PL EN


2016 | 7 | 2 | 289-294
Article title

Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów

Authors
Content
Title variants
EN
Stress in work – challenge in educating future entrepreneurs and managers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest kształcenie w zakresie stresu w pracy. Wskazując potencjalne stresory w pracy menedżerów i przedsiębiorców, ich odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz efektywność pracy – własną i podległych osób, autorka rekomenduje kształcenie w zakresie stresu w pracy skierowane do studentów kierunku zarządzanie.
EN
The subject of the article is educating in the range of stress at work. Indicating potential stress factors at work of managers and entrepreneurs, their responsibility for creating safe and healthy working conditions and the productivity – own and of reporting persons, the author is recommending education in work stress management aimed at students of management studies.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
289-294
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Chmielecka E. (red.) (2011), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa.
 • Cieślak R. (2002), Jak zarządzać stresem w pracy?, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 6.
 • Dudek B., Waszkowski M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Łódź.
 • https://stres.ciop.pl/ (5.04.2016).
 • http://www.diagnoza.psychostreswpracy.pl (5.04.2016).
 • Łaguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch. (2011), M-Astra. Metoda pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm, Lublin.
 • Łukasik-Makowska B. (2016), Wdrażanie standardów KRK – akcja czy proces?, Warszawa.
 • Milczarek M. (2014), Obliczanie kosztów związanych ze stresem w pracy i innymi zagrożeniami psychospołecznymi. Europejskie Obserwatorium Ryzyka. Przegląd literatury, https://stres.ciop.pl/ (29.04.2016).
 • Orlak K., Gołuch D., Chmielewski J. (2014), Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Warszawa, http://zus.pl/default.asp? id=426&p=4&idk= (27.04.2016).
 • Piecuch T. (2010), Stres w działalności przedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” z. 17(3).
 • Syper-Jędrzejak M. (2014), Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera, „Humanizacja Pracy” nr 4.
 • Walczyna A., Arent A. (2014), Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych, „Modern Menagement Review” vol. 19/4.
 • Walczyna A., Wojciechowska K. (2015), Opis poszczególnych modułów kształcenia dla kierunku zarządzanie. Studia II stopnia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Stres zawodowy, http://wz.pollub.pl/pl/studenci/programy-studiow (27.04.2016).
 • Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P. (2010), Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych, Łódź.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.), http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19740240141&type=3 (29.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0baf625-1749-4bdb-8f14-b4c9ddbf0620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.