PL EN


2016 | 7 | 2 | 114-120
Article title

Úloha technického vzdelávania v spoločnosti

Content
Title variants
EN
The role of technology education in Society
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
Technology education results from everyday needs of man by his active participation in the life of society either in creating social values or in satisfying his personal ambitions and interests. The authors of the paper emphasize the importance of technology education in connection with general education of an individual. They point at the role of elementary school while gaining technology literacy of population as well as at irreplaceability of technology subjects in the state educational system.
SK
Technické vzdelávanie vychádza z každodenných potrieb človeka pri jeho aktívnej účasti na živote spoločnosti, či už na tvorbe spoločenských hodnôt alebo pri uspokojovaní osobných ambícií a záujmov. Autori príspevku zdôrazňujú význam a dôležitosť technického vzdelávania vo vzťahu k všeobecnému vzdelaniu každého jednotlivca. Poukazujú na úlohu základnej školy pri nadobúdaní technickej gramotnosti populácie a na nezastupiteľnosť technického predmetu v štátnom vzdelávacom systéme. Opodstatnenosť technického vzdelávania populácie je dokladovaná na príkladoch vzdelávacích systémov v Japonsku, USA a Nemecku.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
114-120
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Dostál J., Prachagool V. (2015), Technology Education at a Crossroads – History, Present and Perspektives, „Journal of Technology and Information Education” vol. 8, issue 2, DOI:10.5507/jtie.2016.006.
  • Fujikawa S., Maesako T. (2015), Present Situation and Problems of Technology Education in Japan: With Focusing on Technology Education as General Education, „International Research in Education” vol. 3, no. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.5296/ire.v3i2.7576.
  • Inovovaný ŠVP pre základné školy, https://www.minedu.sk/data/att/7528.pdf (12.04.2016).
  • Itoh D., Isobe M., Yamazaki S. (2002), A Comparative Study on Relation Between Science ond Technology Curricula on Northern Ireland, Scotland, Taiwan ond Japan [w:] Rethinking Science and Technology Education to Meet the Demands of Future Generations in a Changing World, Parana.
  • Kozík T., Handlovská I. (2011a), Poznámka k tvorivosti v technickom vzdelávaní, „Edukacja –Technika – Informatyka: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej” roč. 3, č. 2.
  • Kozík T., Handlovská I. (2011b), The Reduction of Interest Among Elementary Students in the Field of Technical Education, „International Journal of Engineering Pedagogy” vol. 1, no 3.
  • Kozík T. a kol. (2013), Zmeny a perspektívy technického vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, „Technika a vzdelávanie” roč. 2, č. 2.
  • Kozík T., Pavelka J., Kožuchová M., Ďuriš M., Lukáčová D., Škodová M., Kuzma J., Špičan P.(2013), Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, „Učiteľské noviny” Roč. LX.
  • Obama B. (2009), President Obama Launches “Educate to Innovate” Campaign for Excellence in Science, Technology, Engineering & Math (STEM) Education. The White House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaign-excellence-science-technology-en (2.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f09bf3dc-c4e3-45a1-ae62-7ce1da151b38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.