PL EN


2015 | 217 | 9-18
Article title

Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Interorganizational networks in management research – towards network business models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem znaczenia i przyszłych kierunków rozwoju badań w naukach o zarządzaniu ze względu na sieci międzyorganizacyjne. Autor wyod-rębnia wyróżniki badań sieciowych w literaturze. Następnie wskazuje wyłaniające się obiekty badań, a szczególnie sieciowe modele biznesu.
EN
This study tackles the role and future directions of management research re-lative to interorganizational networks. The author identifies key features of network re-search in current literature. Next, emerging objects of study are outlined, and in particu-lar the network business models.
Year
Volume
217
Pages
9-18
Physical description
Contributors
References
 • Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Ma-nagement”, Vol. 17, No 1, s. 99-120.
 • Baumard P. (2012), Le vide stratégique, CNRS, Paris.
 • Borgatti S.P., Foster P.C. (2003), The network paradigm in organizational research: A review and typology, “Journal of Management”, Vol. 29, No 6, s. 991-1013.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 11, No 3, s. 529-555.
 • Coase R.H. (1937), The nature of the firm, “Economica”, Vol. 4, No 16, s. 386-405.
 • Cyfert S. i in. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie”, nr 161, s. 37-49.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Czakon W. (2008), Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji współdziałania, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 7-9.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organi-zacji”, nr 11, s. 3-6.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czakon W. (2013), Spl ątanie gospodarki [w:] W. Czakon, M. Wojewoda (red.), Być, mieć czy włada ć, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 49, No 4, s. 17-26.
 • Dhanaraj C., Parkhe A. (2006), Orchestrating innovation networks, “Academy of Mana-gement Review”, Vol. 31, No 3, s. 659-669.
 • Granovetter M. (1985), Economic action and social structure: the problem of embed-dedness, “American Journal of Sociology”, Vol. 91, No 3, s. 481-510.
 • Grant R.M. (1997), The knowledge-based view of the firm: implications for management practice, “Long Range Planning”, Vol. 30, No 3, s. 450-454.
 • Håkansson H., Snehota I. (2006), No business is an island: The network concept of busi-ness strategy, “Scandinavian Journal of Management”, Vol. 22, No 3, s. 256-270.
 • Klimas P. (2011), Sukces sieci międzyorganizacyjnej, Prace i Materiały Wydziału Zarzą-dzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/3, s. 83-91.
 • Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji odroczona produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechni-ki Śląskiej, Gliwice.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), The network concept of strategic management and its limitations, “Management”, Vol. 17, No 1, s. 19-30.
 • Mitrega M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C. (2012), Networking capability in business relationships – Concept and scale development, “Industrial Marketing Management”, Vol. 41, No 5, s. 739-751.
 • Moore J.F. (1996), The death of competition: leadership and strategy in the age of busi-ness ecosystems, HarperBusiness, New York.
 • Niemczyk J. (2011), Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 3-6.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego, Wrocław.
 • Ouchi W.G. (1980), Markets, bureaucracies, and clans, “Administrative Science Quar-terly”, Vol. 25, No 1, s. 129-141.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the corporation, Harvard Business School Press, Boston.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie (2004), red. M. Romanowska, M. Trocki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Rumelt R.P. (1991), How much does industry matter? “Strategic Management Journal”, Vol. 12, No 3, s. 167-185.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2012), Paradygmat relacji – czy to nowa jakość w zarządzaniu?
 • Studia i Prace Kolegium Zarządzania nr 116, s. 163-172.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Zaheer A., Gulati R., & Nohria N. (2000), Strategic networks, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, No 3, s. 203-215.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f06ecf76-93df-4326-989e-f1a9151475a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.