PL EN


2013 | 3(11) | 100-119 (20)
Article title

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOBEC PROCESU STOWARZYSZENIOWEGO UKRAINY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Authors
Content
Title variants
EN
POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN RELATION TO THE ASSOCIATION PROCESS OF UKRAINE WITH THE EU
Languages of publication
PL EN
Abstracts
The article discusses the role played by the European Parliament (EP) in the EU–Ukraine Association Agreement. The aim of this process is to establish a close and mutual political and economic cooperation on both sides. By stressing the importance of EP as the only EU body having democratic legitimacy, and thus defines itself as a „guardian of democracy” in the modern world, analyzing its position on the conclu-sion of an EU association agreement with Ukraine. It should be noted that the EP pays particular attention in the context of the association to the development of democracy in Ukraine and its respect of democratic standards. This authority recognizing the geopo-litical importance of Ukraine is in favour of deepening the EU’s cooperation with that country through the conclusion of an association agreement and calls for granting Ukraine a potential European perspective. However, what is worth noting the EP in numerous resolutions makes conditional the progress in the bringing Ukraine to the EU from the incorporation of the values defined as European (democracy, rule of law, protection of minorities etc.) by Kiev. Therefore, events that indicate a crisis of democ-racy in Ukraine pay such important matter for the European Parliament (e.g. the imprisonment of opposition politicians, including former Prime Minister Yulia Tymoshenko) to which the authorities usually adopt a clearly negative position, often contrasting with more „balanced” opinions of other EU institutions.
Year
Issue
Pages
100-119 (20)
Physical description
Contributors
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Domaradzki S., 2012, Umowa stowarzyszeniowa a wybory na Ukrainie, http://ec.europa. eu/polska/news/opinie/121025_umowa_stowarzyszeniowa_pl.html (27.03.2013).
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa – Strategia – Komunikat Komisji, Bruksela, 12 maja 2004 r., COM (2004) 373, archiwum – ukie.plskawue.gov.pl (25.06.2007).
 • EU–Ukraine Parliamentary Cooperation Committee. Nineteenth Meeting, 13–14 June 2012. Final Statement and Recommendation, p. 1–5, http://www.europarl.eu/ doc-ument/activities/cont/20120620ATT47302/20120620ATT47302EN.pdf
 • EU–Ukraine Parliamentary Cooperation Committee. Seventeenth Meeting, 24–25 November 2011. Final Statement and Recommendation, p. 1–5, http://www. europarl.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34839/20120104ATT34 839EN.pdf
 • Gromadzki G., 2012, Umowa stowarzyszeniowa – klucz do relacji Ukraina–UE, http://www. euractiv.pl (26.01.2012).
 • Jaroszewicz M., 2011, Umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską; jak to widzi Ukraina, http://www.new.org.pl/2011-06-16,umowa_stowarzyszeniowa_z_unia_europejska_jak_ to_ widzi_ukraina (05.08.2013).
 • Konkluzje Rady w sprawie praw człowieka i demokracji, Strategiczne ramy UE doty-czące praw człowieka i demokracji, Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji w wersji przyjętej przez Radę w dniu 25 czerwca 2012 r., http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/s11855.pl12.pdf (26.06.2012).
 • Konończuk W., Matuszak S., 2011, Negocjacje Umowy Stowarzyszeniowej UE–Ukraina a Rosja, „Tydzień na Wschodzie”, nr 14, http://www.osw.waw.pl (13.04.2011).
 • Lyubashenko I., 2011, Perspektywy stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, „Biuletyn PISM”, nr 111.
 • Materniak D., 2012, Ukraina–UE: Puste słowa?, http://www.psz.pl (12.12.2012).
 • Mielczarek E., 2007, Rola i znaczenie umów zawartych pomiędzy UE a Ukrainą, http://www.psz.pl/tekst-7147/ (12.11.2007).
 • Miklas E., 2008, Szczyt UE–Ukraina bez bliskiej perspektywy członkostwa, http://www. psz.pl/http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13307 (05.10.2008).
 • Ostra reakcja Unii na skazanie Tymoszenko, http://www.uniaeuropejska.org/ostra-reakcja-unii-na-skazanie-tymoszenko (11.10.2011).
