PL EN


2017 | 2(20) | 151-161
Article title

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU RUCHU TURYSTYCZNEGO W REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Authors
Content
Title variants
EN
SELECTED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM TRAVEL IN SOUTH AFRICA CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca prezentuje analizę ruchu turystycznego RPA. W tym celu przedstawiono jego uwarunkowania, zbadano wielkość ruchu turystycznego (stosując wskaźnik Deferta) oraz zbadano intensywność ruchu turystycznego (za pomocą wskaźnika Schneidera). RPA jest krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Na wyjątkową atrakcyjność turystyczną składają się zarówno walory przyrodnicze, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe jak i dobrze rozwinięty przemysł turystyczny. Pomimo położenia z dala od grupy krajów rozwiniętych RPA jest krajem chętnie odwiedzanym przez Europejczyków. Spośród turystów europejskich najliczniej do RPA przybywają obywatele z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Dużą grupę stanowią także turyści z USA. Jednak zdecydowanie większa liczba turystów zagranicznych pochodzi z krajów sąsiadujących z RPA.
EN
The work presents an analysis of South African tourism. To illustrate its determinants, the volume of tourist traffic (using the Defert index) and the intensity of tourist traffic (using the Schneider index) were examined. South Africa is a very attractive tourist destination. The unique attractiveness of tourism consists of both natural values, rich and varied cultural heritage as well as a well-developed tourism industry. Despite its location away from the group of developed countries, it is a country frequented by Europeans. Out of the European tourists, most of the tourists come to South Africa from the United Kingdom and Germany. There is also a large group of tourists from the US. However, a significantly larger number of foreign tourists come from the neighboring countries of South Africa.
Year
Issue
Pages
151-161
Physical description
Contributors
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Christie I., Fernandes E., Messerli H., Twining-Ward L., Tourism in Africa harnessing tourism for growth and improved livelihoods, The World Bank, Washington 2013.
 • Cornelissen S., Producing and imaging place and people: the political economy of South African international tourist representation, „Journal Review of nternational Political Economy” 2005, 12(4).
 • Ferrario F., Black and white holidays: the future of the local tourist industry in South Africa, „Annals of Tourism Research” 1986, 13(3).
 • Ferrario F., Emerging leisure market among the South African black population, „Tourism Management” 1988, 9(1).
 • Kurek W., Turystyka w Afryce – szanse i zagrożenia, [w:] Człowiek i rolnictwo, red. Z. Górka, A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 • Olczyk M., Analiza rynku turystycznego Republiki Południowej Afryki, AWF, Kraków 2009.
 • Pinchuck T., McCrea B., Reid T., Velton R., South Africa, „Rought Guides” 2010.
 • Rogerson Ch.M., Restructuring the geography of domestic tourism in South Africa, „Bulletin of Geography: Socio-Economic Series” 2015, 29.
 • South African Tourism Annual Report 2015–2016, Department of Tourism of the Republic of South Africa, South Africa.
 • Szromek A.R., Wskaźniki funkcji turystycznej obszarów recepcji turystycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Szromek A.R., Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, 132.
 • The development and promotion of tourism in South Africa, Government of South Africa, Department of Environmental Affairs and Tourism. South Africa, 1996.
 • Turism Reviev, 10 najbardziej atrakcyjnych destynacji turystycznych na świecie, https://www.tourism-review.pl/10-tka-najbardziej-etycznych-destynacji-turystycznych-na-wiecie-news2291 [13.12.2017].
 • Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat polskich, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica” 1985, Vol. XVIII.
 • Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0a28bd1-da44-4d75-9313-495a65de0fde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.