Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(38) | 28-40

Article title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

Authors

Content

Title variants

EN
Poland’s Energy Security in Terms of Autonomy and Integration with the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak też w oficjalnych dokumentach rządowych i materiałach organizacji międzynarodowych bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest w sposób autonomiczny i zintegrowany z gospodarką światową. W pierwszym przypadku bezpieczeństwo ma zapewnić samowystarczalność kraju (lub grupy krajów) oraz zmniejszyć ich zależność od surowców importowanych. W drugim przypadku warunkiem bezpieczeństwa jest dostępność energii w wystarczających ilościach i w stosownym czasie oraz przy poziomach cen sprzyjających pożądanej efektywności ekonomicznej i rozwojowi gospodarczemu, a także społecznemu. W odniesieniu do Polski można sformułować trzy podstawowe scenariusze bezpieczeństwa energetycznego: – scenariusz zakładający oparcie bezpieczeństwa energetycznego na węglu (kamiennym i brunatnym); – scenariusz podporządkowujący wykorzystywane źródła energii nadrzędnemu kryterium w postaci ochrony środowiska naturalnego; – scenariusz równorzędnego traktowania wszystkich źródeł energii. Zdaniem autora artykułu, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest scenariusz trzeci, będący formą kompromisu między pozostałymi dwoma (zwanymi węglowym i unijnym).
EN
Both in the subject literature and in official governmental documents and materials of international organisations, the energy security is defined in the autonomous way and in the way integrated with the global economy. In the first case, security is to be ensured by self-suffi ciency of the country (or a group of countries) and to reduce their dependence on imported commodities. In the second case, the prerequisite of security is accessibility of energy in suffi cient volumes and at a proper time as well as with the levels of prices conducive to the desired economic effectiveness as well as to the economic and social development. Related to Poland, one may formulate the three basic scenarios of energy security: – the scenario assuming reliance of energy security on coal (hard coal and lignite); – the scenario subordinating the used energy sources to the overriding criterion in the form of natural environment protection; – the scenario of equal treatment of all energy sources. In the opinion of the article author, the most reasonable solution is the third scenario, being a form of compromise between the two other ones (called the coal and the EU scenarios).

Year

Issue

Pages

28-40

Physical description

Contributors

author
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

References

  • Bożyk P. (red.) (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
  • Emerging Global Energy Security Risks(2007), No. 36, New York, Geneva.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f06a4eb8-057a-4c13-942a-38698d35161a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.