PL EN


2000 | Tom 1 Nr V | 235-264
Article title

Desubstantywne osobowe nazwy subiektów właściwości z formatem sufiskalnym w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
235-264
Physical description
Dates
published
2000-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1, pod red. S. Glinki, A. O brębskiej-Jabłońskiej, J. Siatkow skiego, Wrocław 1980.
 • Bartoszewicz А., К opriediełeniju sistiemy słowoobrazowanija, „Woprosy jazykoznanija”, 1972, nr 2.
 • Brodowska-Honowska M., Zarys klasyfikacji polskich derywatów, Wrocław 1967.
 • Buzässyovä К., Semantickä śtrńktura slovenskych deverbativ, Bratislava 1974.
 • Chackiewicz W. B., Suffiksalnoje slowoobrazowanije suszczestwi- tielnych w sovriemiennom biełorusskom jazykie, [AKD], Mińsk 1956
 • Chackiew icz W. B., Sufiksalnaje utwarennie nazounikau, jakija abaznaczajnć asobu mużczynskaha polu, u suczasnaj biełaruskaj mo­ wie, [w:] Dasledawanni pa biełaruskaj i ruskaj mowach, Mińsk 1958.
 • Dokulil M., Teria derywacji, Wrocław 1979.
 • Glinka S., Granice językowe i przykłady zróżnicowania fonetycz­ nego gwar białoruskich Białostocczyzny. „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” III, 5, Warszawa 1960.
 • Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1980.
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, 2, Warsza­ wa 1998.
 • Grzegorczykow a R., Puzynina J., Słowotwórstwo współczesne­ go języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979.
 • Honowska M., Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa syn­ chronicznego (Wdziesięcioleciu 1967-1978), Wrocław 1979.
 • Horecky J., Slovotvornä sustava slovenciny, Bratislava 1959.
 • Kaziowa R. M., Nazouniki zfarmantam - ’ecz-a, ecz-a u bielarus- kaj mowie, „Biełaruskaja mowa i mowaznaustwa”, 2, 1974.
 • Klimczuk F., Ab suadnosinach haworak brescka-pinskaha Pales- sia i Padlaszsza, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograni­ czu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995.
 • Klimczuk F., Haworki zachodniaha Palessia. Fanietyczny narys, Mińsk 1983.
 • Kondratiuk M., Wokal izm hiałorusko-ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego, „Slavia Orientalis”, 1964, nr 3.
 • Kosowskij В. I., Iz istorii suffiksa -ik i jego proizwodnych w bie- łorusskom jazykie, „Trudy po jazykoznaniju”, 1958, nr 1.
 • Kowałyk I. I., Wczennia pro slowotwir, Lwiw 1958.
 • Kubriakowa J. S., Slowoobrazowanije, [w:] Obszczeje jazykozna- nije, Moskwa 1972.
 • Kuraszkiewicz W., Najważniejsze zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem i Narwią, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 31, 2, Warszawa 1938.
 • Kuraszkiewicz W., Tendencje białoruskie i ukraińskie w gwarach okolic Puszczy Białowieskiej, „Acta Baltico-Slavica”, 1964, nr 1.
 • Laskowski R„ Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 2: Rzeczowniki z formantem w funkcji przedmiotowej, Wrocław 1971.
 • Laszczynskaja W. A., Derywacyja atrybutyunych nazwau asob mużczynskaha polu pry dapamozie sufiksau -an ( ’an), -un, -’en’(an’), „Wesci AN BSSR”, Sieryja hramadskich nawuk, 1972, nr 1.
 • Łopatin W. W., Russkaja słowoobrazowatielnaja morfiemika, Mo­ skwa 1977.
 • Łukaszaniec A. A., Zmieny u struktury biełaruskaj litaraturnaj mowy i dynamika jaje norm. Słowautwarennie, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Biełaruskaja mowa, Opole 1998.
 • Michaluk D., Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regio­ nu (do końca XIXw.), Białystok-Narewka 1997.
 • Moisiejew A. I., Osnownyje woprosy słowoobrazowanija w sow- riemiennom russkom litieratumom jazy kie, Leningrad 1987.
 • Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), War­ szawa 1998.
 • Paulenka N. A., Asabowyja nazouniki z sufiksami -sza, -cza u bie­ łaruskaj mowie, „Wesnik BDU”, 1985, s. 4, 3.
 • Laskowski R., Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1: Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa, Wroclaw 1966.
