PL EN


2013 | 23 | 91-103
Article title

Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce

Content
Title variants
EN
The Role of Creative Class Emigration in the Changes of an Innovation Economy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z mierników poziomu rozwoju ekonomicznego regionów i krajów jest innowacyjność jego gospodarki. Powszechnie przyjmuje się, że współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wysoki poziom kwalifikacji kapitału ludzkiego. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wykształcone kadry oraz nasilającym się procesem globalizacji – osłabiającym bariery migracyjne, we współczesnym świecie coraz silniej uwidacznia się tzw. proces drenażu mózgów. Proces ten obejmuje osoby dobrze i bardzo dobrze wykształcone oraz profesjonalistów, którzy przyciągani są przez wysoko rozwinięte regiony i kraje. Ta selektywna emigracja ma zatem niekorzystny wpływ na potencjał innowacyjny obszarów biedniejszych. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy wzrost migracji międzynarodowych z Polski po jej akcesji do Unii Europejskiej spowodował negatywną selekcję kadr pracowniczych w Polsce oraz jak ten proces wpłynął na poziom innowacyjności w skali lokalnej? W pracy wykorzystano dane statystyczne GUS, dotyczące skali i kierunków wyjazdów zagranicznych Polaków po 1 maja 2004 roku oraz dane ankietowe zebrane wśród polskich imigrantów w Londynie w 2010 roku. Z badań wynika, że akcesja Polski do Unii Europejskiej zainicjowała negatywne zmiany struktury zasobów ludzkich, zwłaszcza w dużych miastach kraju, tj. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Contributors
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Barteczko, A. (2006). Brain Drain or Brain Gain?, Warsaw Business Journal. Pozyskano z: http:// www.bankier.pl/wiadomosc/Brain-drain-or-brain-gain-1404788.html
 • Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 24–36.
 • Borowiec, M. (2010). Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 9–22.
 • Borowiec. M., Dorocki. S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 215–228.
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.
 • Chojnicki, Z., Czyż T. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce. Studia KPZK PAN, 120, 74–95.
 • Dorocki, S. (2008). Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej – na przykładzie Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 183–191.
 • Dorocki S., Jastrzębski J. P. (2011). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 30–31.
 • Gałka, J. (2012a). Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku. Praca doktorska niepublikowana, Kraków: IGiGP UJ.
 • Gałka, J. (2012b). Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski. Prace Geograficzne, 129, 7–22.
 • Goldberg, I. (2004). Poland and the Knowledge Economy. Enhancing Poland’s Competitiveness in European Union. Pruszków: „Rewasz” Publishing House.
 • Goldberg, I., Goddard, G., Kuriakose, S. (2008). Building Knowledge Based Economies and Absorptive Capacity to Enhance Growth. W: M. Runiewicz-Wardyn (ed.), Knowledge Based Economy as a Factor of Competitiveness and Economic Growth. Warsaw: TIGER Publication, 11–24.
 • Glytsos, N.P. (2006). Is Brain Drain from Albania, Bulgaria and Greece Large Enough to Threaten Their Development? Reports and Analyses, 14 (06), 1–20.
 • Guastella, G., Oort van, F. (2012). Knowledge Creation vs Knowledge Co-Production:Knowledge Intensive Business Servises and Innovative Activity in EU Regions. ERSA Conference Papers Number ersa12p424, European Regional Science Association. Pozyskano z http://www-sre. wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ ersa12/e120821aFinal00426.pdf
 • Hryniewicz, J., Jałowiecki, B. , Mync, A. (1992). Ucieczka mózgów ze szkolnictwa wyższego i nauki. Raport z badań. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Hryniewicz, J., Jałowiecki, B., Mync, A. (1997). Ruchliwość pracowników naukowych w latach 1994– 1997. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Ivakhnyuk, I. (2006). Brain Drain from Russia: In Search for a Solution. Reports and Analyses, 15 (06), 1–14.
 • Kaczmarczyk, P. (2006). Highly Skilled Migration from Poland and Other CEE Countries – Myths and Reality. Reports and Analyses, 17 (06), 1–28.
 • Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (2005). Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa: UKIE.
 • Kilar, W. (2008). Zatrudnienie w działalnści badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 60–69.
 • Krupa, K. (2012). Narzędzia otwartej ekonomii – kapitał intelektualny, RTE oraz coaching (zarys wybranych poglądów i wyniki badań). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 9–27.
 • Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3 (1), 47–57.
 • Mellander, Ch., Florida, R. (2012). The Rise of Skills: Human Capital, the Creative Class and Regional Development. CESIS Electronic Working Paper Series, 266. Pozyskano z: http://ideas.repec.org/ p/hhs/cesisp/0266.html Miyamoto, K. (2003). Human Capital Formation and Foreign Direct Investment in Developing Countries. OECD Development Centre Working Paper, 211.
 • Parkhomenko, N. (2006). Migration of Highly-qualified Professionals from Ukraine: Current Situation and Future Threats. Reports and Analyses, 18 (06), 1–7.
 • Pollard, N., Latorre, M., Sriskandarajah D. (2008). Floodgates or Turnstiles? Post-EU Enlargement Migration Flows to (and from) the UK. London: IPPR.
 • Rachwał, T. (2011). Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 1–10.
 • Ravenstein, E.G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48 (2), 67–235.
 • Rosner, A. (2009). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej wsi. Pozyskano z: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom krajowy/polska_polityka_ przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Rosner.pdf
 • Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f08336cb-63d5-4e8d-b1a3-2d3346e68ff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.