PL EN


2018 | 531 | 231-240
Article title

Waluty wirtualne i złoto a adekwatność kapitałowa banków − docelowy model regulacji

Authors
Content
Title variants
Virtual currencies and gold vs. solvency of banks − target regulatory model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej banków pomimo stałej ewolucji w ciągu ostatnich 30 lat nie zawsze nadążają za zmieniającym się sektorem finansowym. Celem artykułu jest wykazanie, iż obecny sposób ujmowania złota w rachunku adekwatności kapitałowej banków jest nieadekwatny do roli, jaką pełni ono dziś w globalnym systemie finansowym. W wyniku tej analizy przedstawiona została propozycja nowego podejścia do złota w rachunku adekwatności kapitałowej banków, która jest zbieżna z zaproponowaną koncepcją ujmowania, dotychczas nieuwzględnianych, walut wirtualnych. Zdaniem autora zarówno współczesny charakter złota, jak też cechy walut wirtualnych powoduje, iż zasadne jest uwzględnienie ich ryzyka w rachunku adekwatności kapitałowej banków jako składnika wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen towarów.
EN
The regulations in the European Union regarding the capital adequacy of banks despite constant evolution in the last 30 years, do not always keep pace with the changing financial sector. The purpose of the article is to show that the present manner of capturing gold in the bank’s capital adequacy is inadequate to the current role of gold in the global financial system. As a result of this analysis, the proposition of a new approach to gold in the capital adequacy of banks was presented, which coincides with the proposed concept of recognizing virtual currencies not yet included. According to the author, both the contemporary nature of gold and the characteristics of virtual currencies make it legitimate to consider their risk in the capital adequacy of banks as a component of the capital requirement for commodity risk.
References
 • Antonopoulos A.M., 2017, Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain, O’Reilly Media, Sebastopol.
 • Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending
 • Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directives 2009/101/EC and 2013/36/EU, Official Journal of the European Union L 156/43.
 • González L.O., Rodríguez Gil L.I., Martorell Cunill O., Merigó Lindahl J.M., 2016, The effect of financial innovation on European banks’ risk, Journal of Business Research, vol. 69, iss. 11, s. 4781-4786.
 • Hendrickson J.R., Luther W.J., 2017, Banning bitcoin, Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 141, s. 188-195.
 • Kaplanski G., Levy H., 2007, Basel’s value-at-risk capital requirement regulation: An efficiency analysis, Journal of Banking & Finance, vol. 31, iss. 6, s. 1887-1906.
 • Koleśnik J., 2014, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa.
 • Narayan P.K., Ahmed H.A., Narayan S., 2015, Do momentum-based trading strategies work in the commodity futures markets?, The Journal of Futures Markets, vol. 35, iss. 9, s. 868-891.
 • Regulation (EU) No 575/2013 of The European Parliament and of The Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, Official Journal of the European Union L 176/1.
 • Rickards J., 2016, The Road to Ruin: The Global Elites’ Secret Plan for the Next Financial Crisis, Portfolio-Penguin, New York.
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2018, poz. 723.
 • Zaleska M. (red.), 2015, Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa.
 • Zhu Y., Fan J., Tucker J., 2018, The impact of monetary policy on gold price dynamics, Research in International Business and Finance, vol. 44, s. 319-331.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0a27b22-a10d-4d20-98df-1c61ed2fb24b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.