 • Poldauf I., Tvoreni slov. O vedeckem poznani soudobych jazukii, Praha 1958.
 • Rużicka J., Z problematiky slovotvomych modelov, „Prace Filo­ logiczne”, XVIII, 1964, nr 2.
 • Sajew icz M., Wyobrażenie „małej ojczyzny” w białoruskojęzycz- nych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie, [w:] Pojęcie oj­ czyzny we współczesnych językach europejskich, Lublin 1993.
 • Sajewicz M., O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Bia­ łostocczyźnie, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne”, nr 12, Lublin 1997.
 • Sciacko P. U., Biełaruskaje narodnaje słowautwarennie. Afiksal- nyja nazouniki, Mińsk 1977.
 • Sciacko P. U., Narodnaja leksika i słowautwarennie, Mińsk 1972
 • Sienkiew icz W. J., Katiegorija ocenki w biełorusskom i russkom jazykach (na matieriale nazwanij lica), [AKD], Mińsk 1987.
 • Smułkowa E., Przykłady zróżnicowania morfologicznego gwar białoruskich Białostocczyzny, „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” III, z. 5, Warszawal960.
 • Smułkowa E., Szkic systemów fonologicznych gwar Białostoc­ czyzny wschodniej, „Slavia Orientalis”, 1968, nr 3.
 • Szakun L.M ., Słowautwarennie, Mińsk 1978.
 • S mi lau er V., Novoceske tvoreni slov, Praha 1971.
 • Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym, pod red. A. Obrębskiej-Jabłońskiej, Warszawa 1972.
 • Tetow ska-Trojew a M., Otgłagołni imena za lica w byłgarskite gowory. Nomina agentis, Sofija 1988.
 • Ułuchanow I. S., Słowoobrazowatiełnaja siemantika w russkom jazykie i pńncypy jejo opisanija, Moskwa 1977.
 • W iarchou P. W., Z history i asabowaha sufiksa -ar (-’ar) u bieła- ruskaj mowie, „Wieści Akademii nawuk BSSR”. Sieryja hramad- skich nawuk, 1963, nr 1.
 • W iarchou P. W., Imienny sufiks -eń u biełaruskaj mowie, [w:] Ab niekatorych asabliwasciach biełaruskaj litaratumaj mowy, Mińsk 1965.
 • W iarchou P. W., Nazouniki z sufiksam -acz (-’acz) u biełaruskaj mowie, [w:] Biełaruskaja mowa (Dasledawanni pa leksikałohii), Mińsk 1965.
 • W iarchou P.W ., Nazouniki z sufiksami -ist , -yst, „Narodnaja as- wieta”, 1967, nr 8.
 • W iarchou P. W., Nazouniki z sufiksami -ak, - ’ak, -oka, ’aka u bie­ łaruskaj mowie, [w:] Z życcia rodnaha słowa, Mińsk 1968.
 • W iarchou P. W., Sufiks -ik u biełaruskaj mowie, „Narodnaja as- wieta”, 1969, nr 10.
 • W iarchou P. W., Nazouniki na -ar (-’ar) u biełaruskaj mowie, Mińsk 1970.
 • W iarchou P. W., Nazouniki na -есъ u biełaruskaj mowie, „Bie­ łaruskaja linhwistyka”, 1972, nr 1.
 • W iarchou P. W., Nazouniki na -ипъ, (-опъ) u biełaruskaj mowie, „Biełaruskaja linhwistyka”, 1973, nr 4.
 • W ierchów P. W., Suffiksalnoje słowoobrazowanije suszczest- witielnych w biełorusskom jazykie XV-XX wieków. Suffiksy -ікь, -owikb, -пікь, -ownikb, -Іпікь, -сгікь,-акь (-’акъ), -cza/сь, -піакь, - ак-а (-’ак-а), -асгъ (-’асгъ), [AKD], Mińsk 1970.
 • W inokur G. O., Zamietki po russkomu jazykoznaniju, „Izwiestija AN SSSR, 5, „Sieryja Litieratury i Jazyka”, 1946, nr 1.
 • W iśniewski J., Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, Wrocław 1980.
 • Z iem skajaJ. A, Sowriemiennyj russkij jazyk. Słowoobrazowanije, Moskwa 1973.
 • Ziem skaja J. A., Słowoobrazowanije как diejatielnost', Moskwa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07401c8-8c33-487b-aac6-217521b0c3fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.