of financial data prepared by the supervised entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komisja Nadzoru Finansowego posiada możliwość powierzenia dokonywania weryfikacji danych generowanych przez podmioty nadzorowane podmiotom wyspecjalizowanym. Regulacje takie dotyczą różnych segmentów rynku finansowego. Regulacje te można podzielić na dwie odmienne grupy, różniące się przesłankami podjęcia działań przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz określeniem kategorii podmiotu wyspecjalizowanego. Pierwsza z nich dotyczy podmiotów rynku kapitałowego, druga zaś banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W przypadku grupy pierwszej Komisja Nadzoru Finansowego może dokonać, za pomocą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, weryfikacji określonych elementów finansowych podmiotu w razie powzięcia przez Komisję jedynie wątpliwości co do ich prawidłowości lub rzetelności. W przypadku drugiej grupy podmiotów Komisja Nadzoru Finansowego musi stwierdzić nieprawidłowości, a weryfikację danych zlecić biegłemu rewidentowi. Z tych przyczyn krytycznie należy odnieść się do zamiennego używania w obrocie prawnym tych odrębnych instytucji, w szczególności zaś do poglądu, jakoby w przypadku banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego mogła – w trybie wykonywania działań nadzorczych – wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (a nie biegłego rewidenta) i to bez uprzedniego stwierdzenia nieprawidłowości, a jedynie w oparciu o wątpliwości dotyczące prawidłowości badania.
EN
Polish Financial Supervision Authority has the possibility to entrust the verification of data generated by supervised entities to the specialized entities. Such regulations apply to different segments of the financial market. These regulations can be divided into two groups that differ in rationale for taking action by the Polish Financial Supervision Authority and defining the category of the specialized entity. The first group relates to the entities of the capital market, while the second – to banks, cooperative savings and credit unions and the National Association of Cooperative Savings and Credit Unions. In the case of the first group Polish Financial Supervision Authority – using the entity authorized to audit financial statements – may verify certain financial elements of the entity in the event of adoption by the Authority only doubts as to their accuracy or reliability. In the case of the second group of subjects Polish Financial Supervision Authority must ascertain irregularities and delegate the data verification to the statutory auditor. For these reasons, one should critically refer to interchangeable usage of these separate institutions in legal transactions, in particular the widespread ideas that in the case of banks and credit unions Polish Financial Supervision Authority could – in the supervisory activities’ procedure ¬– designate the entity authorized to audit financial statements and not the statutory auditor, and what is more, do it without finding any irregularities, but only on the basis of doubts concerning the accuracy of the study.
Year
Volume
19
Issue
Pages
93-98
Physical description
Dates
published
2017-01
References
  • M. Dyl, Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 289.
  • Herbert, S. Pawłowski, P. Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0607791-57cb-4675-bb8b-9078c699be77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.