PL EN


2013 | 13 | 245-262
Article title

Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.

Content
Title variants
EN
The legal nature of the disciplinary responsibility of the civil service member.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje syntetyczne przedstawienie przepisów prawnych i zasad stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej, jego prawa i obowiązki, kary oraz zasady postępowania dyscyplinarnego przed organami I i II instancji oraz postępowania odwoławczego.
EN
Article titled ,,The legal nature of the disciplinary responsibility of the civil service member” describes the articles and regulations for the application of disciplinary responsibility of the civil service member, his rights and obligations, penalties, and rules of disciplinary proceedings before the First and Second instance and appeal proceedings.
Year
Volume
13
Pages
245-262
Physical description
References
 • Baran K.W., Ćwiertniak B.M., Dorre-Nowak D., Walczak K. Prawo pracy, Warszawa 2009.
 • Bojanowski E., Cieślak Z. Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi,Warszawa 2010.
 • Ćwiertniak B.M., O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Kilka refleksji ogólnych), [w:] B.M. Ćwiertniak (red.),Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, Sosnowiec 2012.
 • Ćwiertniak B.M., Taniewska-Peszko M., Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 • Filar M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Gdańska D., Szmit M., „Przegląd Służby Cywilnej” 2010, nr 2 (5).
 • Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy „antykorupcyjnej”, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10.
 • Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
 • Jaśkiewicz W, Stosunki służbowe w administracji, Warszawa 1969.
 • Krawiec G., Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne rodzaje odpowiedzialności, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.),Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), Sosnowiec 2012.
 • Kuczyński T., O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9.
 • Kuczyński T., Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego. Stosunek służbowy, t. 11 Warszawa 2011.
 • Leoński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959.
 • Liszcz T., Borek-Buchajczuk R., Perdeus W., Prawo urzędnicze, Lublin 2010.
 • Łętowski J., O problemach odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej w administracji, „Państwo i Prawo” 1971, z. 8-9.
 • Łętowski J., Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 • Mitrus L., Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), Sosnowiec 2012.
 • Opałek K. Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • Paśnik J., Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000.
 • Patulski W., Sankcje prawa pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
 • Rozpondek H., Stosowne wersje projektów ustawy: Rządowy projekt ustawy o pracownikach samorządowych i zmianie niektórych ustaw (marzec 2008r.) oraz Rządowy projekt ustawy o pracownikach samorządowych, druk sejmowy nr 752, I czytanie: 4 września 2008 r. sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 9 października 2008 r. druk nr 1117.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność pracownika administracji, [w:] J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984.
 • Stelina J., Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005.
 • Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009.
 • Szarkowska K., Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej w orzecznictwie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, „Służba Cywilna” 2004, nr 8.
 • Szewczyk H., Zatrudnienie w służbie cywilnej – monografia, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 151.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010.
 • Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07042b1-9084-47ab-926c-320d468e63b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.