PL EN


2017 | 14/2017 | 11–26
Article title

Social exclusion – word as a symbol defining the nature of humanity

Content
Title variants
PL
Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces obiektywnego wykreślania znaczenia pojęć-symboli odgrywa istotną rolę w edukacji, uczeniu, wychowaniu i powszechnej socjalizacji człowieka. Jest terenem zmagań transkulturowych, które prowadzić winny do obnażenia całkowitej prawdy o człowieku, rozpoznawaniu jego miejsca w historii świata. Ponadto nazywanie prawdy o sobie rodzi zaufanie i odpowiedzialność, a tym samym wyzwala stan afirmacji dla porządku prawa i sprawiedliwego państwa. Drogą autotelicznych przeżyć, wewnętrznych przeobrażeń i proaktywnej świadomości, ukierunkowuje się na podstawie języka i uniwersum symbolicznego, wzrastanie osobowe pozwalające integrować człowieka z otoczeniem, a nie tworzenie cywilizacji upadku oparte o niewolne istnienie. To słowo-klucz sprawia, iż ludzie spychani poza pole symboliczne i imaginarium pozbawieni są wolności emocjonalnej i prawa do swobodnego wyboru oraz własnej odpowiedzialności za czyn w celu zapewnienia wolności dla pozostałej części społeczeństwa, której wyobraźnia, percepcja, doznania i odczucia karmione są nienawiścią, pogardą i totalną izolacją.
EN
The process of objectively deleting the meaning of ideas-symbols plays an important role in the education, teaching, upbringing and universal socialization of man. It is an area of transcultural struggle, which should lead to exposing the total truth about man, recognizing their place in the history of the world. In addition, naming the truth about oneself creates trust and responsibility and thus frees the state of affirmation for the rule of law and a just state. Via autotelic experiences, internal transformations and proactive consciousness, it is oriented on the basis of language and a symbolic universe, personal growth allowing to integrate the human being with the environment, and not to create a civilization of fall based on enslaved existence. This keyword means that people who are pushed outside the symbolic field and the imaginarium are deprived of emotional freedom and the right to freely choose and take responsibility for their actions in order to ensure freedom for the rest of society, the imagination, perception, sensations and feelings of which are fed by hatred, contempt and total isolation.
Year
Issue
Pages
11–26
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw
References
 • Arendt H., 2003, O rewolucji, Czytelnik, Warszawa.
 • Bałandynowicz A., 2014, Paradygmat inkluzji i katalaksji podstawą kreowania systemu reintegracji społecznej skazanych, [w:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, (red.) Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J., Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Bałandynowicz A., 2015a, Psychodegradacja osobowości oraz defaworyzacja, ekskluzja i wykluczenie społeczne recydywistów następstwem nieracjonalnego i reliktowego systemu sprawiedliwości karzącej opartej na paradygmacie izolacji przestrzennej, [w:] Długoterminowe karty pozbawienia wolności, (red.) Zalewski W., Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Bałandynowicz A., 2015b, Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji, [w:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, (red.) Kowalczyk D., Szecówka A., Grzesiak S., Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Bałandynowicz A., 2015c, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bandura A., 1989, Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-efficacy, „Developmental Psychology”, nr 25.
 • Becker G.S., 1968, Crime and Punishment. An Economic Approach, „Journal of Political Economy”, Vol. 76.
 • Corrado R., Cohen J., Glackman W., Odgers C., 2003, Serious and Vident Uoung Offendrs’ Decisions to Recidivate. An Assessment of Five Sentencing Models, „Crime and Delinquency”, nr 2.
 • Durkheim E., 2007, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Gottfeedson A., Hirschi T., 1990, A general Theory of Crime, Palo Alto: Stanford University Press.
 • Heidegger M., 2001, Zasada racji, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków.
 • Kant I., 1986, Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa.
 • Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa.
 • Machel M., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji. Casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Marks K., Engels F., 1962, Manifest Partii Komunistycznej, [w:] Dzieła, t. 4, Wydawnictow Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Nawroczyński B., 1986, Życie duchowe, PWN, Warszawa.
 • Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Urban B., 2007, Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.
 • Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f07ec432-0506-4f43-ac28-cf7befad15b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.