PL EN


2013-2014 | 7-8 | 115-131
Article title

Problemy złej jakości wykonania książek w latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce: stalinowskie diagnozy, rzeczywiste przyczyny

Content
Title variants
EN
Quality Problems with Book Production in Poland of the Nineteen-Fifties: Stalinist Diagnoses and Real Causes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przełomie lat 40. i 50. XX w. książki wydawane masowo miały niską jakość szaty grafi cznej oraz wykonania. Władze tłumaczyły, że ten stan rzeczy wynika z wadliwego i przestarzałego systemu planowania produkcji poligrafi cznej i wydawniczej. W rzeczywistości najważniejszymi przyczynami złej jakości produkcji wydawniczej były: przestarzały park maszyn poligrafi cznych, ubogie wyposażenie drukarń w materiał zecerski, brak odpowiednich kadr technicznych i naukowych oraz nienajwyższy gatunek materiałów: papieru, farby drukarskiej, artykułów introligatorskich. Działania władz na rzecz poprawy poziomu szaty grafi cznej i wykonania książek polegały głównie na kolejnych przekształceniach organizacyjnych i wydawaniu nowych zarządzeń. Problem jakości szaty grafi cznej i wykonania książek nie został rozwiązany do zmian ustrojowych w 1989 r.
EN
Books published in mass issues at the break of the nineteen-forties and the nineteen-fi fties were characterised by low quality of production and graphic design. The communist authorities explained this state of affairs with faulty, obsolete planning methods of production and publishing. Actually, the main causes for the low quality of book production lay in technical problems with old and worn out machinery, inadequate supply of typeset matter, poor quality of materials (paper, ink, binding cardboard and cloth), and lack of qualifi ed personnel. Nevertheless, the communist authorities limited their activities aimed at changing this situation chiefl y to endless restructuring of the managing and planning institutions, and to issuing of new directives. Thus, problems with the quality of the graphical side of books and their physical state persisted until the change of the political and economic system in 1989.
Keywords
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy – Warszawa 16-18 lutego 1956 – Księga pamiątkowa, [red. Bogdan Horodyski], Warszawa 1957.
 • Leonard Szafrański, O jakości produkcji, „Poligrafika”, 2:1953, s. 6-7.
 • Przegląd piśmiennictwa. Z zagadnień książki i czytelnictwa w prasie, „Bibliotekarz”, 4:1955, s. 119-120.
 • B. Gawin, W kalejdoskopie księgarskim, „Przegląd Kulturalny”, 8:1955, s. 248.
 • Celestyn Kwiecień, O grafice książkowej, „Życie Literackie”, 175:1955.
 • Stanisław Ostrowski, Nie kupuj mnie, czytelniku, „Świat” 7:1955.
 • J. Garztecki, A jednak szmira, „Przegląd Kulturalny:, 17:1955.
 • Roman Tomaszewski, Jak Czytelnik podwyższa jakość swoich wydawnictw, „Poligrafika”, 2:1953, s. 10.
 • Jan Karolczak, Zagadnienia kontroli technicznej w przemyśle technicznym, „Poligrafika”, 5:1952.
 • Witold Stankiewicz, Stanisław Siekierski, Kształtowanie się polityki wydawniczej w minionym trzydziestoleciu, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 10:1974.
 • Dariusz Jarosz, Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2010.
 • Mieczysław Kafel, Baza techniczna produkcji czasopiśmienniczej i książkowej w okresie dziesięciolecia 1944-1954, [Warszawa 1956].
 • Stanisław A. Kondek, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 1993.
 • Andrzej Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0672ded-4515-4f7a-ad6f-14ecb5c7765e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.