 • Parlament Europejski/Delegacje, http://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/d-ua/home. html (18.12.2013).
 • Partnerstwo wschodnie – UE otwiera nowy, ambitny rozdział w stosunkach z sąsiadami ze Wschodu, Bruksela, 3 grudnia 2008 r., http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?reference=IP/08/1858&format=HTML (27.08.2009).
 • Pawlicki J., 2008, Partnerstwo Wschodnie modne w Brukseli, http://wyborcza.pl/ 1,86117,5842906,Partnerstwo_Wschodnie_modne_w_Brukseli.html (24.10.2008).
 • Pisarska K., 2008, Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004–2007 – ocena unijnych urzędników i dyploma-tów, Warszawa, wrzesień 2008, http://www.pulaski.pl/raport/Raport_Pulaskiego_ Nr_1_08_Polski.pdf (25.10.2009).
 • Projekt sprawozdania zawierającego zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, http://www.europarl.europa. eu/metdocs/2009-2014/documents/afet/pr/872/872728/872728pl.pdf (22.12.2013).
 • Propozycja Polsko-Szwedzka. Partnerstwo Wschodnie, Warszawa 2008, http://www. msz.gov.pl/Propozycja,Polsko-Szwedzka,19890.html (25.04.2009).
 • Regulamin Parlamentu Europejskiego, www.europarl.eu/sides/getLastRules.do?language =PL&reference=TOC (24.11.2013).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie Ukrainy: sprawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego rządu, www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0272+0+DOC +XML+VO//PL (26.06.2012).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie aktual-nej sytuacji na Ukrainie, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0472+0+DOC+XML+VO//PL (26.06.2012).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. zawierająca zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, http://www.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0545+0+DOC+XML+VO//PL (05.12.2011).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012- 0221+0+DOC+XML+VO//PL (26.09.2012).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ TA+P7-TA-2012-0507+0+DOC+XML+V0//PL (14.12.2012).
 • Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie sytuacji Julii Tymoszenko, DzU C 153 z 30.05.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Są-siedztwa i Partnerstwa, DzU L 310 z 09.11.2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r., ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności, DzU L 327 z 24.11.2006.
 • Sikorska K., 2013, Kolejny krok ku stowarzyszeniu z Ukrainą, http://www.uniaeuropejska. org/kolejny-krok-ku-stowarzyszeniu-z-ukraina (16.05.2013).
 • Sourander D., 2012, Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) oraz Partnerstwo Wschodnie, http://www.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.3.3.pdf (26.01.2012).
 • Sourander D., 2012, Zakaukazie (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), http://www.europa. eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.4.3.pdf (28.02.2012).
 • Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0387&language=PL (21.12.2013).
 • Sprawy zagraniczne – projekty sprawozdań, http://www.europarl.europa.eu/committees/ pl/afet/draft-reports.html (16.12.2013).
 • Sprawy zagraniczne – sprawozdania, http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/afet/ reports. html (16.12.2013).
 • Świeżak P., 2005, Broń atomowa na Ukrainie, http://www.psz.pl/tekst-7322/ (21.09.2005).
 • UE parafowała umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, http://www.euractiv.pl (26.03.2013).
 • UE–Ukraina: jest wstępna umowa, bez obietnic członkostwa, http://www.kresy.pl/ wydarzenia?zobacz/ue-ukraina:-wstepna-zgoda-ws-stowarzyszenia (22.07.2008).
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzU C 83/145 z 30.03.2010.
 • Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, Praga, 7 maja 2009 r., register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st08/st08435.pl09.pdf (27.05.2010).
 • Wspólna Strategia Rady Europejskiej z dnia 11 grudnia 1999 r. w sprawie Ukrainy (1999/877/WPZiB), DzU L 331 z 23.12.1999.
 • Wspólne stanowisko z dnia 28 listopada 1994 r. określone przez Radę w sprawie celów i priorytetów Unii Europejskiej w odniesieniu do Ukrainy, ec.europa.eu/enlargement/ ccvista/pl/31994e0779-pl.doc (25.08.2013).
 • Wspólny komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie, eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:PL:HTML (22.08.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0c27b67-770d-4293-b01e-2edcc0b50b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.