PL EN


2013 | 21 | 129-143
Article title

Status tłumacza i normy przekładu tekstów specjalistycznych w Rosji (na materiale Zaleceń dla tłumaczy, zleceniodawców i redaktorów w zakresie tłumaczeń pisemnych)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The status of the translator and norms in specialized translation in Russia (on the basis of Recommendations for translators, clients and editors of written translations)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author describes the situation of specialized translators in Russia and analyzes Russian prescriptive document called Recommendations for translators, clients and editors of written translation, taking into consideration up-to-date translation theory and referring to Polish documents establishing norms of specialized translation.
Year
Volume
21
Pages
129-143
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Biel, Ł. (2011), „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych”, Rocznik Przekładoznawczy, (Toruń), 6, s. 13-28, [on-line] DOI: 10.12775/RP.2011.002.
 • Chesterman, A.(1993), “From «Is» to «Ought»: Laws, Norms and Strategies In Translation Studies”, Target, 5 (1), s. 1-20.
 • Dybiec, J. (2008), „W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza”, Rocznik Przekładoznawczy, (Toruń), 3/4, s. 261-270, [on-line] DOI: 10.12775/RP.2008.019.
 • Kierzkowska, D. (2008), „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, Rocznik Przekładoznawczy, (Toruń), 3/4, s. 95-104, [on-line] DOI: 10.12775/RP.2008.006.
 • Kierzkowska, D. (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Wydawnictwo Translegis, Warszawa.
 • Kodeks tłumacza przysięgłego (2011), [on-line] http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ktp.pdf – 15.11.2012.
 • Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. Wersja 10 (grudzień 2012 r.), [on-line] http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf – 26.02.2013.
 • Винников, А.В., (2012), „О мировых за кономерностях полицейского и судебного перевода”, Мир перевода, № 8.
 • Гуревич, Л.О., „Переводчики и нотариусы в проекте Федерального за кона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», Письмо Президента СПР в Минюст РФ от 20 декабря 2011 г.”, [on-line] http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2012-02-06-09-16-21&catid=100:materials&Itemid=309 – 20.11.2012.
 • Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, [on-line] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131961 – 20.11.2012.
 • Обращение президента СПР к казанскому Форуму переводчиков (2012), [on-line] http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=418:2013-06-18-23-05-14&catid=100:materials&Itemid=309 – 20.11.2012.
 • Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору, (2012), Москва, [on-line] http://www.russian-translators.ru/perevodchesky-opit/practika/01/ – 26.02.2013.
 • Руководство к переводу текстов по социальным наукам, [on-line] http://www.russian-translators.ru/netcat_files/131/86/h_7d2ddfed744bce60da0e2e8795e9c8bf – 20.11.2012.
 • Рыбкин, С.Ф., „Нормирование переводческого процесса”, [on-line] http://www.utr-ural.ru/materials/TranslationNorms.pdf – 22.11.2012.
 • Требования к текстам переводов, [on-line] http://svitmov.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=193:%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&Itemid=238 – 26.02.2013.
 • Шалыт, И.С. (2010), „Основные положения европейского стандарта EN 15038 на оказа ние переводческих услуг и перевод специальной технической документации на русский язык”, [on-line] http://www.intent93.ru/useruploads/files/EN___translation_practice.pdf – 20.11.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f064434d-7ac7-4051-8752-cfbcc88c2201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.