PL EN


2018 | 65 | 11: Katechetyka | 149-162
Article title

Z teorii i praktyki wychowania moralnego w szkole

Title variants
EN
From the Theory and Practice of Moral Education in School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pluralizm wartości, występujący we współczesnym społeczeństwie, powoduje niepokojące zmiany w aksjosferze dzieci i młodzieży, wymagające pilnego zatroszczenia się o ich wychowanie moralne. Za wprowadzenie młodego pokolenia w świat wartości odpowiedzialni są, obok rodziców, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, katecheci. Zobligowani są oni do profesjonalnych oddziaływań wychowawczych z racji pełnionych ról zawodowych. W artykule przedstawiono teoretyczne założenia wychowania moralnego w szkole oraz skonfrontowano je z praktyką edukacyjną. W oparciu o wyniki własnych badań sondażowych ukazano poglądy, kompetencje oraz dylematy nauczycieli i psychologów szkolnych związane z wychowaniem moralnym dzieci.
EN
The plurality of values present in contemporary society causes disturbing changes in the axiosphere of children and adolescents, requiring urgent care for their moral upbringing. In order to introduce the young generation to the world of values, the main responsibility lies, apart from parents, primarily on teachers, pedagogues, school psychologists and catechists, who provide professional educational interactions due to their professional roles. The article presents the theoretical assumptions of providing a moral education in school and confronting these with educational practices. Based on the results of their own surveys, the views, competences and dilemmas of school teachers and psychologists related to the moral upbringing of children are shown.
Contributors
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 • Denek K., Wartości w kontekście edukacji i nauk o niej, w: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 11-41.
 • Dudziak U., Wychowanie moralne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1431-1436.
 • Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Goliszek P.T., Personalistyczny wymiar katechezy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Konarzewski K., Nauczyciel, w: Sztuka nauczania, t. 2: Szkoła, red. K. Konarzewski, PWN, Warszawa 2005.
 • Lekka-Kowalik A., Normy etyczne i moralne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 654-659.
 • Łabendowicz S., Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie Światowych Dni Młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 11, s. 23-57.
 • Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2002.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2000.
 • Pilch T., Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, Wyd. Żak, Warszawa 1999.
 • Rubacha K., Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Wychowanie moralne we współczesnej szkole, w: Edukacja – w stronę kluczowych wartości, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UW-M, Olsztyn–Białystok 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f09b46d4-d6dc-4acc-9389-02ae71f4d62f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.